Съобщение на Комисията относно приложението на Директива 89/656/СЕЕ и оценката на ЛПС от гледна точка на безопасността при избора и употребата им

(OJ C328/02 30.12.1989)

I. Директива 89/656/СЕЕ на Съвета относно минималните изисквания към ЛПС, ползвани от работници¬те предвижда в член 6, алинея 1, че общите правила за употреба на ЛПС са възприети във всяка от страните-членки. Тези правила посочват обстоятелствата и ситуациите на риск, за които е необходима употреба на ЛПС тогава, когато не могат да бъдат приложени средства за колективна защита.

Член 6, алинея 3 на същата Директива уточнява, че трябва да се проведат предварителните консултации със социалните партньори относно създадените правила за употреба на ЛПС.

II. Полезна информация за определянето на тези правила се съдържа в приложенията на Директивата; тези приложения са указателни и неизчерпателни.
Комисията счита, че за повишаване на ефективността могат да се направят нови консултации, на които бъдат на разположение и други информации: създаването на добри правила за употреба на ЛПС е предварително и необходимо условие за осигуряване на оптимална употреба на ЛПС.

В тези допълнителни информации, факторите /вредностите и опасностите/, които се вземат предвид при избора и употребата на всяко от големия брой ЛПС, се разглеждат като важен източник на информация и като средство за подпомагане на социалните партньори по време на консултациите, предвидени в член 6, алинея 3.

III. Комисията отдава голямо значение на консултациите и на участието на работниците и/или техни представители, по всички въпроси, свързани с безопасността и здравето на работниците /в съответс¬твие с разпореждането на чл. 11 на Директива 89/391/СЕЕ на Съвета от 12 юни 1989 - OJ N 183 от 29.6.1989, стр. 1/. Комисията преценява /що се отнася за специфичната употреба на ЛПС/, че при приложението на член 8 на Директивата, консултациите и участието на работниците във връзка с употреба на ЛПС, трябва да съдействат с всички полезни данни, без да влизат в противоречие с член 8.

IV. Комисията изисква от страните членки да осигурят широкото разпространение пред компетентните власти и социалните партньори на информацията, включена в приложението на това Съобщение, която да послужи като справка при приложението на директива 89/656/СЕЕ на Съвета, за да се постигне най- доброто приложение на Директивата на Съвета относно минималните изисквания за употреба на ЛПС ат работниците и повишаване ефективността на разпорежданията, които тя съдържа, по-специално тези в чл. 6, ал. 1 и 3 и в член 8/.

Неизчерпателни указания за оценка на ЛПС
1. Каски за промишлеността.
2. ЛПС за очите и лицето.
3. ЛПС за слуха.
4. ЛПС за дихателни органи.
5. Ръкавици - защитни.
6. Защитни обувки, боти и ботуши.
7. Защитни облекла.
8. Спасителни жилетки за промишлеността.
9. Защита срещу падане.

РискПроизход на рискаКритерии/ изисквания/ за безопасност и експлоатация при избор на ЛПС
123

1.Защитни промишлени каски

Рискове, от които защитават     

Механични въздействияПадащи предмети, удар

Странично премазване Отхвърчащи частици

Амортизиране на удара

Устройство на пробив

Странична устойчивост

Устойчивост на отхвърчащи частици

Електричество Термични въздействияТок с ниско напрежение

Студ, топлина Пръски разтопен метал

Електрическа изолация

Запазване на защитните характеристики при висока и ниска температура

Устойчивост на пръски разтопен метал

Слаба видимостНедостатъчно възприеманеСветоотразяващ цвят

Рискове, причинени от екипировката /ЛПС/

Дискомфорт и затруднения при работаНедостатъчен комфортЕргономични показатели: Тегло

Пространство под каската

Размер

Вентилация

Злополуки и опасности за здраветоЛоша съвместимост Лоша хигиена

Лошо закрепване, каската пада

Качество на материала

Лесно поддържане

Да съответства точно на размерите на главата

ИзносванеКонтакт с пламък Експозиция на атмосферни влияния, обкръжаващи условия, почистване, употребаНезапалимост и устойчивост на пламък

Устойчивост на носене и износване в производствени условия Запазване на характеристиките през целия експлотационен период

Рискове, причинени от употреба на ЛПС

Недостатъчна ефективност на защитаЛош избор на ЛПСИзбор на ЛПС, съответстващ на риска:

Да се спазват заводските инструкции

Да се спазват инструкциите на екипиров­ката /ниво на защита, начин на употреба и др./

Подбор на екипировка, съответстваща на индивидуалните особенисти на работ­ника

Използване на ЛПС, съответстващи на риска

Да се спазват заводските инструкции

2. ЛПС за очите и лицето

Рискове от които защищават

Общи неслецифични въздействияЗатруднения, от употребата Проникване на чужди тела със слаба енергияОкуляри с достатъчна механична устой­чивост и устойчивост на разтрошаване

Непроницаеми и устойчиви

Механични въздействияЧастици, парчета и пръски, с голяма скорост

Поражения от пистолети

Механична устойчивост
Термични/механични въздействияНагорещени частици с голяма скоростМатериали, устойчиви на горене и разтопяване
Въздействие на студХипотермия на очитеПльтно прилепване на лицето
Химични въздействияВъзпаление на очите от:

- Газове

- Аерозоли -Прах

- Дим /пушек/

Непроницаемост (херметичност) / странична защита и химическа устойчивост
ЛъчениеТехнически източници на инфрачервени, видими и ултравиолетови лъчения: йонизиращи радиации и лазерни лъчи Естествено лъчение: дневна светлинаФилтрираща способност на окулярите /стъкла/

Непроницаемост на рамката към лъчение Непрозрачност на рамката към лъчене

Рискове, причинени от ЛПС

Дискомфорт и неудобство при работаНедостатъчен комфорт: Много обемисти Увеличено изпотяване Неподходящо закрепване, контактно налягане е високо (силно притискат)Ергономични показатели: Намалена маса /олекотяване/ Подходяща вентилация, незапотяващи се стъкла

Възможност за приспособяване на ЛПС към ползователя

Злополуки и опасности за здраветоЛоша съвместимост Лоша хигиена Риск от порязване от остри ръбовеКачество на материалите

Лесно поддържане

Заоблени ръбове и рамки

Влошаване на виждането, причинено от лоши оптични качества, т.е. изкривяване на образите, променяне на цветовете, особено сигналните, дифузия

Намаление на зрителното поле

Отражение

Внезапна промяна на прозрачността /светло-тъмно/

Употреба на безопасни стъкла за очила

Проверка на оптичните качества Употреба на устойчиви на образива стъкла

Стъкла с подходящ размер

Неотразяващи стъкла

Фотохроматични стъкла /скорост на реакция към светлината на стъклата/ Противозапотяваща повърхност

ИзносванеЕкспозиция на атмосферни влияния обкръжаващи условия, почистване, употребаУстойчивост на носене и износване в промишлени условия Запазване на характеристиките на ЛПС за целия период на ползване

 

 

Рискове, причинени от употреба на ЛПС

Недостатъчна ефективност на защитаПогрешен избор на ЛПСИзбор на ЛПС, съответстващи на типа и структурата на риска

Спазване на заводските инструкции

Спазване на маркировката на ЛПС /ниво на защита, особености при употребата//

Избор на ЛПС, съответстващо на индиви­дуалните особености на ползвателя

Неправилна употреба на ЛПСИзползване на ЛПС, съответстващо на риска

Спазване на заводските инструкции

Мръсно, износено или повредено ЛПСПоддържане в добро състояние

Редовни проверки

Своевременна подмяна

Спазване на заводските инструкции

3. ЛПС за слуха (предпазители за ушите)

Рискове, от които защитават

ШумПостоянен шум Прекъсващ /импулсивен/ шумДостатьчно намаление на шума за всички видове шум
Термични въздействияПръски разтопен метал, напр. по време на заваряванеМатериали, устойчиви на горене и разтопяване

Рискове, причинени от ЛПС

Дискомфорт и затруднения при работаНедостатъчен комфорт: Твърде обемисти Твърде силно притискащи Увеличено запотяване Недостатъчно закрепени /неустойчивиЕргономични показатели:

Маса

Да остават на мястото си при носене и правене на усилия Приспособимост към индивидуалните особености на ползвателя

Ограничаване степентта на чуванеВлошаване възможност за: разбиране на говор, разпознаване на сигнали и сирени по време на работа и определяне посока на шумаВъзможност за изменение намаляването на шума, което зависи от честотата и от изменението на показателите на чуване

Възможност за смяна на външните антифони наушници с вътрешни

Слухов тест преди избора на ЛПС Използване на подходящи електроакустични ЛПС

Злополуки и опасности за здраветоЛоша съвместимост

Лоша хигиена

Неподходящи материали

Остри краища /ръбове/ Прищипване на косата

Контакт с нагорещени предмети Контакт с пламък

 

Качество на материалите

Лесно поддържане

Възможността замяна външните антифони с черупки за ушите, употреба на вът­решни антифони, които са на разположение

Заоблени ръбове и ъгли

Избягване на елементи, които прищипват косата

Устойчивост на горене и разтопяване Незапалими, устойчиви на пламък

Рискове, причинени от употреба на ЛПС

Недостатъчна ефективност на защитаНеправилен избор на ЛПСИзбор на ЛПС, съответстващ на типа и структура на риска и стреса:

Спазване на заводските инструкции

Спазване изискванията на маркировката на ЛПС /т. е. ниво на защита, особености при употреба/

Избор на ЛПС, съответстващо на индивидуалните особености на ползователя

Неправилна употреба на ЛПСИзползване на ЛПС, съответстващо на риска

Спазване на заводските инструкции

Мръсни, износени или повредени ЛПСПоддържане в добро състояние

Редовни проверки

Своевременна подмяна

Спазване на заводските инструкции

4. ЛПС за дихателнии органи

Рискове, от които защитават

Въздействие на опасни вещества във вдишвания въздухЗамърсявания на въздуха с частици /прах, дим, аерозоли - капкови/Филтър за частици /противопрахов/ с подходяща ефективнист /клас на филтъра/, зависаща от концентрацията, токсичност /опасността за здравето и размера на частиците/

Особено внимание да се обърне на течните частици /капкови аерозоли/

Замърсявания на въздуха под формата на аерозолни частици и газовеИзбор на подходящ тип и клас газови филтри, в зависимост от концентрацията, токсичността /опасността за здравето, продължителността на употреба и естеството на работа
 

Замръсявания на въздуха под формата на аерозолни частици и газове

Избор на подходящо комбиниран филтърен тип, според същите критерии, както за праховите и газови филтри Гарантирано кислородно захранване през ЛПС

Да се съблюдава кислородния капацитет на ЛПС във връзка с продължителността на употреба

 

Рискове, причинени от ЛПС

Недостатъчна ефективност на защитаЛош избор на ЛПСИзбор на ЛПС, съответстващо на естеството и структурата на риска и стреса:

Спазване на заводските инструкциите на маркировката на ЛПС /напр. ниво на защита, специфична употреба и др./

Съблюдаване границите и продължителност на употреба в случаите на много висока или много ниска концентрация на кислород се използват изолиращи апарати вместо филтриращи апарати.

Избор на ЛПС, съответстващо на - индивидуалните особености на ползователя

Неправилна употраба на ЛПСИзбор на екипировка, максимално съответстваща на риска

Спазване на заводските инструкции

Мръсно, износено или повредено ЛПСПоддържаме на ЛПС в добро състояние Редовни проверки на ЛПС

Своевременна подмяна

Спазване на заводските инструкции

5. Защитни ръкавици

Рискове от които защищават

Общи въздействияЧрез контакт

Стрес /неудобство/, свързано с употреба

Област на покриване на дланите

Устойчивост на скъсване, разтягане и изтъркване

Механични въздействяАбразиви /претриващи/ режещи или пробождащи предмети

Удар

Устойчивост на претриване, пробождане и срязване

Подплатяване, подпълване

Термични въздействияНагрети или студени материали, околна температура Контакт с открит пламък ЗаваряванеИзолации срещу студ и топлина

Негоримост, устойчивост на пламък

Защита и устойчивост на излъчването и пръските разтопен метал

Електрически въздействия

Химически въздействия

Вибрации

Замърсяване

Електрическо напрежение

Въздействие на химикали

Механични вибрации

Контакт с радиоактивни продукти

 

Електрическа изолация

Непропускливост, устойчивост

Намаляване на вибрациите

Непропускливост, лесна дезактивация,

устойчивост

Рискове, причинени от ЛПС

Дискомфорт и затруднения при работаНедостатъчен комфортЕргономични изисквания:

Маса, степенувани размери, покриваща повърхност, комфорт, въздухопропускливост

Злополуки и опасности за здраветоЛоша съвместимост

Лоша хигиена

Ръкавиците стягат

Качество на материалите

Лесно поддържане

Подходящо скроени

ИзносванеЕкспозиция на атмосферни влияния, заобикалящи условия, почистване, употребаУстойчивост на носене и износване

Запазване на защитните характеристики за целия експлоатационен период

Запазване на размер

Рискове, причинени от употреба на ЛПС

Недостатъчна ефективност на защитаНеправилен избор на ЛПСИзбор на екипировка, съответстваща на риска и стрес:

Спазване на заводските инструкции

Спазване на указавията и маркировката / нива на защита, специална употреба и ДР-/

Избор на ЛПС, съответстващо на индивидуалните особености на полвателя

Неправилна употреба на ЛПС

Мръсно, износено или повредено ЛПС

Използване на ЛПС, съответстващо на риска

Спазване на заводските инструкции

Поддържане в добро състояние

Редовни проверки

Своевременна подмяна

Спазване на заводските инструкции

 

6. Защитни обувки и боти

Рискове, от които защищават

Механични въздействияПредмети, падащи върху или смазващи предната част на ходилото

Падания и удар върху петата на стъпалото

Падания в резултат на подхлъзгвания

Устойчивост на удар на предната част / бомбето/ на обувката или ботата

Енергийно абсорбираща възможност / капацитет/ на тока на обувката

Подсилване на форта

Устойчивост на подхлъзгване на подметката

Стъпване върху пробождаща или режещи предмети Увреждане на:

- Глезените

- Ходилата

Пищяла

Устойчивост на пробождане

Ефикасна защита на:

- Глезените

- Ходилата

Пищяла

Електрически въздействияНиско и средно напрежение Високо напрежениеЕлектроизолирани

Електроизолирани

Термични въздействияСтуд и топлина

Пръски разтопени метал

Термична изолация

Устойчивост, непроницаемост

Химични въздействияАгресивни прахове или течностиУстойчивост и непроницаемост

Рискове, причинени от ЛПС

Дискомфорт и затруднения при работаНедостатъчен комфорт Обувки не са по мярка

Недостатъчно абсорбиране на потта

Умора, свързана с употребата на ЛПС

Обувките пропускат влага

Ергономични изисквания: форма, подложка, размер на обувката

Влагопропускливост и способност за абсорбация на пот

Гъвкавост, маса

Водонепропускливост

Злополуки и опасности за здраветоЛоша съвместимост Лоша хигиена Опасност от изкълчване и разтягяне на ставата, поради лошо прилягане на обувката към стъпалотоКачеството на материала

Лесно поддържане

Съпротивление на деформация по ширината на обувката и на свода; съответствие към стъпалото /по мярка/

ИзносванеЕкспозиция на атмосферни влияния, заобикалящи условия, почистване, употребаУстойчивост на подметката на корозия, изтриване и стареене

Устойчивост на обувките на носене и изнисване в промишлени условия Запазване на защитните характеристики през целия експлоатационен период

Статично електричествоЕлектростатично разтоварванеЕлектропроводимост

Рискове, причинени от употребата на ЛПС

Недостатъчна ефективност на защитатаНеправилен избор на ЛПСИзбор на ЛПС, съответстващо на естеството и структурата на риска и стреса:

Спазване на заводските инструкции

Спазване на инструкциите на маркировката на ЛПС /ниво на защита, специална употреба/

Неправилна употреба на ЛПСИзбор на ЛПС, съответстващо на индивидуалните особенисти на ползователя:

Използване на ЛПС, съответстващо на риска

Спазване на заводските инструкции

Мръсно, износено или повредено ЛПСПоддържане в добро състояние

Редовни проверки

Своевременна подмяна

Спазване на заводските инструкции

7. Защитни облекла

Рискове, от които защищават

Общи въздействияКонтакт

Неудобство, свързано с употреба на ЛПС

Покриване на торса

Устойчивост на скъсване, разтягайте и предпазване от износване

Механичнии въздействияПретриващи, пробождащи или режещи предметиУстойчивост на разрушаване
Термични въздействияГорещи или студени материали, околна температура

Контакт с открит пламък Заваряване

Изолация от студ и топлина, поддържане от защитните качества

Незапалимост, устойчивост на пламък

Защита от устойчивост на излъчването и пръските разтопен метал

ЕлектрическовъздействиеЕлектричествоЕлектрическа изолация
Химичнески въздействияАгресивни веществаНепропускливост и устойчивост
Въздействие на влагаОблеклото пропускаВодоустойчивост
НезабележимостОблеклото не се вижда добреЯрък, отразяващ цвят
ЗамърсяванеКонтакт с радиоактивни продуктиНепропускливост, лесно почистване,  устойчивост/дезактивация/

Рискове, причинени от ЛПС

Дискомфорт и затруднения при работаНедостатъчен комфортЕргономични показатели:

Размер, степенуване на размерите, повърхност, комфорт, влагопропускливост

Злополуки и опасности за здраветоЛоша съвместимост

Лоша хигиена

Облеклото прилепва към тялото

Качества на материалите

Лесно поддържане

Подходящо скроени

ИзносванеЕкспозиция на атмосферни влияния, заобикаляща среда, почистване, употребаУстойчивост на носене и износване в промишлени условия

Запознаване на защитните характеристики за целия период на експлоатация

Рискове, причинени от употребата на ЛПС

Недостатъчна ефективност на защитатаНеправилен избор на ЛПСИзбор на ЛПС, съответстващо на естеството и структурата на риска и стреса:

Спазване на заводските инструкции

Спазване на инструкциите на маркировката на ЛПС /ниво на защита, специална употреба/

Неправилна употреба на ЛПСИзбор на ЛПС, съответстващо на индивидуалните особености на ползователя

Спазване на заводските инструкции

Мръсно, износено или повредено ЛПСПоддържане в добро състояние

Редовни проверки

Спазване на заводскте инструкции

8. Спасителни жилетки за промишлеността

Рискове, от които защитават

УдавянеПадане във вода на лице в работно облекло, което

няма необходимата физическа подготовка

Възможност /способност за плуване

Възможност за връщане в стабилно положение, даже в случай на безсъзнание на носещия средството

Време за надуване

Задействане на устройството за автоматично надуване

Възможност да се запазят устата и носа извън водата

Рискове, причинени от ЛПС

Дискомфорт и затруднения при работаЗатруднение, дължащо се на размера и лошите качества на средатаЕргономична конструкция, която не трябва да пречи на виждането, дишането и движението
Злополуки и опасности за здраветоЖилетка пада, при падането на носещия във водата

Повреда на жилетката по време на употреба Поразяване функциите на надувната система

Да не пада от тялото

Устойчивост на механични опасности удар, разкъсване, пробиване/

Запазване защитните качества при всички условия

Тип на въздуха/газа/използван за надуване /обем на газа/

Ефективност на устройството за надуване /също и след продьржително съхранение/

Възможност за ръчно надуване

Средство да е снабдено с достъпно устройство за надуване с уста

Неправилна употребаИнструкции за употреба, маркирани трайно на жилетката
ИзносванеЕкспозиция на атмосферни влияния, заобикаляща среда, почистване, употребаУстойчовост на химични, биологични и физични агенти: морска вода, замърсители, хидрокарбонати, микроорганизми /бактерии, плесени/

Устойчивост на климатични фактири: влага, дъжд, пръски, слънчево лъчение

Устойчивост на материалите на износване, претриване, да са незапалими, устойчивост на искри и пръски разтопен метал

Рискове, причинени от употреба на ЛПС

Недостатъчна ефективност на защитаНеправилен избор на средствотоИзбор на средство, съответстващо на структурата на риска и стреса:

Спазване на заводските инструкции Спазване на маркировката /ниво на защита, спецаилна употреба и др./

Избор на ЛПС съответстващи на индиви­дуалните особености на ползвателя

Използване на ЛПС, съответстващи на риска

Неправилна употреба на ЛПССпазване на заводските инструкции Поддържане в добро състояние

Редовни проверки

Своевременна подмяна

Мръсно или повредено ЛПССпазване на заводските инструкции

9. Екипировка за защита от падания /от височина/

Рискове, от които защищават

Риск от ударПадане от височина

Загубване на равновесието

Устойчивост и подходящ избор на екипировка и точка на закрепване

Рискове, причинени от екипировката /ЛПС/

Дискомфорт и опасности за здраветоНеподходящи ергономични показатели

Ограничаване свободата на движение

Ергономична конструкция

Метод на конструиране

Тегло

Гъвкавост

Лесно поставяне

Пристягащо устройство с автоматично регулиране на дължината

Злополуки и опасности за здраветоДинамично натоварване, влияещо на ползващия екипировката и на самата екипировка при спиране

Плъзгане на скачващото устройство

Подходяща екипировка:

Разпределение на спирачното натоварване на различни части на тялото с абсорбираща възможност /капацитет/

Намаляване на спирачното ускорение

Разстояние за спиране

Разположение на закрепващо устройство

Късо скачващо устройство, т. е. защитен хамут /амуниция/

ИзносванеПромяна на механичната устойчивост, в резултат на експозиция на атмосферни влияния, заобикалящи условия, почистване и употребаУстойчивост на корозия

Устойчивост на носене и износване в промишлени условия

Поддържане експлоатационните качества за времето на употреба

Неподходяща защитаЛош избор на екипировкаИзбор на екипировка, съответстваща на естеството и структурата на риска и стреса

Спазване на заводските инструкции

Спазване на маркировката /ниво на защита, специална употреба и н. н./

Неправилна употреба на екипировкаИзбор на екипировка, съответстваща на индивидуалните особености на работника:

Правилно използване

Правилна експлоатация на екипировката,

познаване на риска

Спазване на заводските инструкции

Мръсна, износене или повредена екипировкаПоддържане в добро състояние

Редовни проверки

Подмяна в подходящо време

Спазване на заводските инструкции

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ