Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
ВАЖНО: Тази инструкция е изготвена и споделена от колега.

Задължения на ръководния състав по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците в техния сектор

1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

На основание закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в звената, които ръководя,
Ръководителите от н-к производство, н-к цехове, организатори производство, бригадири, р-ли на смени, производства и отдели носят отговорности за:

1.1. Общото състояние на безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана в звената, които ръководят;
1.2. Правилната организация на работата, с оглед осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на всяко работно място в частност и в производственото помещение като цяло.
1.3. Изправността и поддържането в безопасно състояние на експлоатираните машини, съоръжения, инструменти, ограждения, предпазни устройства;
1.4. Изправността на поверените им поднадзорни съоръжения;
1.5. Съвместната подготовка и провеждане на работа на машините и съоръженията;
1.6. Съблюдаване на трудовата и технологичната дисциплина на работното място.

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДНИЯ СЪСТАВ ПРИ ПРИЕМАНЕ НА НОВОНАЗНАЧЕНИТЕ РАБОТНИЦИ

2.1. Да приемат новоназначените работници и да ги допускат до работа само при условие, че са преминали начален инструктаж по техническа безопасност, хигиена на труда, ППО и специализирано обучение и са получили документ за това.
2.2. Да провеждат в срок и качествено инструктажа на работното място. Инструктажа на работното място е практическо запознаване на работниците или служителите с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност и се провежда на самото работно място, преди да му бъде възложена самостоятелна работа.
2.3. Продължителността на инструктажа на работното място е минимум три дни.
2.4. Забранява се допускането до самостоятелна работа на работници, преди ръководителят да се убеди, че същите познават правилата за безопасен и здравословен труд за извършваната от тях дейност;
2.5. Забранява се допускането до самостоятелна работа на работници, които не са преминали обучение за безопасните методи на работа и не са положили изпит за проверка на знанията им по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана със сложни машини и съоръжения, работни места и производствени процеси, определени със заповед на управителя.
2.6. Допускането на инструктирания работник до самостоятелна работа се удостоверява с подписа на ръководителя в книгата за инструктажи и издаването на бележка за разрешаване на самостоятелна работа.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДНИЯ СЪСТАВ ПО ЕЖЕДНЕВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

3.1. Да провежда периодичен инструктаж на личният състав, който ръководи.
3.2. Периодичния инструктаж трябва да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
3.3. Периодичния инструктаж се провежда на тримесечен период, не по-късно от 10-то число на всеки първи месец от тримесечието по групи, определени по професионален признак, като същият се регистрира в специален дневник, в който се отбелязва датата на инструктажа, темата на инструктажа и подписа на инструктирания работник или служител.
3.4. Да осигуряват поддържането на машините и съоръженията и инструментите в звената, които ръководят в изправност.
3.5. Да осигурява поддържането на предпазните устройства на машините и съоръженията в изправност и контролират редовното им използване от работниците и служителите по време на работа.
3.6. Да не допускат до работа лица, неснабдени с лични предпазни средства и специално работно облекло до работа, за която ползването им е задължително.
3.7. Да не допускат на работното място работници и служители в нетрезво състояние и болестно състояние.
3.8. Да осигуряват поддържане на необходимите ред, порядък и чистота на работните места, свободни проходи и пътеките между машините, правилно подреждане на продукцията и инвентара за работа.
3.9. Да не допускат работа с неизправни и необезопасени машини, съоръжения, инструменти, превозни средства и др.
3.10. Да познават оценката на риска на работните места, които управляват както и да предлагат на ръководството внедряване на по-съвършенни технологии, съоръжения, инструменти, превозни средства и др.
3.11. Да изпълняват стриктно и точно предписанията отдадени от органа по безопасност и здраве в дружеството и висши ръководни органи засягащи условията за безопасен и здравословен труд.
3.12. Да разработват Инструкции за безопасна работа на намиращите се под тяхно ръководство работници, работни места, машини и съоръжения, да ги съгласуват с длъжностни лица и да ги предлагат за утвърждаване от управителя на дружеството.
3.13. Да организират поставянето на видни и достъпни места Инструкциите за безопасност при работа, както и предупредителните, задължителните, забранителните и указателни знаци по БХТ и ППО.

4. ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ И ЗЛОПОЛУКИ

4.1. Да осигуряват запазване на обстановката, в която е произтекла злополуката или инцидента и незабавно да уведомят медицинските органи, ръководството и органите по техническа безопасност.
4.2. Да са запознати с методите за оказване на първа медицинска помощ и да осигуряват своевременна долекарска помощ на пострадалите.
4.3. Да извършват разследване на причините за допуснатите аварии, инциденти или трудови злополуки и да изготвят акт/декларация за трудова злополука.
4.4. Да вземат незабавни мерки за отстраняване на всички предпоставки, довели до допускане на аварии, злополуки или инциденти и предприемат мерки за недопускане на нови такива в бъдеще.

5. ОТГОВОРНОСТИ

5.1. Ръководителите носят пълна отговорност при проявена невзискателност и контрол към изпълнителския състав за спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана.
5.2. Ръководителите носят административна, дисциплинарна и наказателна отговорност при неизпълнение на задълженията си, съгласно настоящата инструкция.

6. АБОНАТИ - ВСИЧКИ РЪКОВОДНИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар