С183 – Конвенция № 183 относно закрилата на майчинството, 2000 г.

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯ № 183 НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА ОТНОСНО ЗАКРИЛАТА НА МАЙЧИНСТВОТО, 2000 Г.
Обн. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2001г.
Член единствен. Ратифицира Конвенция № 183 на Международната организация на труда относно закрилата на майчинството, 2000 г., приета от Международната конференция на труда на 88-ата сесия през юни 2000 г., със следната декларация съгласно чл. 4, т. 2 от Конвенция № 183:
"Република България декларира, че съгласно българското законодателство работничката или служителката има право на отпуск поради бременност или раждане в размер 135 дни за всяко дете, от които 45 дни преди раждането."
Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 19 септември 2001 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


(Обн., ДВ, бр. 116 от 13.12.2002 г.)
В сила от 6 декември 2002 г.

Преамбюл
Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда и провела своята 88-а сесия на 30 май 2000 г.,
отбелязвайки необходимостта да се ревизира Конвенцията за закрилата на майчинството (ревизирана), 1952 г., и Препоръката за закрилата на майчинството 1952 г., с цел по-нататъшно насърчаване на равенството на всички работещи жени и за здравето и безопасността на майката и детето и за да се отчете различието в икономическото и социалното развитие на държавите членки, както и различията между предприятията и развитието на закрилата на майчинството в националното законодателство и практика,
отбелязвайки положенията на Всеобщата декларация за правата на човека (1948 г.), Конвенцията на Организацията на обединените нации за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (1979 г.), Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето (1989 г.), Пекинската декларация и платформа за действие (1995 г.), Декларацията на Международната организация на труда за равните възможности и третиране на жените работнички (1975 г.), Декларацията на Международната организация на труда за основните принципи и права при работа и механизма за нейното приложение (1998 г.), както и международните трудови конвенции и препоръки, насочени към осигуряване на равни възможности и третиране на мъжете и жените работници, в частност Конвенцията от 1981 г. относно работниците със семейни задължения,
вземайки под внимание положението на жените работнички и необходимостта от осигуряване на закрила при бременност, които са споделена отговорност на правителството и обществото,
след като реши да приеме определени предложения във връзка с ревизирането на Конвенцията относно закрилата на майчинството (ревизирана), 1952 г., и на съответната Препоръка от 1952 г., което е четвъртата точка от дневния ред на сесията,
след като определи, че тези предложения трябва да бъдат оформени като международна конвенция,
прие на петнадесетия ден от месец юни на 2000 г. следната конвенция, която може да бъде наричана Конвенция относно закрилата на майчинството, 2000 г.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате