Регламент (ЕС) 2016/425 относно личните предпазни средства

Резюме

ПЪЛНО НАИМЕНОВАНИЕ:

Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА?

Регламент (ЕС) 2016/425 се прилага от 21 април 2018 г., с изключение на ченове 20—36 и член 44, които се прилагат от 21 октомври 2016 г и чл. 45, параграф 1, който се прилага от 21 март 2018 г.

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

 • С него се определят изисквания за проектирането и производството на лични предпазни средства (ЛПС).
 • Този регламент заменя предишно законодателство (Директива 89/686/ЕИО на Съвета).

ОСНОВНИ МОМЕНТИ

Лични предпазни средства могат да се продават и използват само ако:

  • когато са правилно поддържани и използвани по предназначение, те отговарят на регламента, и по-специално на приложение II, в което са определени съществените изисквания за опазване на здравето и за безопасност;
  • те не застрашават здравето или безопасността на хората, домашните любимци или имуществото.

Производителите трябва:

  • да гарантират, че ЛПС се проектират и произвеждат съгласно законодателството;
  • да подлагат всяко ЛПС на съответната процедура за оценяване на съответствието;
  • да съхраняват съответната техническа документация и декларацията за съответствие с изискванията на ЕС в продължение на 10 години;
  • да провеждат изпитвания на образци на ЛПС и при необходимост да водят регистър на жалбите за ЛПС, които не отговарят на изискванията, и за изземванията на ЛПС;
  • да посочат на опаковката на ЛПС или в придружаващите ги документи данни, като своето регистрирано търговско наименование и пощенския си адрес;
  • да предоставят лесно разбираеми инструкции за употреба и инструкции за безопасност;
  • да информират незабавно националните органи, ако ЛПС крият риск.

Националните органи за оценяване на съответствието извършват различни процедури за оценяване на съответствието в зависимост от това срещу коя от 3-те категории рискове ЛПС са проектирани да защитават потребителите:

  • категория I — минимални рискове;
  • категория II — рискове, които не са включени в категория I или III;
  • категория III — много сериозни рискове, като смърт или необратимо увреждане на здравето.

Законодателството не се прилага за лични предпазни средства, използвани:

  • от въоръжените сили или за поддържане на законността и реда;
  • при самозащита, с изключение на тези, предназначени за спортни дейности;
  • за лични цели за предпазване от климатичните условия, които не са екстремни, както и от влага и вода при миене на съдове;
  • на борда на морски плавателни съдове или въздухоплавателни средства, които са обект на съответните международни договори;
  • от водачи и пътници на мотоциклети и мотопеди (защитни каски и очила).
 • Вносителите и дистрибуторите имат задължението да гарантират, че ЛПС отговарят на стандартите на ЕС.
 • Държавите от ЕС информират Европейската комисия за различните органи, които са упълномощени да извършват изпитвания за оценяване на съответствието.
 • Комисията организира обмен на опит между националните органи.
 • До 21 март 2018 г. държавите от ЕС трябва да въведат санкции за нарушения на законодателството.

СЪДЪРЖАНИЕ

За актуална версия на Регламента кликнете тук (външен линк към EUR-Lex)

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар