С182 – Конвенция № 182 относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд, 1999 г.

Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 21.06.2000 г. - ДВ, бр. 54 от 4.07.2000 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 68 от 3.08.2001 г., в сила от 28.07.2001 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда, свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда и провела своята 87-а сесия на 1 юни 1999 г.,

считайки като основен приоритет за национални и международни действия нуждата от приемане на нови инструменти за забрана и премахване на най-тежките форми на детски труд, включително международно сътрудничество и помощ, в допълнение на Конвенцията и Препоръката относно минималната възраст за приемане на работа от 1973 г., които остават основни инструменти в областта на детския труд,

считайки, че ефективното премахване на най-тежките форми на детски труд изисква незабавни и всестранни действия, вземайки под внимание значимостта на безплатното основно образование и необходимостта да се отстранят децата от всички тези видове труд и обезпечаване на тяхната рехабилитация и социална интеграция, отчитайки нуждите на техните семейства,

напомняйки за резолюцията относно премахването на детския труд, приета на Международната конференция на труда на нейната 83-та сесия през 1996 г.,

признавайки, че детският труд до голяма степен е вследствие на бедност и че дълготрайното решение е в постоянния икономически растеж, водещ към социален прогрес и в частност смекчаване на бедността и всеобщо образование,

напомняйки за Конвенцията за правата на детето, приета от Генерална асамблея на Организацията на обединените нации на 20 ноември 1989 г.,

напомняйки за Декларацията на Международната организация на труда за основните принципи и права при работа и нейните последващи дейности, приета от Международната конференция на труда на нейната 86-а сесия през 1998 г.,

напомняйки, че някои от най-тежките форми на детски труд са обхванати от други международни инструменти, в частност Конвенцията за принудителния труд от 1939 г. и Допълнителната конвенция на Организацията на обединените нации за премахване на робството, търговията с роби и институциите и практиките, подобни на робството от 1956 г., след като реши да приеме различни предложения във връзка с детския труд, което е точка четвърта от програмата на сесията,

след като реши, че тези предложения трябва да бъдат оформени като международна конвенция,

прие на седемнадесетия ден от месец юни на 1999 г. следната конвенция, която може да бъде наричана "Конвенция относно най-тежките форми на детския труд, 1999 г."

Член 1

Всяка държава член, която ратифицира тази конвенция, трябва по спешност да предприеме незабавни и ефективни мерки за осигуряване забраната и ликвидирането на най-тежките форми на детския труд.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате