С124 – Конвенция № 124 за медицинския преглед на младежите (подземна работа), 1965 г.

Ратифицирана с Устав на ПНС, № 729 ОТ 24. VII. 1969 Г., Обн. в ДВ, бр. 59 от 1969 г. В сила от 3 октомври 1970 г.
(Обн. ДВ. бр.62 от 6 Септември 1971 г.)

Преамбюл
Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда и събрана на 2 юни 1965 година на своята 49-та сесия;
след като реши да приеме редица предложения за медицинския преглед на младежите за годността им за подземна работа в мините, въпрос, който е включен като точка 4 от дневния ред на сесията;
като взе предвид, че Конвенцията от 1946 година за медицински преглед на децата и юношите в промишлеността, която се прилага и в мините, предвижда, че децата и юношите на възраст под 18 години могат да се допускат на работа в промишлените предприятия, ако те са били признати за годни за работата, която ще извършват, в резултат на щателен медицински преглед, че продължителният труд на деца или младежи под 18 години се обуславя от провеждането на периодични медицински прегледи най-малко веднъж в годината и, че националното законодателство трябва да предвижда разпоредби относно допълнителни медицински прегледи;
като взе предвид, че тази Конвенция предвижда, освен това, че за работи, свързани със сериозна опасност за здравето са необходими първоначален медицински преглед и периодични медицински прегледи за годността за работа поне до навършване на 21-годишна възраст и че националното законодателство трябва или да определи, или да възложи на съответен компетентен орган да определи работата или категориите работа, към които ще се прилага даденото изискване;
като взе предвид, че поради опасността, която представлява за здравето подземната работа в мините, уместно е да се приемат международни норми, които да изискват предварителен медицински преглед за годността за подземна работа в мините и периодични медицински прегледи до навършване на 21-годишна възраст, както и да определят характера на тези прегледи;
като реши да придаде на тези норми формата на международна конвенция;
приема днес, двадесет и трети юни хиляда деветстотин шестдесет и пета година следната Конвенция, която ще се нарича Конвенция от 1965 година за медицински преглед на младежите за подземна работа:

Член 1
1. С оглед приложението на настоящата Конвенция терминът "мини" означава всяко предприятие, както държавно, така и частно, чиято цел е добиването на вещества от земните недра и което включва човешки труд под земята.
2. Разпоредбите на настоящата Конвенция за приемането на работа или за извършване на подземна работа в мините се отнасят също и за приемане на работа или извършване на подземна работа в кариерите.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате