С116 – Конвенция № 116 за ревизия на заключителните разпоредби, 1961 г.

Приета на XLV сесия на Генералната конференция на Международната организация на труда в Женева, Швейцария, на 26 юни 1961 г. и влазла в сила на 5 февруари 1962 г.
Ратифицирана от България с Указ № 729 на Президиума на Народното събрание на 24 юли 1969 г. - ДВ, бр. 59 от 1969 г. Ратификацията е официално регистрирана в Международното бюро на труда на 3 октомври 1929 г. В сила за България от 3 октомври 1969 г.
(Обн., ДВ, бр.45 от 06.06.1997 г.)

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 7 юни 1957 г. на своята четиридесет и пета сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно частичната ревизия на приетите конвенции от Генералната конференция на Международната организация на труда на нейните първи тридесет и две сесии, за да се унифицират разпоредбите относно подготовката на докладите за предложението на конвенциите от Административния съвет на Международното бюро на труда;
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този двадесет и шести ден от месец юни 1961 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция за ревизия на заключителните разпоредби, 1961 г.:

Член 1
В текста на приетите конвенции от Международната конференция на труда по време на първите тридесет и две сесии заключителният член, който предвижда представяне на доклад за приложението на конвенцията от Административния съвет на Генералната конференция, ще бъде отменен и заменен от следния член:
"Всеки път, когато сметне за необходи мо, Администравтивният съвет на Междунанародното бюро на труда ще представя на Генералната конференция доклад за приложението на конвенцията и ще преценява дали трябва да се включи в дневния ред на конференцията въпросът за нейната цялостна или частична ревизия."

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате