Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с парни и водогрейни котли високо налягане

1. Лицата, които обслужват котли високо налягане трябва да имат необходимата правоспособност и да са преминали съответното обучение и инструктаж за безопасна работа.
2. Лицата, които обслужват котли, работещи с газово гориво, трябва да бъдат обучени и за работа с газови съоръжения и инсталации.
3. При работа задължително да се използват одобрените и предоставени съобразно степента на риска лични предпазни средства, за вида, употребата и начина на съхранение на които работещите са инструктирани (и обучени за използването на тези ЛПС, за които това е необходимо).
4. Забранява се работа с неизправни лични предпазни средства и с такива с изтекъл срок на годност и на периодична проверка.
5. Всеки съд, работещ под налягане, след монтирането му се регистрира. Преди пускането на котелната инсталация в експлоатация и ежегодно тя се освидетелства технически от органите за технически надзор.
6. Съдовете, работещи под налягане да се монтират така, че да е осигурен безопасен достъп до всичките им части и възможност за извършване на наблюдение, преглед и ремонт.
7. В котелното не се допускат лица, чиято работа не е свързана с обслужването на котлите и съоръженията.
8. Котелната инсталация трябва да е механично и електрически обезопасена.
9. Преди пускане на котлите да се проверява:
- изправността на котела и спомагателните съоръжения;
- горелката - за наличие на теч от гориво;
- състоянието на отоплителната система;
10. Забранява се да се оставя котел без постоянно наблюдение от обслужващия персонал до прекратяване на горенето и отстраняване на горивото от пещта, а при котли със зидария - и до пълно понижаване на налягането в котела до атмосферното налягане.
11. Обслужващият персонал спира незабавно котела в следните случаи:
- когато съответната защита не изключва автоматично котела при създадено отклонение от безопасните условия за функциониране;
- при понижаване на нивото на водата под най-ниското допустимо ниво;
- при повишаване на нивото на водата над най-високото допустимо ниво или ако няма определено такова - над горния видим край на нивопоказателя;
- при прекъсване на функционирането на всички манометри, показващи налягането в котела или в тръбопроводите, захранващи го с вода;
- ако в елементите, работещи под налягане, се открият пукнатини или издутини или се появят пропуски на пара или течност от заваръчните шевове;
- при отпадане на напрежението от всички контролно-измерителни уреди и устройства за дистанционно или автоматично управление;
- при изгасване на факела в пещта на котли с камерно изгаряне;
- при възникване на пожар в котелното помещение или запалване на сажди или частици от горивото в газоходите на котела;
- при други случаи, предвидени в производствената инструкция
12. В котелното помещение е забранено да се съхраняват материали и предмети, които не са свързани с безопасното функциониране на котлите.
13. Котелното помещение трябва да е добре осветено и чисто, а изходите му да са свободни.
14. Забранява се извършването на каквито и да са ремонти по елементите под налягане на котелната инсталация, когато тя работи.
15. За осигуряване на безопасната работа на котела периодично трябва да се прави съответната профилактика.
16. Във всяко котелно помещение задължително трябва да се води сменен дневник, в който се отбелязва: времето на пускане и спиране на агрегатите; всички забелязани нередности и неизправности и др.
17. Персоналът да е запознат с начина на гасене и безопасна работа с уредите за пожарогасене, с които е оборудван обекта.

Вашият коментар