С062 – Конвенция № 62 относно предписанията за безопасност (строителство), 1937 г.

Приета на XXIII сесия на Генералната конференция на Международната организация на труда в Женева, Швейцария, на 23 юли 1937 г. и влязла в сила на 4 юли 1942 г. Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31 август 1949 г. - ДВ, бр. 207 от 1949 г. Ратификацията е официално регистрирана в Международното бюро на труда на 29 декември 1949 г. В сила за България от 29 декември 1950 г.
(Обн., ДВ, бр. 38 от 13.05.1997 г.)

Генералната конференция на Международ ната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 3 юни 1937 г. на своята Двадесет и трета сесия,
като смята, че в строителната индустрия съществуват сериозни рискове от злополуки и че намаляването на тези рискове е необходимо поради хуманни и икономически причини,
след като реши да приеме различни предложения относно предписанията по без опасността в строителната индустрия, по-точно относно скелетата и подемните машини, въпрос, включен като първа точка в дневния ред на сесията,
като смята, че поради необходимостта от унифициране на минималните предписания за безопасност, без да налага строги задължения при приложението, най-подходящата форма, която ще вземат тези предложения, е формата на международна конвенция, придружена от препоръка, която съдържа типов правилник по безопасност,
приема на този двадесет и трети ден от месец юни 1937 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно техническата безопасност (строителство), 1937 г.:

Част I
Задължения на страните по конвенцията

Член 1
1. Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която ратифицира тази конвенция, се задължава да има законодателство:
a) което да осигури прилагането на общите разпоредби, които се съдържат в части II до IV на тази конвенция;
b) въз основа на което съответната власт има право да издава правилници, които изпълняват, доколкото е възможно и желателно, като се имат предвид съществуващите условия в страната, предписания, сходни или еднакви с тези на типовия правилник, приложен към Препоръката относно техническата безопасност (строителство), 1937 г., или с тези на всеки типов правилник, който ще бъде препоръчан по-късно от Международната конференция на труда.
2. Всяка от държавите - членки на организацията, се задължава да представи на всеки 3 години в Международното бюро на труда доклад, който да посочва в каква степен са спазени разпоредбите на типовия правилник, приложен към Препоръката относно техническата безопасност (строителство), 1937 г., или на предписанията на всеки типов ревизиран правилник, препоръчан по-късно от Международната конференция на труда.

Член 2
1. Законодателството, което осигурява прилагането на основните разпоредби на части II и IV на тези конвенции, трябва да се прилага за всички дейности по построяването, поправянето, променянето, поддържането и разрушаването на всякакъв вид сгради, които се извършват на работни площадки.
2. Законодателството може да предвиди правото на компетентната власт след проведени консултации със заинтересуваните организации на работодателите и на трудещите се, ако такива организации съществуват, да разрешава отклонения от цели или от част от разпоредбите, доколкото се отнася за обикновени работи, извършени при разумни условия на сигурност.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате