Морска трудова конвенция, 2006 г.

Приета от Конференцията на Деветдесет и четвъртата й сесия, Женева, февруари 2006 г.
Ратифицирана със закон, приет от 40-ото Народно събрание на 27 май 2009 г. - ДВ, бр. 42 от 2009 г. В сила от 20 август 2013 г.
Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Обн. ДВ. бр.76 от 30 Август 2013г.

Преамбюл

Генералната конференция на Международната организация на труда,

Свикана от Административния съвет на Международното бюро по труда в Женева и започнала своята Деветдесет и четвърта сесия на 7 февруари 2006 г., и

В желанието си да създаде единен последователен нормативен акт, който да обхваща в себе си, доколкото е възможно, всички съвременни норми на съществуващите международни морски трудови конвенции и препоръки, както и основните принципи, установени в други международни трудови конвенции, и в частност:
- Конвенция № 29 относно принудителния труд, 1930 г.;
- Конвенция № 87 за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране, 1948 г.;
- Конвенция № 98 за правото на организиране и колективно договаряне, 1949 г.;
- Конвенция № 100 за равенството в заплащането, 1951 г.;
- Конвенция № 105 относно премахването на принудителния труд, 1957 г.;
- Конвенция № 111 относно дискриминацията в областта на труда и професиите, 1958 г.;
- Конвенция № 138 относно минималната възраст за приемане на работа, 1973 г.;
- Конвенция № 182 относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детски труд;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.