Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с тръбоклад

А. До работа с тръбоклад да се допускат само правоспособни “Тръбокладчици”.

Преди да започне работа машинистът е длъжен:

а/ да провери техническата изправност на машината и състоянието на въжетата, ролките, спирачките и др. товарозахватни приспособления.

б/ да се запознае с плана на организацията на работата, която ще изпълнява.

в/ преди пускане на двигателя в работа да провери дали е поставена ръчката на скоростите в нулево положение.

г/ да огледа работната площадка, да отстрани близкостоящите хора и даде предупредителен сигнал за започване на работа;

 1. Забранява се машинистът да слиза и се качва на машината по време на движение.
 2. Да не предава машината на други лица нямащи право и заповед за това.
 3. При работа до изкопи и насипи да се допуска машината да се приближава на по-малко разстояние от 1 м до края на насипа или изкопа, тъй като има опасност да се свлече машината в изкопа или насипа.
 4. При съвместна работа на тръбоклада и хора трябва да има пряк ръководител на работата на тръбоклада.
 5. Не се разрешава да се работи с тръбоклада при наклон, по-голям от тоя указан с паспорта на машината.
 6. Забранено е да се ляга под машината за притягане на някои части докато не се изгаси двигателя. За целта машината се установява на равно място.
 7. Строго се забранява да се преминават жп линии извън определените за целта места, а също така при приближаващ влак. Преминаването на жп рампи се разрешава само на първа скорост.
 8. При транспортирането на тръбоклада с транспортни средства под електролинии разстоянието по вертикалата между най-ниската точка на провеса на проводника и най-високата точка на тръбоклада трябва да бъде в рамките на допустимите норми.

Преместването в близост до ел. проводни линии трябва да се изпълни под непосредствено ръководство на опитен ръководител. При невъзможност да се спазват по-горе дадените условия от ел. проводната линия трябва да се изключи напрежението както по време на работа на машината, така и при нейното преместване.

 1. При транспортирането на машината с транспортно ремарке, вагони и други подобни трябва да се вземат мерки за доброто му укрепване към транспортното средство.
 2. Преместването на тръбоклада през изкуствени съоръжения /мостове, тръби и др./ може да се извърши само след като се провери устойчивостта на съоръжението.
 3. При работа с въжето /проверка, подмяна и др./ да се работи с предпазни ръкавици. Въжето да се смазва всеки 15 – 20 дни.
 4. На видно място на тръбоклада трябва да бъдат поставени четливо написани следните предупредителни надписи: “Не стой в работното поле на тръбоклада”, “Не стой под стрелата и товара”.
 5. На машиниста е забранено да работи в следните случаи:

а/ при лоша видимост, силна мъгла, дъжд и гръмотевица, както и при ватър по-силен от ІІ степен.

б/ когато е болен или в нетрезво състояние.

в/ с неизправна машина

г/ с негодни товарозахватни въжета и приспособления.

 1. Прегледи и ремонти на намиращите се на стрелата механизми /ролки, въжета и др./, се извършват само при спусната стрела на земята.
 2. Хората определени за прикачване на товара към тръбоклада трябва да бъдат запознати с работата и начините за правилното прикачване и откачване на товарите.
 3. Размотаването на цялото въже от въжения барабан е категорично забранено. При най-долно положение на куката, върху въжения барабан трябва да остава не по-малко навити 1.5 витки от въжето, без да се броят витките намиращи се под притягащото устройство.
 4. Забранява се да се работи с отчупен реборд на ролките или въжения барабан.
 5. Отговорния механик на тръбоклада е длъжен да прави периодични прегледи на тръбоклада и да вписва резултатите в дневника на машината. В случай че той е констатирал, че някои нишки от въжето са започнали да се късат, прегледите на същите да се правят по-често и се бракуват след скъсване над 10 % от общия им брой. Да се вписва датата на сменяването на въжето в дневника и всички повреди, констатирани при прегледа и през време

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар