Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за ползване на товарен строителен подемник

Товарният строителен подемник е товароподемно устройство, предназначено за вертикално транспортиране на строителни материали и елементи посредством товарна платформа.
Товарният строителен подемник се състои от следните основни механизми, възли и устройства :
•рама основна - заваръчна конструкция захваната към фундамент. Върху нея се монтират всички механизми и възли на подемника с изключение на електрическото табло.
•мачта - опорно направляващо устройство за движение на платформата. Състои се от отделни звена, свързани помежду си и осигуряващи необходимата височина за работа.
•платформа подемна - върху нея се разполага товарът. Движението и се извършва с помощта на носещи и направляващи ролки.
•лебедка електрическа - състои се от барабан, редуктор, съединител, ел. двигател, спирачка, механизъм за аварийно спускане на платформата и др. Привежда платформата в движение посредством подемно въже.
•долна ролка - служи за направление на подемното въже и отклоняването му от вертикално в хоризонтално направление.
•горна ролка - служи за направление и поддържане на подемното въже. Монтира се на последното, най-горно звено на мачтата.
•аварийна спирачка - при скъсване на подемното въже служи за задържане на платформата към мачтата.
•устройство укрепващо – служи за укрепване на мачтата към сградата.
•електрооборудване – състои се от: електрическо табло с пулт за управление; електродвигател; етажни изключватели; авариен горен изключвател; присъединителни кабели и др.
•други механизми, възли и устройства
От конструкцията на товарния строителен подемник и от предназначението му, произтичат следните основни опасности при експлоатация:
•падане от височина;
•удар от падащи предмети;
•удар от елементи на конструкцията;
•премазване от движещи се части;
•поражение от електрически ток.
Най-често възникването на злополуки, породени от гореописаните опасности, е в резултат на:
•използване на съоръжението не по предназначение;
•загуба на равновесие, подхлъзване и спъване при товарене или разтоварване на платформата на височина;
•увличане от платформата при движението й;
•притискане от елементи на конструкцията;
•падане на неукрепен товар от платформата или от приемателната площадка;
•претоварване на платформата;
•разрушаване на подемника или елементи от конструкцията му;
•неизползване на лични предпазни средства;
•пряко попадение или вторично въздействие на мълния;
•попадане на съоръжението под електрическо напрежение.
Основните мерки за недопускане на злополука се свеждат до:

І. Организационни мерки:
-използване на технически изправни подемници;
-изграждането на подемника да става по одобрен проект, а монтирането и демонтирането да става от работници, преминали извънреден инструктаж;
-приемане на подемника с акт след като бъде монтиран;
-ежедневна проверка състоянието на подемника (състояние на въжето, ролките, изключвателите и др.);
-дневник за извършваните периодични прегледи, ремонти и изпитвания;
-указване на максималната товароносимост на подемника по подходящ начин;
-забрана за превоз на хора с товарния строителен подемник;
-разработване на съгласувани действия за безопасна експлоатация при използване на подемника от няколко предприятия;
-договор за задължение за безопасна експлоатация и поддръжка на подемника при отдаването му под наем;
-разработване на инструкция с правила за безопасна работа с подемника;
-инструктажи;
-осигуряване защита срещу поражение от електрически ток и периодична проверка на електробезопасността.

ІІ. Технически мерки:
-определяне и обозначаване на безопасна зона около подемника;
-място за управление, защитено от падащи предмети и осигуряващо видимост по цялата височина на обслужване;
-защита срещу управление от неупълномощени лица;
-ограждане на платформата с необходимия брой парапети;
-захващане на въжето към платформата и барабана по предвидения от производителя начин;
-изправно устройство за въжеводене;
-изправно устройство за ръчно спускане на платформата при аварийни ситуации;
-ограничен достъп до движещите се части на лебедката;
-укрепване на мачтата по предвидения от производителя начин;
-изправни блокировки и сигнализация;
-изпълнение на електрообзавеждането по начин, съответстващ на изискванията за електробезопасност, указан в паспорта на съоръжението.

Лични предпазни средства и специално работно облекло
При извършване на строително-монтажни работи, за намаляване на риска за увреждане на живота и здравето на работещите, който не може да бъде отстранен по друг начин е необходимо те да използват лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО). Личните предпазни средства трябва да осигуряват защита срещу опасностите, да не са вредни за здравето и да не пречат за извършването на работата. Работодателят разработва и утвърждава списък на професиите, длъжностите и работните места, при които се изисква от работниците и служителите да използват ЛПС и СРО. По отношение на отделните вредности и опасности, предвидените в нормативните актове, ЛПС и СРО са:
•Падане от височина:
-колан – придържащ;
-колан с презрамки – придържащ, амортизиращ;
-обувки цели – противоплъзгащи;
-куки – придържащи;
-каска – ударозащитна.
•Удар от падащи предмети и материали:
-каска – ударозащитна;
-шапка с вложка – ударозащитна;
-обувки цели – ударозащитни.
•Нетоксичен прах:
-облекло – прахозащитно;
-очила херметични – прахозащитни;
-маска – противопрахова, филтрираща;
-обувки цели – прахозащитни.
•Други:
-дерматологични средства – възстановителни
Освен осигуряването на тези средства работодателят извършва обучение на работниците и служителите за правилното използване, съхранение и проверка изправността на ЛПС и СРО и контролира използването им по предназначение.

Хигиена на труда
При работа на скеле и използване на подемник съществуват следните основни опасности и здравни рискове, свързани с хигиенните фактори на работната среда:
•опасности, свързани с условията във временна битова база в отдалечени обекти (където има такава);
•опасности, свързани с неблагоприятен микроклимат, практически изцяло зависим от метеорологичните условия: прегряване (вкл. топлинен и слънчев удар) и преохлаждане;
•опасности, свързани с възможно вредно въздействие на прах, токсични и др. вредни вещества, в зависимост от конкретното естество на извършваната работа (боядисване, мазилка, къртене);
•рискове, свързани с експозицията на шум и вибрации при някои видове дейности на строителния обект;
•потенциален риск при физическо натоварване и ръчно пренасяне на тежести;
•повишен риск от злополуки – падане от височина, при допускане на работната площадка на лица със специфични заболявания.
За намаляване на здравните рискове се препоръчват следните мерки:
•изграждането на временни постройки при отдалечени строителни обекти, да се изпълнява по проект за временно строителство, отговарящ на санитарно-хигиенните изисквания;
•организация на режима на труд и почивки и работното натоварване съобразно физиологичните норми;
•осигуряване на допълнителни почивки при неблагоприятни климатични условия в подходящо помещение за почивка и възможност за възстановяване на водно-минералния и топлинния баланс. Преустановяване на работата при екстремални климатични условия;
•осигуряване на условия за оказване на долекарска и първа медицинска помощ;
•намаляване ръчния труд и физическото натоварване чрез използване на различни повдигателни съоръжения, ръчни колички и др.
Обща организационна мярка, намаляваща здравните рискове, е изискването за предварителни медицински прегледи за всички работещи, както и периодичните профилактични прегледи.

Добра практика :
За защита срещу удар от падащи предмети, товарната платформа е оградена с мрежа. Зоната под платформата също е оградена. За предотвратяване падането на хора е оформена, обезопасена с парапет.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар