С144 – Конвенция № 144 относно тристранните консултации (международни трудови норми),1976 г.

Ратифицирана със закон, приет от ХХХVIII Народно събрание на 29 април 1998 г. - ДВ, бр. 52 от 1998 г. В сила от 12 юни 1999 г.)
(Обн., ДВ, бр. 56 от 22.06.1999 г.)

Преамбюл
Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 2 юни 1976 г. на своята шестдесет и първа сесия,
като се позовава на съществуващите разпоредби на международните трудови конвенции и препоръки, по-специално на Конвенцията относно свободата на сдружаване и защита правото на организиране от 1948 г., Конвенцията относно правото на организиране и колективно договаряне от 1949 г. и Препоръката за консултациите (индустриално и национално равнище) от 1960 г., които потвърждават правото на работодателите и работниците да установяват свободни и независими организации и да изискват мерки за повишаване ефективността на консултациите на национално равнище между публичните власти и организациите на работодателите и работниците, както и разпоредбите на многобройните международни трудови конвенции и препоръки, които предвиждат консултации с организациите на работодателите и работниците за приемане мерки за прилагане на тези конвенции и препоръки,
като разгледа четвърта точка от дневния ред на сесията, озаглавена "Създаване на тристранен механизъм за насърчаване прилагането на международните трудови норми", и като реши да приеме определени предложения относно тристранните консултации с цел да се съдейства за прилагането на международните трудови норми,
като определи, че тези предложения ще вземат формата на международна конвенция,
приема на този двадесет и първи ден от месец юни хиляда деветстотин седемдесет и шеста година следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно тристранните консултации за насърчаване прилагането на международните трудови норми, 1976 г.:

Член 1
По смисъла на тази конвенция терминът "представителни организации" означава най-представителните организации на работодателите и работниците, които имат право на свободно сдружаване.

Член 2
1. Всяка държава членка на Международната организация на труда, която ратифицира тази конвенция, се задължава да осъществява процедурите, гарантиращи ефективни консултации между представителите на правителството, работодателите и работниците по въпросите, отнасящи се до дейността на МОТ, упоменати в чл. 5, ал. 1 по-долу.
2. Всяка страна определя характера и формата на процедурите, посочени в ал. 1 на този член, в съответствие с националната практика след консултации с представителните организации, където такива съществуват и където подобни процедури все още не са установени.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате