Правила по безопасност на труда при работа със земеделска техника

Обхват и приложение

1.Правилата по безопасност на труда при работа със земеделска техника уреждат изискванията и задълженията за осигуряване на безопасност при провеждане на земеделска дейност, свързана с почвоподготовката, отглеждането и прибирането на културите, следжътвената им обработка, товаренето, транспортирането, отглеждането на животни (включително и пчели) и птици, обезопасяването на складове и други дейности, изискващи използване на земеделска техника (по-нататък в текста - техниката) и инструменти в областта на земеделието.
2.Правилата са задължителни и за:
-всички работници и служители от системата на МЗГ, неговите органи и поделения;
-всички учебни заведения и звена, извършващи обучение за придобиване на квалификация или преквалификация в системата на МЗГ;
3.Работодателят осигурява необходимите лични предпазни средства и специални работни облекла на работниците, извършващи дейности по чл.1, съгласно Наредба № 3 на МТСП и МЗ за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (обн., ДВ, бр.46 от 2001).

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.