Конвенция за правата на хората с увреждания

Ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 26 януари 2012 г. – ДВ, бр. 12 от 2012 г. В сила за Република България от 21 април 2012 г.)


ЗАКОН за ратифициране на Конвенцията за правата на хората с увреждания
(Обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.)

Член единствен. Ратифицира Конвенцията за правата на хората с увреждания, приета от Общото събрание на ООН на 13 декември 2006 г. в Ню Йорк, в сила от 3 май 2008 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 26 януари 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Държавите – страни по настоящата конвенция,
а) Позовавайки се на принципите, прогласени в Устава на Обединените нации, които признават вътрешно присъщото достойнство и ценност, както и равните и неотменими права на всички представители на човешкия род като основа за свободата, справедливостта и мира в света,
б) Съзнавайки, че Организацията на обединените нации прогласява и приема във Всеобщата декларация за правата на човека и в международните пактове за правата на човека, че определените в тях права и свободи са достояние на всеки човек без каквито и да било различия;
в) Потвърждавайки още веднъж универсалността, неделимостта и взаимната обвързаност на всички права на човека и основни свободи с необходимостта от гарантиране на хората с увреждания на пълното им възползване от тези права и свободи без каквато и да било дискриминация;
г) Позовавайки се на Международния пакт за икономическите, социалните и културните права, Международния пакт за гражданските и политическите права, Международната конвенция за премахването на всички форми на расова дискриминация, Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, Конвенцията за правата на детето, както и на Международната конвенция за защита на правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства,
д) Съзнавайки, че увреждането е развиващо се понятие и че то се явява резултат от взаимодействието между лицата с увреждания и различните пречки в заобикалящата ги среда, които затрудняват тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите,
е) Осъзнавайки важността на принципите и насоките, съдържащи се в Световната програма за действие по отношение на хората с увреждания, както и в Стандартните правила за равни възможности за хората с увреждания, за оказване на влияние при разработването, утвърждаването и оценяването на политики, планове, програми и дейности на национално, регионално и международно равнище за по-нататъшно изравняване на възможностите за хора с увреждания,
ж) Подчертавайки важността на поставяне проблемите на хората с увреждания в центъра на общественото внимание като неразделна част от съответните стратегии за устойчиво развитие,
з) Съзнавайки също така, че дискриминацията срещу когото и да било по признак увреждане представлява нарушение на вътрешно присъщото достойнство и ценност на човека,
и) Признавайки също така многообразието на хората с увреждания,
й) Осъзнавайки нуждата от насърчаване и защита на правата на човека на всички хора с увреждания, включително на онези, изискващи по-интензивна подкрепа,
к) Изразявайки загриженост, че въпреки всички тези разнообразни инструменти и инициативи хората с увреждания продължават да срещат различни пречки пред пълноценното си участие в обществото и да се сблъскват с нарушения на техните права във всички части на света,
л) Съзнавайки важността на международното сътрудничество за подобряване живота за хората с увреждания във всяка държава и особено в развиващите се страни,
м) Осъзнавайки ценния реален и потенциален принос на хората с увреждания за цялостното благосъстояние и разнообразие на техните общности, а също и че насърчаването на пълноценното участие и упражняване на правата на човека и основните свободи от страна на хората с увреждания ще насърчат повишаване на тяхното чувство за принадлежност, както и значителен напредък в човешкото, социалното и икономическото развитие на обществото и борбата с бедността,
н) Съзнавайки важността за хората с увреждания на тяхната самостоятелност и независимост, включително на свободата на личен избор,
о) Считайки, че на хората с увреждания трябва да бъде дадена възможност за активно участие в процеса на вземане на решения относно политиките и програмите, включително тези, които пряко ги засягат,
п) Изразявайки загриженост относно трудностите, пред които са изправени хората с увреждания, подложени на множество или утежнени форми на дискриминация по признак раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, национален, етнически, общностен или социален произход, имотно състояние, място на раждане, възрастов или друг статус,
р) Съзнавайки, че жените и момичетата с увреждания са често пъти изложени на по-голям риск – както във, така и извън дома – от насилие, нараняване или тормоз, пренебрежително или немарливо отношение, малтретиране или експлоатация,
с) Съзнавайки, че на децата с увреждания трябва да бъде осигурено пълноценно упражняване на всички права на човека и основни свободи, равноправно с останалите деца, и позовавайки се на задълженията в този дух, поети от държавите – страни по Конвенцията за правата на детето,
т) Подчертавайки необходимостта от включване на гледната точка за различията и отношенията между половете във всички усилия за осигуряване пълноценното упражняване на правата на човека и основните свободи от хората с увреждания,
у) Посочвайки факта, че мнозинството от хората с увреждания живеят в условия на бедност и съзнавайки в този смисъл належащата нужда от преодоляване на негативните последици от бедността за хората с увреждания,
ф) Отчитайки, че мирът и сигурността, основаващи се на пълно зачитане на целите и принципите, залегнали в Устава на Организацията на обединените нации, и спазването на приложимите инструменти за гарантиране на правата на човека са безусловно необходими условия за осигуряване пълноценна закрила на хората с увреждания и особено по време на въоръжени конфликти или чужда окупация,
х) Съзнавайки важността на осигуряването на достъп до физическата, социалната, икономическата и културната среда, до здравеопазване и образование, до информация и комуникации, с оглед възможността на хората с увреждания да се възползват пълноценно от всички свои права и основни свободи,
ц) Осъзнавайки, че всеки индивид със своите задължения по отношение на останалите индивиди и на общността, към която принадлежи, е отговорен да се стреми към насърчаване и съблюдаване на правата, признати в Международната харта на правата на човека,
ч) Убедени, че семейството като естествена и основна градивна клетка на обществото е обект на закрила от страна на обществото и от държавата и че хората с увреждания, както и членовете на техните семейства трябва да получат необходимата закрила и подкрепа, чрез които семействата на хората с увреждания да осигурят пълноценно и равноправно упражняване на техните права,
ш) Убедени, че една всеобхватна и цялостна международна конвенция, която да насърчава и защитава правата и достойнството на хората с увреждания, ще е съществен принос за преодоляване на дълбоката социална изолация на хората с увреждания и ще способства осигуряването на равни възможности за тяхното участие в гражданската, политическата, икономическата, социалната и културната област на обществения живот както в развитите, така и в развиващите се страни,
се договориха за следното:

Член 1
Цел
Целта на настоящата конвенция е да насърчава, защитава и гарантира пълноценното и равноправно упражняване на всички права на човека и основни свободи от хората с увреждания и да способства за зачитане на вътрешно присъщото им човешко достойнство.
Хората с увреждания включват лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите.