С156 – Конвенция № 156 на МОТ относно равенството на възможностите и еднаквото отношение към работниците и служителите от двата пола: работници и служители със семейни задължения

Ратифицирана със закон, приет от 40-то Народно събрание на 18 януари 2006 г. - ДВ, бр. 9 от 2006 г. В сила за Република България от 3 април 2007 г.


Закон за ратифициране на Конвенция № 156 на Международната организация на труда относно равенството на възможностите и еднаквото отношение към работниците и служителите от двата пола: работници и служители със семейни задължения
(Обн., ДВ, бр. 9 от 27.01.2006 г.)

Член единствен. Ратифицира Конвенция № 156 на Международната организация на труда относно равенството на възможностите и еднаквото отношение към работниците и служителите от двата пола: работници и служители със семейни задължения, от 1981 г.

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 18 януари 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Генералната конференция на Международната организация на труда, свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро по труда и събрала се на 3.06.1981 г. на своята шестдесет и седма сесия;
Като взе предвид Филаделфийската декларация относно целите и задачите на Международната организация на труда, която признава, че "всички човешки същества, независимо от тяхната раса, вероизповедание и пол, имат право да се стремят към постигане на материално благосъстояние и духовно развитие в условията на свобода и достойнство, икономическа сигурност и равни възможности";
Като отбеляза условията на Декларацията относно равенството на възможностите и отношението към жените работнички и Резолюцията относно плана за действие за насърчаване на равенството на възможностите и на отношението към жените работнички, приети от Международната конференция на труда през 1975 г.;
Като взе предвид разпоредбите на международните конвенции и препоръки по труда, които имат за цел да осигурят равенство на възможностите и еднаквото отношение към работниците и служителите от двата пола, и най-вече Конвенцията и Препоръката за равенството в заплащането, 1951 г.; Конвенцията и Препоръката относно дискриминацията в областта на труда и професиите, 1958 г. и част VIII от Препоръката за развитието на човешките ресурси, 1975 г. и
Като припомня, че Конвенцията относно дискриминацията в областта на труда и професиите, 1958 г. не предвижда разграничение, основаващо се на семейните задължения, и като отбеляза, че в тази насока са необходими нови разпоредби;
Като отбеляза условията на Препоръката относно заетостта на жените със семейни задължения, 1965 г. и като взе предвид промените, настъпили след нейното приемане;
Като отчете, че други актове относно равенството на възможностите и еднаквото отношение към двата пола са приети и от Организацията на обединените нации и други специализирани институции и припомняйки особено параграф четиринадесети от Преамбюла на Конвенцията относно премахването на всички форми на дискриминация по отношение на жените, ООН, 1979 г., която посочва, че държавите - страни по нея, "съзнават, че промяната на традиционната роля на мъжа и на жената в семейството и в обществото трябва да доведе до пълното равенство между тях";
Като признава, че проблемите на работниците и служителите със семейни задължения, са аспекти на проблеми относно семейството и обществото, те трябва да бъдат включени в националните политики;
Като признава необходимостта от установяване на действително равенство на възможностите и еднакво отношение, както между работниците и служителите от двата пола, които имат семейни задължения, така и между тях и другите работници и служители и;
Като прецени, че много от проблемите, които имат работниците и служителите, са усложнени, когато става въпрос за работници и служители със семейни задължения, и като признава необходимостта от подобряване на положението на последните чрез мерки, съответстващи на техните специални потребности, и такива, които са насочени към подобряване положението на работниците като цяло;
Като реши в допълнение на това да приеме някои предложения относно равенството на възможностите и еднаквото отношение към работниците и служителите от двата пола: работници и служители със семейни задължения от двата пола, което е пета точка от дневния ред на сесията, и
Като реши тези предложения да приемат формата на международна конвенция
приема на двадесет и трети.06.хиляда деветстотин осемдесет и първа година следната Конвенция, която може да бъде наричана Конвенция относно работниците и служителите със семейни задължения, 1981 г.