Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа на товаро-разтоварни площадки и складове

1. За извършване на товаро-разтоварни работи в складове и на товаро-разтоварни площадки, се назначават лица, като са: навършили 18 години; преминали медицински преглед; правоспособни или имат необходимата квалификация; преминали начален инструктаж по безопасността на труда.
2. Лица, не навършили 18 год., могат да се допускат на работа като се спазват изискванията на Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.
3. Товаро-разтоварните работи се извършват съгласно изискванията на нормите за физическо натоварване.
4. Товаро-разтоварните работи се извършват само от работници, които са обучени и инструктирани по здравословните и безопасни условия на труд и противопожарна охрана.
5. Работниците се осигуряват с необходимите лични предпазни средства и специално работно облекло, съгласно изискванията на нормативните актове за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
6. Не се допускат до работа лица, които са без изискващите се за съответния вид работа лични предпазни средства и не са инструктирани и обучени за използването им.
7. За осигуряване на личната хигиена на работниците, се осигуряват санитарно-битови помещения.
8. На работното място се осигурява преносима аптечка, заредена с медикаменти и превързочни материали за оказване на до лекарска помощ.
9. Не се допуска използването на повдигателни съоръжения, които не отговарят на изискванията на безопасното им функциониране.
10. Не се допуска използването на не маркирани, неизправни и не съответстващи на теглата и характера на товарите, сменяеми товарозахващащи приспособления.
11. Повдигателните съоръжения се обслужват само от обучен и правоспособен персонал, който е преминал периодична проверка на знанията.

ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ ПЛОЩАДКИ И СКЛАДОВЕ
12. Покритите складове трябва да бъдат достатъчно високи, просторни, с удобни за минаване и разминаване врати и без прагове.
13. Прозорците да бъдат изправни, свободно и леко да се отварят и затварят, а стъклата да се поддържат чисти и здрави.
14. Складовете трябва да бъдат снабдени с подходящи, здраво закрепени съм стените или пода стелажи.
15. Забранява се подреждането (стифирането) на товари в складовете, дървеният под на които поддава (пружинира) или е изгнил.
16. Забранява се претоварването на етажните складове над проектните норми.
17. Забранява се подреждането (стифирането) на товари върху площи в неустойчиво положение на товара. Различните видове товари трябва да се подреждат, съобразно естеството и характера на товара, като се спазват издадените за целта инструкции, указания и знаци върху опаковките.
18. Размерите на фигурите (стифовете), в които се подреждат товарите, опаковани в кутии или чували, зависят от размерите, състоянието и здравината на опаковката, като се осигурява необходимата устойчивост на фигурите при спазване на конкретните технологични предписания.
19. Пътищата и преходите за складовете, по които се придвижват транспортните средства и работниците, трябва да бъдат гладки, без неравности.
20. Товарно-разтоварните площадки трябва да имат наклон от 1 до 3° и дренажи и канавки за бързо оттичане на водите.
21. При зимни условия на работа, пътищата и проходите в товарно-разтоварните площадки трябва да се посипят с пясък, сгур, стърготини и други.
22. Забранява се натрупването на сняг, лед, сгур и пясък върху коловозите и подкрановите пътища.
Снегът трябва да се изхвърля извън района на товарно-разтоварната площадка.
23. Коловозите и между коловозните полета трябва да се държат чисти, да имат водоотводни системи (покрити канали, канавки, дренажи).
24. Забранява се разхвърлянето на товарно-разтоварните площадки и в складовете на различни отпадъци и остатъци от товари.
25. Подовете на откритите складове при механизирана преработка на товарите, трябва да бъдат покрити с асфалтобетон. В складовете, където товарно-разтоварните работи се извършват ръчно или с ръчноводими колички, се допуска направата на здрави и равни дървени подове.
26. Покривите на складовете трябва да бъдат здрави и да не пропускат вода, да имат водоотводни канали, улуци, водосточни тръби, които трябва да се поддържат в изправно състояние.
27. Забранява се павирането на подовете на покритите и откритите складови и товарно-разтоварни площадки, в които се използват подови без релсови и не самоходни подемно-транспортни машини.
28. Всички неравности (вдлъбнатини, изпъкналости, дупки), получени на товарно-разтоварната площадка или склада, трябва да бъдат незабавно отстранени.
29. Всички ями и открити шахти на товарно-разтоварните площадки трябва да се покрият с метални мостове с рифелована повърхност или дъсчени щитове с дебелина на дъските, не по-малка от 50 мм. Главите на гвоздеите, с които се обковава щитът, трябва да бъдат откъм повърхността.
30. Територията, на която се извършва товарно-разтоварната работа, трябва да бъде очистена и освободена от излишни предмети и да не се задръства в процеса на работа.
31. Релсите на железния път в местата, където постоянно се извършва товарно-разтоварна работа, трябва да бъдат на нивото на платното.
32. Товарно-разтоварните площадки в гарите трябва да бъдат разположени на прави участъци на железния път.
33. Разположението на ж.п. коловозите в товарно-разтоварните пунктове трябва да бъде съобразено с ПТЕ (Правилник за техническа експлоатация на железниците).
34. Забранява се на работниците да се застояват и да седят по ж.п.коловозите и под крановите пътища, а също така да се облягат и застояват на товарно-разтоварните машини и съоръжения.
35. Забранява се стоенето на работниците под обработваните товари, сядането близо до фигурите (стифовете) и спирането по тях.
36. Широчината на пътищата и проходите в товарно-разтоварната площадка за транспортните средства трябва да бъде: за малогабаритни товарачи - не по-малко от 3000 мм, за автомобили и автокранове - не по-малко от 3600 мм в прави участъци при еднопосочно движение и не по-малка от 6000 мм при двупосочно движение.
37. Проходите за преминаване на хора между разтоварените и подредените товари в открити товарно-разтоварни площадки и стените на складовете и други сгради, трябва да бъдат с широчина не по-малко от 1000 мм.
38. Широчината на рампите пред складовете трябва да бъде не по-малка от 2500 мм.
Височината на рампите от нивото на главата на релсите и на пътя за другите транспортни средства трябва да бъде 1000 мм.
39. Забранява се складирането на различни видове товари, машини и съоръжения при височина, по-малка от 1200 мм, на разстояние по-близко от 2000 мм от релсата на ж.п. линия и 1000 мм от релсата на подкрановия път, а при по-голяма височина на складиране (над 1200 мм), складирането не трябва да бъде по-близко от 2500 мм от релсата на ж.п.линия и 1200 мм до релсата на подкрановия път.
40. Широчината на вратите на покритите складове за преминаване на ниско и високоповдигачи не трябва да бъде по-малка от 2500 мм. При преминаване на подвижен ж.п.състав, широчината на вратите не трябва да е по-малка от 4800 мм и височината от 5700 мм.
41. Ръководствата на предприятията са длъжни, по изготвен план да поставят знаци за регулиране на движението на моторни превозни средства в района на предприятията и товарно-разтоварните площадки, съгласно изискванията на Правилника за движение по улиците и пътищата.
42. Подовите настилки на открити или покрити площадки за насипни товари се правят с бетон с наклон 3° и водосборни шахти.
43. При по-големи товаропотоци от еднородни насипни товари е необходимо да се осигуряват резервни площадки за претоварване на запалили се насипни товари. Те могат да се използват и за разбиване на замръзнали насипни товари.
44. В складовете за зърнени храни не се допускат да работят само товаро-разтоварни машини, обозначени, съгласно изискванията на противопожарните строително-технически норми.
45. Складовете за зърнени храни трябва да бъдат съоръжени с вентилационни уредби, осигуряващи допустимите концентрации на вредности, съгласно действащите хигиенни норми.

ИЗИСКВАНИЯ СПРЯМО СКЛАДОВЕТЕ ЗА ВЗРИВО- И ПОЖАРООПАСНИ ТОВАРИ
46. Складовете за взриво- и пожароопасни товари трябва да са от 1 и II степен на огнеустойчивост и да отговарят на изискванията на противопожарните строително-технически норми и на Правилника по безопасност на труда при взривните работи.
47. Вътрешността на складовете се разделя на секции посредством негорими стени с необходимата степен на огнеустойчивост, съгласно изискванията на Противопожарните строително-технически норми.
48. Разстоянието между складовете и другите сгради и съоръжения се определят в зависимост от вида на материалите, които ще се съхраняват, съгласно изискванията на противопожарно-технически норми.
49. Електрообзавеждането на склада трябва да бъде във взривобезопасно или взривозащитено изпълнение.
В тези складове, при прекъсване на електрическото осветление, може да се използват само взривобезопасни фенерчета, а при липсата на такива - работата се преустановява.
50. В складовете се допуска работа само с подемно-транспортни машини и съоръжения, които са във взривобезопасно изпълнение.
51. Отоплението в тези складове трябва да отговаря на действащите Противопожарни строително-технически норми.
52. Прозорците трябва да бъдат остъклени и покрити от вътрешната страна с метални мрежи и да са обърнати на север или североизток.
53. Складовете трябва да бъдат съоръжени с нагнетателно-смукателна вентилация, осигуряваща своевременното изсмукване на отделящите се вредни вещества и недопускаща превишаване на концентрацията им над допустимите санитарни норми. Всмукващите отвори ,на вентилационните тръби се разполагат на пода и се покриват с метална мрежа.
54. Взриво- и пожароопасните и отровните товари могат да се складират на територия на открита товарно-разтоварна площадка само с разрешението на началника (отговорника) на товарно-разтоварния пункт, директорът на предприятието или негов заместник, в специално отделени за тази цел места.
55. При извършване на товарно-разтоварни и складови работи, трябва да се спазват действащите наредби, инструкции и заповеди, регламентиращи безопасното съвместно манипулиране и съхраняване на опасни товари.

ТОВАРНО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ В СЪСЕДСТВО С ЕЛЕКТРИФИЦИРАНИ Ж.П.УЧАСТЪЦИ
56. При работа в електрифицирани ж.п.участъци е задължително спазването на изискванията на правилниците и инструкциите за безопасна работа, издадени от Министерството на транспорта.
57. Работата с подемно-транспортни машини в съседство с електрифицирани участъци се допуска само при условие, че нито една част от тях не се приближава по време на работа в обсега на проводниците и частите на контактната мрежа, намираща се под напрежение. Безопасното разстояние се определя, в зависимост от напрежението на електропроводната мрежа.
58. Забранява се извършването на товарно-разтоварни работи, когато работниците или използваните от тях приспособления се приближават до контактната мрежа на разстояние, по-малко от определеното за безопасно, в зависимост от напрежението на електропроводната мрежа.
59. Работата под границите на безопасното разстояние от проводници, се позволява само при изключено напрежение и при спазване на следните условия:
- ръководителят на предприятието или на гарата е длъжен да даде предварително писмена заявка в подстанцията на контактната мрежа с точно указание на мястото, необходимата продължителност и характера на работата;
- да се пристъпва към работа при получаване на разрешение от енергодиспечера и след заземяване на контактната мрежа в мястото на работата от монтьора на контактната мрежа;
- след завършване на работата, ръководителят на предприятието или гарата е длъжен да уведоми за това енергодиспечера.
60. Преминаването на стрелови кранове под електрифицирани участъци се допуска само със спусната стрела на нивото на кабината на крана.
61. Забранява се превозването на товари под електрифицирани участъци, ако местата на преминаване не са снабдени с габаритна рамка.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар