С080 – Конвенция № 80 за ревизия на заключителните разпоредби, 1946

Приета на XXIX сесия на Генералната конференция на Международната организация на труда в Монреал, Канада, на 9 октомври 1946 г. и влязла в сила на 28 май 1947 г.
Ратифицирана от България с Указ № 161 на Президиума на Народното събрание от 2 юли 1955 г. - ДВ, бр. 54 от 1955 г.
Ратификацията е официално регистрирана в Международното бюро на труда на 7 ноември 1955 г. В сила за България от 7 ноември 1955 г.
(Обн., ДВ, бр.45 от 06.06.1997 г.)

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Монреал от Административния съвет на Международното бюро на труда на 19 септември 1946 г. на своята двадесет и девета сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно частичната ревизия на приетите конвенции от Генералната конференция на Международната организация на труда на нейните първи двадесет и осем сесии, за да се осигури бъдещото действие на някои от функциите на канцеларията, поверени от въпросните конвенции на генералния секретар на Обществото на народите и да се направят допълнителни изменения, предизвикани от разпускането на Обществото на народите и от изменението на Устава на Международната организация на труда, въпрос, включен като втора точка от дневния ред на сесията,
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този девети ден от месец октомври 1946 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция за ревизия на заключителните разпоредби, 1946 г.:

Член 1
1. В текста на приетите конвенции от Международната конференция на труда по време на първите двадесет и осем сесии думите "генерален секретар на Обществото на народите" се заместват с думите "генерален директор на Международното бюро на труда", думите "генерален секретар" с думите "генерален директор" и думата "секретариат" с думите "Международно бюро на труда" във всички текстове, в които се срещат.
2. Регистрирането от генералния директор на Международното бюро на труда на ратификации на конвенции и изменения, на актове за денонсиране и декларации, предвидени в конвенциите, приети от конференцията на първите двадесет и осем сесии, ще има същите последици, както регистрирането на въпросните ратификации, актове за денонсиране и декларации, направено от генералния директор на Обществото на народите, в съотвествие с разпоредбите на оригиналните текстове на въпросните конвенции.
3. Генералният директор на Международното бюро на труда изпраща на генералния секретар на Организацията на обединените нации за регистриране съобразно чл. 102 от Устава на Организацията на обединените нации всички сведения относно тези ратификации, актове за денонсиране и декларации, регистрирани от него съгласно разпоредбите на конвенциите, приети от конференцията на първите двадесет и осем сесии, така както са изменени от предходните разпоредби на този член.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате