С081 – Конвенция № 81 относно инспекцията по труда, 1947

Приета на XXX сесия на Генералната конференция на Международната организация на труда в Женева, Швейцария, на 11 юли 1933 г. и влязла в сила на 7 април 1950 г. Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народното събрание от 31 август 1949 г. - ДВ, бр. 207 от 1949 г. Ратификацията е официално регистрирана в Международното бюро на труда на 29 декември 1949 г. В сила за България от 29 декември 1950 г.
(Обн., ДВ, бр. 43 от 30.05.1997 г.)

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 19 юни 1947 г. на своята тридесета сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно инспекцията по труда в индустрията и търговията, въпрос, включен като четвърта точка в дневния ред на сесията,
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този единадесети ден от месец юли 1947 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно инспекцията по труда, 1947 г.:

Част I
ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА В ИНДУСТРИЯТА

Член 1
Всяка държава - членка на Международната организация на труда, за която тази конвенция е в сила, трябва да има система на инспекцията по труда в индустриалните предприятия.

Член 2
1. Системата на инспекция по труда в индустриалните предприятия се прилага във всички предприятия, в които инспекторите по труда са натоварени да осигуряват прилагането на законните разпоредби относно условията на труда и защитата на трудещите се при упражняване на тяхната професия.
2. Националното законодателство може да изключи мините и транспортните предприятия или части от тях от прилагането на тази конвенция.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате