Наредба № 28 от 9 септември 2005 г. за условията и реда за регистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.110 от 29 Декември 2020г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за регистрация, обработка и съхраняване на данните в регистър на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения.

Чл. 2. Регистърът се създава в Министерството на здравеопазването и представлява база данни, която включва информация относно:
1. (нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) данни за самоличността, професията и работодателя на лицата по чл. 1;
2. (предишна т. 1, доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) данни за получени индивидуални дози от лицата по чл. 1;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) данни от медицинското наблюдение на лицата по чл. 1.

Чл. 3. Министърът на здравеопазването определя със заповед длъжностно лице, което води регистъра по чл. 1.

Чл. 3. Министърът на здравеопазването определя със заповед длъжностно лице, което води регистъра по чл. 1.

Раздел II.
Регистрация, обработка и съхранение на данните, съдържащи се в регистъра

Чл. 4. Регистърът по чл. 1 се поддържа на електронен и хартиен носител.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Данните в регистъра се предоставят на електронен и хартиен носител от лечебните заведения, които извършват медицинско наблюдение на лицата, работещи в среда на йонизиращи лъчения, от работодателя, от Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) и от определени от министъра на здравеопазването регионални здравни инспекции (РЗИ) с отдели "Радиационен контрол".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Данните от индивидуалния контрол на работещите в среда на йонизиращи лъчения се предоставят в регистъра на електронен и хартиен носител от дозиметрични лаборатории, отговарящи на изискванията на наредбата по чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за здравето.
(3) Лицата по ал. 2 представят протоколи с резултатите от индивидуалните дози на длъжностното лице по чл. 3 най-малко веднъж годишно.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) (1) Данните по чл. 2 включват информация за:
1. самоличността на лицето;
2. предприятието и работодателя на лицето по т. 1;
3. източника на облъчване;
4. други рискови фактори на работната среда;
5. индивидуалните дози, получени от индивидуален дозиметричен контрол и/или от мониторинг на работното място;
6. медицинското наблюдение на лицата:
а) експертно медицинско заключение относно годността на лицето за работа в среда на йонизиращи лъчения;
б) дата на последния периодичен медицински преглед и срок на валидност на заключението;
в) информация за ограничения за работа, свързана с йонизиращо лъчение;
г) допълнителни данни за здравословното състояние на лицето, които са свързани с преценката за годност на лицето за работа в среда на йонизиращи лъчения;
д) данни от специалното медицинско наблюдение (медицински прегледи и специализирани изследвания в зависимост от обстоятелствата) на лица след планирано повишено облъчване;
е) данни от медицинското наблюдение при аварийно професионално облъчване.
(2) Данните по ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6 се предоставят в съответния формат съгласно приложение № 1.
(3) Данните по ал. 1, т. 3 и 4 се предоставят във формата на "Фиш за условията на труд" съгласно приложение № 2.
Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Данните по чл. 6, ал. 1, т. 1 се предоставят лично от лицето при явяването му на предварителен медицински преглед след представяне на лична карта.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Данните по чл. 6, ал. 1, т. 2, 3 и 4 се предоставят от работодателя на НЦРРЗ или РЗИ с отдели "Радиационен контрол".
Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Данните по чл. 6, т. 5 за индивидуалните дози, получени при облъчване в резултат на планирано повишено облъчване или радиационна авария, се предоставят в регистъра в срок до 5 работни дни.
(2) Информацията по ал. 2 се записва на отделен ред (файл).

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) Данните, които се предоставят от работодателите, могат да се подават и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) (1) Данните по чл. 6, ал. 1, т. 6 се изпращат в регистъра от НЦРРЗ и лечебните заведения, провеждащи медицинско наблюдение на лица, работещи в среда на йонизиращи лъчения, по реда на наредбата по чл. 65, ал. 1, т. 4 от Закона за здравето.
(2) Данните по ал. 1 за лицата, които постъпват на работа в среда на йонизиращи лъчения, и за лицата, които по медицински показания са изведени временно или трайно от среда на йонизиращи лъчения, се изпращат в регистъра до 30 работни дни.
(3) Данните по ал. 1 от специалното медицинско наблюдение, извършено след планирано повишено облъчване или облъчване в резултат на радиационна авария, се изпращат в регистъра в срок до 5 работни дни и се записват на отделен ред (файл).

Чл. 12. (1) Достъп до данните от регистъра се предоставя само на:
1. лицето, което работи в среда на йонизиращи лъчения;
2. работодателя по отношение на дозиметричните данни и медицинското заключение за годността на лицето за работа в среда на йонизиращи лъчения;
3. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) длъжностни лица от Министерството на здравеопазването, НЦРРЗ и РЗИ, определени със заповед на министъра на здравеопазването;
4. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) лекари с придобита специалност "Радиобиология" или "Радиационна хигиена" от лечебни заведения, които извършват медицинско наблюдение на лица, работещи в среда на йонизиращи лъчения, определени със заповед на директора на НЦРРЗ.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Предоставянето на данните по ал. 1, т. 1 и 2 се извършва в двадесетдневен срок от деня, в който са поискани.
(3) В случаите, когато дозата надвишава нивата на обследване или намеса, определени с наредбата по чл. 65, ал. 1, т. 3 на Закона за здравето, длъжностното лице по чл. 3 изпраща незабавно информация на органите на държавен здравен контрол и на работодателя.

Чл. 13. Данните в регистъра се съхраняват, докато съответното лице навърши или би навършило 75-годишна възраст, но не по-малко от 30 години след приключване на трудовата дейност в среда на йонизиращи лъчения.

Допълнителна разпоредба

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) С тази наредба се въвеждат изисквания на Директива 2013/59/ЕВРАТОМ на Съвета от 5 декември 2013 г. за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения, и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом (ОВ, L 13 от 17 януари 2014 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Събирането на данните по чл. 6 се извършва в срок три години от влизане в сила на наредбата.

§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Наредбата се приема на основание чл. 71, ал. 2 от Закона за здравето.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2008 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА ПРОДУКТИ И СТОКИ СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА

(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.03.2013 Г.)

 

§ 12. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2

(Предишно Приложение № 1 към чл. 6, изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

I. Данни за самоличността на лицето
Регистрационен номер
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Дата на раждане
Пол
Националност
Адрес, телефон и ел. поща

II. Данни за предприятието и работодателя на лицето
Наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и адрес на предприятието
Наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и адрес на работодателя
Категоризация на работника според Наредбата за радиационна защита

III. Персонални данни за индивидуалните дози, получени от индивидуален дозиметричен контрол и/или от мониторинг на работното място.

IV. Данни от медицинското наблюдение на лицата

Експертно медицинско заключение относно годността на лицето за работа в среда на йонизиращи лъчения
Дата на последния медицински преглед
Срок на валидност на заключението
Ограничения за работа, свързана с йонизиращо лъчение
Допълнителни данни за здравното състояние на лицето

V. Данни от специалното медицинско наблюдение след планирано повишено облъчване или след аварийно професионално облъчване

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3

(Предишно Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ