С106 – Конвенция № 106 относно седмичната почивка (търговия и канцеларски служби), 1957 г.

Приета на XL сесия на Генералната конференция на Международната организация на труда в Женева, Швейцария, на 26 юни 1957 г. и влязла в сила на 4 март 1959 г.
Ратифицирана от България с Указ № 205 на Президиума на Народното събрание от 3 юни 1960 г. Изв., бр. 46 от 1960 г. Ратификацията й е официално регистрирана в Международното бюро на труда на 22 юли 1960 г. В сила за България от 22 юли 1961 г.
(Обн., ДВ, бр. 36 от 06.05.1997 г.)

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 5 юни 1957 г., на своята четиридесета сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно седмичната почивка в търговията и канцеларските служби, въпрос, включен като пета точка в дневния ред на сесията,
след като реши, че тези предложения ще вземат формата на международна конвенция,
приема на този двадесет и шести ден от месец юни 1957 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно седмичната почивка (търговия и канцеларски служби), 1957 г.;

Член 1
Разпоредбите на тази конвенция се прилагат чрез националното законодателство, доколкото не се осъществяват от официални органи за определяне на заплатите, с колективните трудови договори, арбитражни решения или по друг подходящ начин съобразно националната практика и условия.

Член 2
Тази конвенция се прилага за целия персонал, включително за чираците, в посочените по-долу частни или публични организации, предприятия или административни служби:
а) търговски предприятия;
b) предприятия, учреждения и административни служби, в които персоналът е зает основно в канцеларска работа, включително канцелариите на лицата, които упражняват свободни професии;
с) индустрията, мините, транспорта или земеделието, доколкото заинтересуваните лица не са заети в предприятията, посочени в чл. 3, нито са обхванати от националната уредба или от други разпоредби относно седмичната почивка;
d) търговските служби на всяка друга организация;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате