С098 – Конвенция № 98 за правото на организиране и на колективно договаряне, 1949 г.

Приета на XXXII сесия на Генералната конференция на Международната организация на труда в Женева, Швейцария, на 8 юни 1949 г. и е влязла в сила на 18 юли 1951 г.

Ратифицирана от България с Указ № 111 от 21 февруари 1959 г. на Президиума на Народното събрание - ДВ, бр. 19 от 1959 г. Ратификацията й е официално регистрирана в Международното бюро на труда на 8 юни 1959 г.

В сила за България от 8 юни 1960 г.)
(Обн., ДВ, бр. 35 от 02.05.1997 г.)

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 8 юни 1949 г. на своята Тридесет и втора сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно прилагането на принципите на правото на организиране и на колективно договаряне, въпрос, включен като четвърта точка в дневния ред на сесията,
след като реши, че тези предложения ще вземат формата на международна конвенция,
приема в този първи ден от месец юли 1949 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция за правото на организиране и на колективно договаряне, 1949 г.:

Член 1

  1. Трудещите се се ползват от надлежна защита срещу всякакви дискриминационни действия, насочени към накърняване на синдикалната свобода в областта на заетостта.
  2. Такава защита трябва да се прилага особено при действия, целта на които е:
  3. a) да подчини заетостта на трудещия се на изискването да не членува или да престане да членува в синдикална организация;
  4. b) да уволни трудещия се или по всякакъв друг начин да му навреди заради неговото членуване в синдикална организация или участие в синдикална дейност в извънработно време или със съгласието на работодателя - в работно време.

Член 2

  1. Организациите на трудещите се и на работодателите се ползват от надлежна за щита срещу всякакви действия на вмешателство на едни спрямо други, осъществявани било пряко, било от техни дейци или членове при образуването, в дейността на организациите и в тяхното управление.
  2. По смисъла на този член към действия на вмешателство се приравняват и мерките, насочени към създаване на организации на трудещите се, подчинени на работодателя или на организация на работодатели, или към поддържане на организации на трудещи те се чрез финансови средства или по друг начин с намерение тези организации да се поставят под контрола на работодателя или на организация на работодателите.

Член 3

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате