СПИСЪК на всички примерни фирмени документи и чек-листове в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Oбразци на фирмени документи, включително заповеди, протоколи, програми и др. Всички в .docx (Word) формат. Можете да редактирате и да добавите Вашето лого.

И ОЩЕ...

330+ Инструкции за безопасна работа

Инструкции за безопасна работа, подготвени в съответствие с нормативните изисквания за съдържание.

50+ Презентации

Презентации: Лесно обучавайте и обяснявайте изискванията и правилата за безопасност с увереност. Професионално разработени тематични презентации за безопасност.

60+ Практически ръководства

Използвайте тези ръководства и указания, за да осигурите непрекъснато подобрение на здравословни и безопасни условия на труд.

Процедури
Процедури "Стъпка по стъпка" за изпълнение на нормативните изисквания.
Чек-листове
За инспекции по работни места и за оценка на съответствието.
Процедури и методики за оценка на риска
Оценка на риска за фактори. Ергономична оценка.
Онлайн наръчник за обучение по ЗБУТ
Основите на ЗБУТ в десет теми - 240 страници
Опасни химични вещества и смеси
Специален раздел с указания и информация.
Нормативна база
Текстове и списък с последна дата на изменение.

§ Винаги в час с новите нормативни изисквания - трябва ли да се направи нещо и какво!

Получавайте нашите анализи на промени в нормативните изисквания със съвети за действия.