С173 – Конвенция № 173 на Международната организация на труда относно защитата на вземанията на работниците в случай на несъстоятелност на работодателя, 1992 г.

Ратифицирана със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 23 юни 2004 г. – ДВ, бр. 58 от 2004 г. В сила за Република България от 27 септември 2005 г.

Конвенции на МОТ

С156 – Конвенция № 156 на МОТ относно равенството на възможностите и еднаквото отношение към работниците и служителите от двата пола: работници и служители със семейни задължения

Ратифицирана със закон, приет от 40-то Народно събрание на 18 януари 2006 г. – ДВ, бр. 9 от 2006 г. В сила за Република България от 3 април 2007 г.