С173 – Конвенция № 173 на Международната организация на труда относно защитата на вземанията на работниците в случай на несъстоятелност на работодателя, 1992 г.

ЗАКОН за ратифициране на Конвенция № 173 на Международната организация на труда относно защитата на вземанията на работниците в случай на несъстоятелност на работодателя, 1992 г.
(Обн., ДВ, бр. 58 от 06.07.2004 г.)

Член единствен. Ратифицира Конвенция № 173 относно защитата на вземанията на работниците в случай на несъстоятелност на работодателя, приета от Международната конференция на труда на 79-ата сесия, юни 1992 г., Женева, със следната декларация съгласно чл. 3, ал. 3 от конвенцията:
“Република България заявява, че няма да прилага част III от конвенцията по отношение на работниците и служителите, които към момента на началната дата на неплатежоспособността, съответно на свръхзадължеността, посочена в съдебното решение за откриване на производството по несъстоятелност на работодателя:
1. са съдружници в търговското дружество;
2. са членове на органите на управление и контрол на търговеца;
3. са съпрузи и роднини по права линия на търговеца - физическо лице, или на лицата по т. 1 и 2.”

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 23 юни 2004 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

(Обн., ДВ, бр. 76 от 20.09.2005 г.)
В сила за Република България от 27 септември 2005 г.

Преамбюл
Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро по труда на 3 юни 1992 г. на своята Седемдесет и девета сесия,
като подчерта значението на защитата на вземанията на работниците в случай на несъстоятелност на работодателя и като напомня свързаните с това разпоредби на чл. 11 от Конвенцията относно закрилата на работната заплата от 1949 г. и чл. 11 от Конвенцията относно обезщетенията при трудови злополуки от 1925 г.,
като отбеляза, че след приемането на Конвенцията относно закрилата на работната заплата от 1949 г. голямо внимание се обръща на оздравяването на предприятията и като отчита социалните и икономическите последици от несъстоятелността, смята, че трябва да бъдат положени възможните усилия, и с цел оздравяване на предприятията и защита на заетостта,
като отбеляза, че след приемането на посочените норми е настъпил значителен напредък в развитието на законодателството и практиката на много държави - членки на Организацията, които са подобрили защитата на вземанията на работниците в случай на несъстоятелност на работодателя, и като смята, че е време Конференцията да приеме нови норми относно вземанията на работниците,
като реши да приеме различните предложения, свързани със защитата на вземанията на работниците в случай на несъстоятелност на работодателя, въпрос, който е включен като точка четвърта от дневния ред на сесията, и
като определи, че тези предложения ще приемат формата на международна конвенция, приема на този двадесет и трети ден от месец юни хиляда деветстотин деветдесет и трета година следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно защитата на вземанията на работниците в случай на несъстоятелност на работодателя, 1992 г.