С094 – Конвенция № 94 относно трудовите клаузи (публични договори), 1949 г.

Приета на XXXII сесия на Генералната конференция на Международната организация на труда в Женева, Швейцария, на 29 юни 1949 г. и влязла в сила на 20 септември 1952 г.

Ратифицирана от България с Указ № 161 от 2 юли 1955 г. на Президиума на Народното събрание - ДВ, брой 54 от 1955 г. Ратификацията й е официално регистрирана в Международното бюро на труда на 7 ноември 1955 г.

В сила за България от 7 ноември 1956 г.
(Обн., ДВ, бр. 36 от 06.05.1997 г.)

Генералната конференция на Международната организация на труда,

свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 8 юни 1949 г. на своята тридесет и втора сесия,

след като реши да приеме различни предложения относно трудовите клаузи в договорите, сключени с публична власт, въпрос, включен като шеста точка в дневния ред на сесията,

след като реши, че тези предложения ще вземат формата на международна конвенция,

приема на този двадесет и девети ден от месец юни 1949 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно трудовите клаузи (административни договори), 1949 г.:

Член 1

 1. Тази конвенция се прилага към договорите, които отговарят на следните условия:
 2. a) поне една от страните на договора е орган на публичната власт;
 3. b) изпълнението на договора води до:
 4. i) разход от фондове на орган на публичната власт;
 5. ii) наемането на работници от другата страна по договора;
 6. c) договорът се сключва с цел:
 7. i) строителство, преработка, поправка или разрушаване на публични съоръжения;
 8. ii) изработване, сглобяване, поддържане или пренасяне на материали или на технически съоръжения;

iii) изпълнение или предоставяне на услуги;

  За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

  Влезте в системата или

  Вижте как да се абонирате