Библиотека за експерта по ЗБУТ
Анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване
раздел с опасни химични вещества и смеси

ЗБУТ НОРМИ И ПРАКТИКА

ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА е информационна система - уникален продукт, създаден и поддържан от експерти по безопасност и здраве при работа. Системата е Ваш сигурен помощник в организацията, осигуряването и контрола на здравословни и безопасни условия на труд, спестяващ време, нерви и пари.

Информационната система е предназначена за:
- работодатели;
- длъжностни лица по безопасност и здраве при работа;
- ръководители и специалисти в областта на ЗБУТ;
- представители в КУТ/ГУТ, синдикални организации;
- консултанти в областта на ЗБУТ и др.

Информационната система е лесна за използване, без излишно претрупване, с изчистен дизайн и подредба, така че лесно да откривате това, което Ви е необходимо.

Избери своя абонамент

 

Ето какво получaвате със ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

 

АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЗБУТ И УВЕДОМЯВАНЕ ПО E-MAIL

Получавате до 3 дни от обнародването на промяна в нормативните изисквания по ЗБУТ уведомление по имейл с анализ от експерт в областта на здравословни и безопасни условия на труд.

Анализът съдържа информация за:

- какво е новото (има ли наистина нещо ново или просто е сменено името на министерството);

- необходимост от предприемане на дейности (актуализиране на документи, изготвяне на нови, въвеждане на нови дейности, информиране на отговорни лице и пр.) и указания за изпълнението им.

сравнителна таблица на старите и нови изисквания, така че да не се налага Вие да минавате през десетки членове и да сравнявате.

Уведомленията и анализите са достъпни и онлайн в информационната система.

НОРМАТИВНА БАЗА

 • Пълни и актуални текстове на действащото законодателство в областта на здравословни и безопасни условия на труд, електробезопасност, пожарна безопасност и съоръжения с повишена опасност: кодекси, закони, постановления, правилници, наредби, инструкции, норми, заповеди.
 • Международно право в областта на ЗБУТ: всички ратифицирани от България конвенции на МОТ и конвенции на ООН.
 • Европейско право в областта на ЗБУТ: регламенти, директиви, рамкови споразумения и др.
 • Указания на МТСП и други държавни институции относно прилагане на нормативните изисквания по ЗБУТ.
 • Подбрана съдебна практика, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

БИБЛИОТЕКА

 • Ръководства на български език по прилагане на нормативните актове в областта на ЗБУТ и добри практики.
 • Процедури "стъпка по стъпка" за прилагане на законовите изисквания по ЗБУТ
 • Образци на фирмени документи, разработени специално за ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.
 • Инструкции за безопасна работа.
 • Mетодики за оценка на риска.
 • Инструкции за безопасна работа, подготвени от експерти в съответствие с нормативните изисквания.
 • Въпросници и чек-листове за инспектиране при различни видове дейности.
 • Презентации, подходящи за обучение информиране.
 • Статии и информационни листове за мерки и добри практики.
 • Колекция от брошури, които може да използвате при провеждане на инструктажи или за повишаване на информираността на работещите.

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

 • Нормативна база
 • Класификация
 • Безопасно съхранение и работа
 • Лични предпазни средства и др.

Избери своя абонамент