С011 – Конвенция № 11 относно правото на сдружаване (земеделие), 1921 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда, свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 25 октомври 1921 г. на своята Трета сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно правото на сдружаване и съюзяване на земеделските работници, въпрос, включен като четвърта точка в дневния ред на сесията,
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно правото на сдружаване (земеделие), 1921 г., за ратифициране от държавите - членки на Международната организация на труда, в съответствие с разпоредбите на Устава на Международната организация на труда:

Член 1
Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която ратифицира тази конвенция, се задължава да осигури на всички лица, заети в земеделието, същите права на сдружаване и съюзяване, каквито имат работниците, заети в индустрията, и да отмени всяка законова или друга разпоредба, която води до ограничаване на тези права по отношение на земеделските работници.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате