С181 – Конвенция № 181 на МОТ относно частните бюра (агенции) по труда, 1997 г.

ЗАКОН за ратифициране на Конвенция № 181 на Международната организация на труда относно частните бюра (агенции) по труда, 1997 г. и за денонсиране на Конвенция № 34 относно платените бюра за настаняване
(Обн., ДВ, бр. 10 от 28.01.2005 г.)
Чл. 1. Ратифицира Конвенция № 181 относно частните бюра (агенции) по труда, 1997 г., приета от Международната конференция на труда на 85-ата сесия през юни 1997 г. в Женева.
Чл. 2. Денонсира Конвенция № 34 относно платените бюра за настаняване, ратифицирана с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31 август 1949 г.
Законът е приет от ХХХIX Народно събрание на 13 януари 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

(Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г.)
В сила за Република България от 24 март 2006 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда, свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 3 юни 1997 г. на своята Осемдесет и пета сесия,
Като отбеляза разпоредбите на Конвенцията относно платените бюра (агенции) по труда (ревизирана) от 1949 г.,
Като отчита значението на гъвкавостта при функционирането на пазара на труда,
Като припомня, че Международната конференция на труда на своята 81-а сесия през 1994 г. прие становището, че МОТ следва да пристъпи към ревизиране на Конвенцията относно платените бюра (агенции) по труда (ревизирана) от 1949 г.,
Като обсъди доста различната обстановка, в която действат частните бюра (агенции) по труда, в сравнение с условията, преобладаващи по време на приемането на споменатата по-горе конвенция,
Като приема ролята, която частните бюра по труда могат да играят при добре функциониращия пазар на труда,
Като припомня нуждата от защита на работниците от злоупотреби,
Като приема необходимостта от гарантиране правото на свободно сдружаване и насърчаване на колективното договаряне и социалния диалог като необходими компоненти от добре функциониращата система на индустриални отношения,
Като отбелязва разпоредбите на Конвенцията за службите по заетостта, 1948 г.,
Като припомня разпоредбите на Конвенцията за принудителния труд, 1930 г., Конвенцията за свободата на сдружаване и защита правото на организиране, 1948 г., Конвенцията за правото на организиране и колективно договаряне, 1949 г., Конвенцията за дискриминацията в областта на труда и професиите, 1958 г., Конвенцията за политиката по заетостта, 1964 г., Конвенцията за минималната възраст, 1973 г., Конвенцията за насърчаване на заетостта и защитата срещу безработица, 1988 г., и разпоредбите, свързани с набирането и предоставянето на работа, съдържащи се в Конвенцията за миграцията във връзка със заетостта (ревизирана), 1949 г., и Конвенцията за работниците мигранти (допълнителни разпоредби), 1975 г.,
Като реши да приеме определени предложения, свързани с ревизирането на Конвенцията относно платените бюра (агенции) по труда (ревизирана) от 1949 г., въпрос, включен като точка четвърта от дневния ред на сесията, и
Като определи, че тези предложения ще вземат формата на международна конвенция,
приема на този деветнадесети ден от месец юни хиляда деветстотин деветдесет и седма година следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно частните бюра (агенции) по труда, 1997 г.: