С029 – Конвенция № 29 относно принудителния или задължителния труд, 1930 г.

Приета на 28.06.1930 г. от общата конференция на Международната организация на труда на нейната четиринадесета сесия. В сила от 1.05.1932 г., в съответствие с член 28.
Ратифицирана с Указ № 14 от 7.07.1932 г. Обн., ДВ, бр. 91 от 26.07.1932 г.
В сила от 22.09.1933 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда при Обществото на народите, свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда и свикана на 10 юни 1930 година на своята четиринадесета сесия,
След като реши да приеме определени предложения относно задължителния или принудителния труд - въпрос, включен в първата точка на дневния ред на сесията, и
След като реши, че тези предложения ще вземат формата на международна конвенция,
Приема днес, 28 юни 1930 година следващата по-долу Конвенция, която може да бъде цитирана като Конвенция относно принудителния или задължителния труд, за ратифициране от членовете на Международната организация на труда съгласно разпоредбите на Устава на Международната организация на труда.

Член 1
1. Всеки член на Международната организация на труда, който ратифицира тази конвенция, се задължава да премахне във възможно най-кратък срок използуването на принудителния или задължителния труд във всички негови форми.
2. С оглед на неговото пълно премахване принудителният или задължителният труд може да бъде използуван през преходния период само за обществени цели и по изключение, при условията и с гаранциите, определени в следващите членове.
3. С изтичането на срок от пет години от влизането в сила на тази Конвенция и по повод на предвидения доклад в член 31 по-долу, Административният съвет на Международното бюро на труда разглежда възможността да се премахне без нов срок принудителният или задължителният труд във всичките му форми и решава дали е необходимо да включи този въпрос в дневния ред на Конференцията.

Член 2
1. По смисъла на тази Конвенция изразът "принудителен или задължителен труд" означава всяка работа или служба, изисквана от лице под заплахата на каквото и да е наказание и за която това лице не се е съгласило доброволно да я извършва.
2. По смисъла на тази конвенция изразът "принудителен или задължителен труд" не обхваща:
а) Всяка работа или служба, изисквана въз основа на законите на задължителната военна служба и която се отнася до дейности от чисто военен характер;
б) Всяка работа или служба, която е част от обикновените граждански задължения на гражданите на една суверенна държава;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.