С113 – Конвенция № 113 относно медицинския преглед на рибарите, 1959 г.

Приета на XLIII сесия на Генералната конференция на Международната организация на труда в Женева, Швейцария, на 19 юни 1959 г. и влязла в сила на 7 ноември 1961 г.
Ратифицирана от България с Указ № 26 на Президиума на Народното събрание от 21 февруари 1961 г. - ДВ, бр. 8 от 1961 г. Ратификацията е официално регистрирана в Международното бюро на труда на 2 март 1961 г. В сила за България от 2 март 1962 г.
(Обн., ДВ, бр. 43 от 30.05.1997 г.)

Член 1
1. За целите на тази конвенция под израза "риболовен кораб" се разбират всички параходи, кораби или плавателни съдове, каквито и да са те, публични или частни, свързани с морския риболов в солени води.
2. Компетентната власт може след консултация със заинтересуваните организации на собствениците на риболовни кораби и на рибарите, ако такива организации съществуват, да разреши отклонения при прилагането на разпоредбите на тази конвенция за корабите, които обикновено не осъществяват пътувания по море за повече от 3 дни.
3. Тази конвенция не се прилага за риболова в пристанищата или в устията на реките, нито към лицата, които се отдават на риболова като спорт или за удоволствие.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате