Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Приет с ПМС № 83 от 26.04.2010 г.
Обн. ДВ. бр.34 от 4 Май 2010 г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011 г., изм. ДВ. бр.41 от 31 Май 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 4 Юли 2014 г., изм. ДВ. бр.96 от 2 Декември 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 27 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 25 Октомври 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 16 Юли 2021г., изм. ДВ. бр.47 от 24 Юни 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2022г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ).
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции (РЗИ) организират и ръководят медицинската експертиза.
Чл. 3. (1) Експертизата на временната неработоспособност се извършва от лекуващите лекари (лекари по дентална медицина), лекарските консултативни комисии (ЛКК), териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Експертизата на вида и степента на увреждане на децата до 16-годишна възраст се извършва от ТЕЛК и НЕЛК с участието на лекар с призната специалност по педиатрия.
(3) Експертизата на вида и степента на увреждане на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), и за установяване степента на трайно намалена работоспособност на лица в трудоспособна възраст, както и за потвърждаване на професионална болест се извършва от ТЕЛК и НЕЛК.

(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 27.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Експертизата на вида и степента на увреждане/степента на трайно намалена работоспособност на лицата се извършва от ТЕЛК и от специализираните състави на НЕЛК. В заседанията на ТЕЛК при разглеждане на отделните случаи могат да бъдат привличани за консултация и лекари с придобита специалност по профила на заболяването. Даваните от тях консултации имат спомагателен характер и не са задължителни за лекарите от състава на ТЕЛК, които носят отговорност за изготвеното експертно решение.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Трудоустрояването на лица с временна неработоспособност и с трайно намалена работоспособност под 50 на сто се извършва от лекуващите лекари и ЛКК, а на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност - от ТЕЛК и НЕЛК.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Преценка дали здравословното състояние на лицето позволява явяването му пред разследващите органи или пред органите на съдебната власт при извършване на експертиза на временната неработоспособност, когато се налага явяване пред тези органи през периода на временната неработоспособност, се извършва от ЛКК или от центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП), от ТЕЛК и от НЕЛК.

Чл. 4. Експертизата по чл. 3, ал. 1 (с изключение на експертизата на временната неработоспособност, извършвана от лекуващите лекари (лекари по дентална медицина), 2 и 3 се извършва само по предварително уточнени заболявания и стадии на тяхното развитие, отразени в медицинските документи.

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) В медицинските документи, включително в резултатите от направените медицински изследвания и консултации, въз основа на които се извършва медицинската експертиза, се посочват датата, на която са съставени, имената, уникалният идентификационен номер (УИН)/личният професионален код (ЛПК) на лицето (ако има такъв), което е извършило изследването/консултацията, наименованието и адресът на лечебното заведение, в което са извършени.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза към лечебните заведения към Министерството на вътрешните работи (МВР), Министерството на отбраната (МО), Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерския съвет, Министерството на правосъдието и Министерството на младежта и спорта се извършват по реда на правилника.

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2021 г. в сила от 16.07.2021 г.) Постъпилите в Националния осигурителен институт медицински документи от държава, с която се прилага международен договор за социална сигурност или европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност, свързани с извършването на оценка на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, се изпращат в Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ), която осигурява превод на български език на документите, които са на чужд език. Посочените документи се изпращат на РКМЕ на СРЗИ, като в тези случаи освидетелстването/преосвидетелстването на лицата се извършва по реда на правилника.

Чл. 5б. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) (1) При издаването на медицинските документи съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за хората с увреждания ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК определят помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания при съобразяване на медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за предоставянето им, посочени в утвърдената от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) спецификация и спецификацията - списък по наредбата по чл. 30а, ал. 4 от Закона за медицинските изделия.
(2) Комисиите по ал. 1 определят помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия индивидуално за лицето с увреждане, като посочват конкретния им вид, индивидуализиран със съответния НЗОК код съгласно спецификацията по ал. 1.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.