Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от инж. Стефан Узунов

Инструкция за безопасна работа с полева пръскачка

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата инструкция е разработена за изпълнение изискванията на чл.281 от Кодекса на труда, чл.19 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд / ДВ, бр.124 от 1997г. /, чл.166 от Наредба 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване / ДВ, бр.88 от 1999г. /.

I.1. Права, задължения, отговорности и пълномощия на длъжностни лица или служби в дейностите по прилагане на инструкцията.
1. Работодателя извършва оценка на риска на работното място за работа с полева пръскачка, за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите.
2. Работодателят предприема необходимите мерки за предотвратяване или намаляване на установените рискове, отчитайки възможностите за тяхното допълнително и/или комбинирано действие.
3. Работодателят осигурява на лицата, работещи с полева пръскачка информация относно устройството на полевата пръскачка и инструкция за нейната техническа експлоатация, възможните рискове за увреждане и изискванията към тяхното поведение.
4. Работещите спазват изискванията на инструкциите за експлоатация на полева пръскачка.
5. Работещите спазват разработения физиологичен режим на труд и почивка, съобразен с особеностите на изпълняваната работа

I.2. С полева пръскачка могат да работят само лица над 18 год.:

1. Притежаващи правоспособност за работа полева пръскачка категория Твк – колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини
2. Преминали начално обучение по безопасност и здраве при работа, по пожарна и аварийна безопасност;
3. Преминали инструктаж на работното място съгласно Наредба № РД 07 2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ДВ,бр.102 от 2009г./ включително и по настоящата инструкция;
4. Нямащи медицински противопоказания за изпълнение на този вид дейност;
5. С работно облекло и лични предпазни средства, съгласно изискванията на Наредба №3 /ДВ,бр.46 от 2001 г./ за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място:
а) ръкавици устойчиви на химикали;
б) работен костюм;
в) работни обувки;
г) работна шапка;
д) защитни очила;
е) дихателна маска .
6. Лицата определени да работят с хербицидния препарат, да се инструктират ежедневно за безопасна работа преди започване работата с хербицида, за начина на приготвяне на разтворите и за предпазните мерки при работа.
7. Работодателят определя отговорно лице за дружеството, което да съхранява и отчита своевременно използваните хербицидни препарати.
8. На работната площадка за приготвяне на хербицидните разтвори, емулсии, суспензии и други да има инструкция за безопасното им приготвяне и за безопасната работа с тях.
9. Лицата, определени да работят с хербицидни препарати да са обучени за оказване на първа долекарска помощ при инциденти с препарата.

II. Преди да започне работа с полева пръскачка работникът е длъжен:
1. Да направи външен оглед на машината и се увери, че свързващите щифтове на полевата пръскачка са законтрени, че всички приспособления са на място.
2. Да избере подходящ препарат за пръскане.
3. Да избере подходящи климатични условия за пръскане.
4. Да постави в резервоара препарата за пръскане в съответствие с инструкциите на неговите производители.
5. Да провери помпата, нивото на маслото и връзките.
6. Да провери нивото на двигателното масло в картера на двигателя на равна повърхност и при необходимост да долее.
7. Периодично да почиства и смазва кардана при спрян двигател.
8. Да извършва настройки по машината, само когато двигателят е спрян и гумите са застопорени.
9. Да настрои притягането на задвижващите ремъци на 15-20мм от основата, понеже след всяко пръскане се получава леко разтягане на ремъците.
10. В горещо време да не зарежда резервоара с гориво до горе. Поради топлината то се разширява и може да прелее и доведе до пожар и щети. При случайно изтичане да почисти веднага горивото.
11. Да провери налягането на гумите да е съгласно предписаното от производителя.
12. Да изключи всички съединители и включи на неутрална скорост преди да стартира двигателя.
13. Да се увери, че хора, животни и други не могат да влязат в контакт с разпръсквания разтвор или да бъдат засегнати от изхвръкнали евентуални чужди тела и предмети по земята.

III. Основни изисквания и правила за работа с полева пръскачка за работника:
1. Да бъде изключително внимателен за скрити опасности, препятствия или трафик на хора и МПС около мястото на пръскане.
2. Да не забравя, че полевата пръскачка свързана с трактора ще промени спирачния път, контрола върху кормилото, центъра на тежеста и др.
3. Да завива бавно, когато пътува към мястото за пръскане и се връща и следи за прикачената полева пръскачка. Да извършва плавни и внимателни движения с трактора. Внезапните и резки движения причиняват опасни сривове.
4. Полевата пръскачка е произведена да работи с максимални обороти на кардана до 540 об/минута. Да внимава за оборотите. Да не работи с по-високи обороти.
5. Да спре движението на кардана и трактора, ако чуе необичаен звук по време на работа.
6. Да не хваща каквито и да е движещи се и завиващи части. Да изчака елементите на машината напълно да спрат, преди да ги докосне.
7. Да не влиза между трактора и полевата пръскачка, докато трактора работи, карданът се върти, ръчната спирачка не е издърпана, колелата не са заклинени.
8. Да не поставя тежести, хора и ръцете си върху полевата пръскачка докато тя работи.
9. Да извършва постоянен контрол на кардана и неговата защита.
10. Да не приближава полевата пръскачка до хора или да ги извиква в близост до нея, когато тя работи.
11. При временно паркиране на неравен терен да включи първа предавка при наклон назад и задна предавка при наклон напред и дръпне ръчната спирачка и в двата случая. Да постави клин на колелата на трактора за по-голяма сигурност.

IV. След приключване на работа с полевата пръскачка работникът е длъжен:
1. Да паркира трактора с полевата пръскачка на равен терен, да изключи двигателя и хидравликата, постави скоростния лост на една от скоростите и издърпа ръчната спирачка. Да вземе ключовете на трактора със себе си.
2. Да разкачи свързващия вал.
3. Да направи външен оглед и измие полевата пръскачка с чиста вода, без да изхвърля водата в канализацията.
4. Да почисти помпата в съответствие с нейните инструкции.
5. Да съхрани машината в закрито помещение или склад.
6. Да се изкъпе с вода и сапун;
7. Да изпере работното си облекло и почисти всички лични предпазни средства.

V. ЗАБРАНЕНО Е :
1. Да работите с полевата пръскачка, когато сте уморени, болни, при температура на въздуха по-висока от 25ºC или скорост на вятъра по-висока от 7м/сек..
2. Да работите с полевата пръскачка, ако полето е осеяно с твърде много камъни.
3. Извършването на настройки по полевата пръскачка при работещ двигател и незастопорени гуми.
4. Да работите с полевата пръскачка с по-високи максимални обороти на кардана от предписаните от производителя 540 об/минута.
5. Влизането между трактора и полевата пръскачка, докато трактора работи, карданът се върти, ръчната спирачка не е издърпана и колелата не са заклинени.
6. Поставянето на тежести и хора върху полевата пръскачка докато тя работи.
7. Оставянето на препарат в резервоара.
8. Приближаването на полевата пръскачка до хора, когато тя работи.
9. Хербицида и неговите празни опаковки да се изхвърлят заедно с домакинските отпадъци.
10. Замърсяването с хербициди на водоизточници, водни басейни и отточни води .

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар