Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за реда на отпускането, ползването и съхранението на лични предпазни средства

1. Личните предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло и обувки (изправни), се осигуряват за ползване от работещите в предприятието по списък, съгласуван и утвърден от изпълнителния директор (вижте как да изготвите списък на личните предпазни средства). Същите се предоставят на работниците в деня на постъпването им на работа.

2. Личните предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло и обувки, се дават на работещите в готов вид за ползване, като не се разрешава замяната с парични суми за закупуване на същите. При получаване на ЛПС работниците се обучават за ползването им и за следене на годността им.

3. Отдел “Материално-техническо снабдяване” се задължава да доставя предвидените (определени на база на писмена оценка) и включени в утвърдения списък облекла и защитни средства с необходимата съпроводителна документация, в т.ч. инструкции за ползване (вижте какво задължително трябва да съдържа инструкцията за употреба на ЛПС), документ за годност. Не се разрешава закупуването на облекла и защитни средства извън утвърдения списък.

4. При необходимост от ползване на повече от едно ЛПС, същите трябва да са съвместими и да имат доказана ефективност срещу съответните опасности.

5. Личните предпазни средства, в т.ч. и специалното облекло и обувки, да се използват само по предназначение съгласно списъка. При изключителни и специфични обстоятелства изключения могат да се допускат от длъжностното лице по безопасност и здраве при работа, след направена оценка и съгласуване с изпълнителния директор.

6. При напускане ЛПС се връщат, но работниците и служителите могат да заплатят остатъчната стойност на специалното работно облекло, ако желаят да го задържат. В противен случай същото се връща в складовете на предприятието, а при пенсиониране остават за лично ползване. Специалното работно облекло, свързано с параметрите на микроклимата, след изтичане срока на износване не подлежи на връщане.

7. При откриване неизправности на ЛПС работникът следва незабавно да уведоми длъжностното лице по безопасност и здраве при работа.

8. При повреда или загуба на облекло, обувки и лични предпазни средства, в т.ч. специално облекло и обувки, по вина на работниците, преди срока на износването им, същият заплаща остатъчната им стойност. За целта се съставя протокол от комисия в състав: началник цех, представител на КУТ, прекия ръководител на работника и длъжностното лице по безопасност и здраве при работа.

9. Ако личните предпазни средства, в т.ч. специалното облекло и обувки, станат негодни за ползване или загубят защитните си свойства преди изтичане на определения срок за износване, не по вина на работещия, на същия се осигуряват нови такива. За целта се съставя протокол от същата комисия, в който се описват причините за преждевременното износване.

10. Носенето и ползването на личните предпазни средства, в т.ч. специално облекло и обувки, е задължително съгласно утвърдените инструкции за работа при съответните производства и се контролира от преките ръководители и длъжностното лице по безопасност и здраве при работа.
Работниците, които са получили такива, и не ги ползват при нужда, не се допускат до работа и им се търси дисциплинарна отговорност.

11. Утвърдената от изпълнителния директор комисия да извършва периодични (на тримесечие) проверки за качеството им.

12. Абсолютно се забранява изнасянето на дадените за ползване специални облекла и обувки и защитни средства извън предприятието. Същите се щамповат с трайно неизличимо клеймо на предприятието.

13. На всички работници, служители и инженерно-технически работници се осигурява възможност (средства и съоръжения) за почистване и поддържане на ЛПС, дезинфекциране, дегазиране и дезактивиране, в т.ч. и за изпиране на специалното облекло, съгласно утвърдения ред и нормативи със заповед на ръководителя на предприятието.

14. Определям места в цех 1, 2 и 3, където да се съхраняват ЛПС за аварийни цели.

15. На лица, натоварени със заповед на ръководителя на предприятието да управляват мотоциклет за служебно ползване, се осигуряват: предпазна каска, топло боне под каската, гащеризон (кожен), мушама, обувки-топли и кожени ръкавици, ако не са получили такива по други точки от утвърдения списък.

16. По предписание на медицинските органи се осигуряват специални еластични чорапи, наколенки и глезенки за работниците, получили разширени вени и други заболявания.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ