Инструкция за безопасна работа с машина за разпръскване на минерални торове

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Машините за разпръскване на торове трябва да бъдат използвани само в съответствие с указанията в ръководството за експлоатация.
Машините за разпръскване на торове са изработени в съответствие с определените им задачи и трява да бъдат използвани изключително за следното:
- за обичайна експлоатация в селското стопанство
- за разпръскване на сухи, гранулирани и кристални торове, семена и препарат против охлюви.

Всеки друг начин на експлоатация на машината се счита за употреба не по предназначение.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.