Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Задължения на ръководния състав по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците в техния сектор

1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

На основание закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в звената, които ръководя,
Ръководителите от н-к производство, н-к цехове, организатори производство, бригадири, р-ли на смени, производства и отдели носят отговорности за:

1.1. Общото състояние на безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана в звената, които ръководят;
1.2. Правилната организация на работата, с оглед осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на всяко работно място в частност и в производственото помещение като цяло.
1.3. Изправността и поддържането в безопасно състояние на експлоатираните машини, съоръжения, инструменти, ограждения, предпазни устройства;
1.4. Изправността на поверените им поднадзорни съоръжения;
1.5. Съвместната подготовка и провеждане на работа на машините и съоръженията;
1.6. Съблюдаване на трудовата и технологичната дисциплина на работното място.

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДНИЯ СЪСТАВ ПРИ ПРИЕМАНЕ НА НОВОНАЗНАЧЕНИТЕ РАБОТНИЦИ

2.1. Да приемат новоназначените работници и да ги допускат до работа само при условие, че са преминали начален инструктаж по техническа безопасност, хигиена на труда, ППО и специализирано обучение и са получили документ за това.
2.2. Да провеждат в срок и качествено инструктажа на работното място. Инструктажа на работното място е практическо запознаване на работниците или служителите с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност и се провежда на самото работно място, преди да му бъде възложена самостоятелна работа.
2.3. Продължителността на инструктажа на работното място е минимум три дни.
2.4. Забранява се допускането до самостоятелна работа на работници, преди ръководителят да се убеди, че същите познават правилата за безопасен и здравословен труд за извършваната от тях дейност;
2.5. Забранява се допускането до самостоятелна работа на работници, които не са преминали обучение за безопасните методи на работа и не са положили изпит за проверка на знанията им по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана със сложни машини и съоръжения, работни места и производствени процеси, определени със заповед на управителя.
2.6. Допускането на инструктирания работник до самостоятелна работа се удостоверява с подписа на ръководителя в книгата за инструктажи и издаването на бележка за разрешаване на самостоятелна работа.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДНИЯ СЪСТАВ ПО ЕЖЕДНЕВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

3.1. Да провежда периодичен инструктаж на личният състав, който ръководи.
3.2. Периодичния инструктаж трябва да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
3.3. Периодичния инструктаж се провежда на тримесечен период, не по-късно от 10-то число на всеки първи месец от тримесечието по групи, определени по професионален признак, като същият се регистрира в специален дневник, в който се отбелязва датата на инструктажа, темата на инструктажа и подписа на инструктирания работник или служител.
3.4. Да осигуряват поддържането на машините и съоръженията и инструментите в звената, които ръководят в изправност.
3.5. Да осигурява поддържането на предпазните устройства на машините и съоръженията в изправност и контролират редовното им използване от работниците и служителите по време на работа.
3.6. Да не допускат до работа лица, неснабдени с лични предпазни средства и специално работно облекло до работа, за която ползването им е задължително.
3.7. Да не допускат на работното място работници и служители в нетрезво състояние и болестно състояние.
3.8. Да осигуряват поддържане на необходимите ред, порядък и чистота на работните места, свободни проходи и пътеките между машините, правилно подреждане на продукцията и инвентара за работа.
3.9. Да не допускат работа с неизправни и необезопасени машини, съоръжения, инструменти, превозни средства и др.
3.10. Да познават оценката на риска на работните места, които управляват както и да предлагат на ръководството внедряване на по-съвършенни технологии, съоръжения, инструменти, превозни средства и др.
3.11. Да изпълняват стриктно и точно предписанията отдадени от органа по безопасност и здраве в дружеството и висши ръководни органи засягащи условията за безопасен и здравословен труд.
3.12. Да разработват Инструкции за безопасна работа на намиращите се под тяхно ръководство работници, работни места, машини и съоръжения, да ги съгласуват с длъжностни лица и да ги предлагат за утвърждаване от управителя на дружеството.
3.13. Да организират поставянето на видни и достъпни места Инструкциите за безопасност при работа, както и предупредителните, задължителните, забранителните и указателни знаци по БХТ и ППО.

4. ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ И ЗЛОПОЛУКИ

4.1. Да осигуряват запазване на обстановката, в която е произтекла злополуката или инцидента и незабавно да уведомят медицинските органи, ръководството и органите по техническа безопасност.
4.2. Да са запознати с методите за оказване на първа медицинска помощ и да осигуряват своевременна долекарска помощ на пострадалите.
4.3. Да извършват разследване на причините за допуснатите аварии, инциденти или трудови злополуки и да изготвят акт/декларация за трудова злополука.
4.4. Да вземат незабавни мерки за отстраняване на всички предпоставки, довели до допускане на аварии, злополуки или инциденти и предприемат мерки за недопускане на нови такива в бъдеще.

5. ОТГОВОРНОСТИ

5.1. Ръководителите носят пълна отговорност при проявена невзискателност и контрол към изпълнителския състав за спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана.
5.2. Ръководителите носят административна, дисциплинарна и наказателна отговорност при неизпълнение на задълженията си, съгласно настоящата инструкция.

6. АБОНАТИ - ВСИЧКИ РЪКОВОДНИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар