Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е изготвена и споделена от колега.

Инструкция за получаването, съхранението, раздаването и отчитането на взривни материали

1. СЪХРАНЕНИЕ НА ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ

1.1. Взривните материали се съхраняват при условия, отговарящи на изискванията на инструкциите за употреба и на съответните стандартизационни документи.
1.2. Количествата и видовете взривни материали за всяко хранилище на склада са определени в Паспорта на склада. При приемане на взривни материали Управителя на склада е отговорен количествата взривни материали да не превишават капацитета на складовата площ.
1.3. Съвместното съхраняване на взривни материали в едно хранилище се осъществява съгласно следната таблица:

Група за
съвместяване
АВСDEFGHJLNS
А Х                     
В   Х  1             2 Х
С    ХХХ  Х       2 Х
D   1Х Х Х   Х       2 Х
E    ХХХ  Х         Х
F              Х       Х
G    ХХХ  Х         Х
H              Х       Х
J                Х     Х
L                  3 3 3
N    222             
S   ХХ Х Х Х Х Х Х     Х

2. ЗАБЕЛЕЖКИ:

2.1 Пакети, съдържащи изделия от група за съвместимост В и вещества и изделия от група D, могат да се съхраняват в едно и също помещение при условие, че са в отделни контейнери (отделения), одобрени от компетентните органи, така че да не представляват опасност за предаване на детонация от изделията от група В до изделията от група D.

2.2 Когато изделия от група за съвместимост N се съхраняват с вещества и изделия от група за съвместимост С, D или F, изделията от група за съвместимост N се третират така, като че имат характеристики от група за съвместимост D.

2.3 Пакети, съдържащи вещества и изделия от група за съвместимост L, могат да се съхраняват в едно и също помещение заедно с пакети, съдържащи същия тип вещества или изделия от същата група за съвместимост. Х - разрешава се съвместно съхраняване.

No по
ред
Описание на ВВ или на изделиетоГрупа за
съвместимост
1.Първично ВВА
2.Изделие, съдържащо първично ВВ и нямащо две или повече надеждни предпазни устройства. Включени са и някои изделия, въпреки че не съдържат първично ВВ, като детонатори за взривяване, сглобени детайли за детонатори, капсул-възпламенителиВ
3.Метателно ВВ или друго взривно дефлагиращо вещество или изделие, съдържащо такова веществоС
4.Вторично детониращо ВВ или черен барут, или изделие, съдържащо вторично детониращо ВВ, при всички случаи без взривател или метателен заряд, или изделие, съдържащо първично ВВ и снабдено с две или повече надеждни предпазни устройстваD
5.Изделие, съдържащо вторично детониращо ВВ без взривател, с метален заряд (различен от заряда, съдържащ запалима течност или гел или хиперголни течности)Е
6.Изделие, съдържащо вторично детониращо ВВ, със собствени възпламенители, с метален заряд (различен от заряда, съдържащ запалима течност или гел или хиперголни течности), или без метален зарядF
7.Пиротехническо вещество или изделие, съдържащо пиротехническо вещество, или изделие, съдържащо едновременно ВВ и вещество със светлинен, запалителен, сълзотворен или димообразуващ ефект (различно от водоактивно изделие или изделие, съдържащо бял фосфор, фосфиди, пирофорно вещество, запалима течност или гел, или хиперголни течности)G
8.Изделие, съдържащо едновременно ВВ и бял фосфорН
9.Изделие, съдържащо едновременно ВВ и запалима течност или гелJ
10.Изделие, съдържащо едновременно ВВ и токсичен химически агентК
11.Взривно вещество или изделие, съдържащо ВВ и представляващо особен риск (например поради своята водоактивност или наличието на хиперголни течности, фосфиди или пирофорно вещество) и налагащо изолирането на всеки видL
12.Изделие, съдържащо само вещества с изключително ниска чувствителност към детонацияN
13.Вещество или изделие, опаковано или конструирано така, че да се ограничин вътре в пакета всеки опасен ефект, причинен от случайно задействане, а при повреда на опаковката в случай на пожар всички въздействия от взрива или на изхвърлянето на частици са толкова незначителни, че почти не възпрепятстват потушаването на пожара и прилагането на други спешни мерки в непосредствена близост до пакетаS

2.4.Всяко хранилище или склад трябва да има паспорт, поставен на видно място. Този паспорт трябва да съдържа най-малко следната информация:

  • схема на разположение на взривните вещества
  • капацитет на хранилището;
  • списък на съхраняваните взривни вещества;

2.5.Във всяко хранилище трябва да има поставени термометър и хигрометър за контрол на температурата и влагата в помещенията. Управителят на склада документира техните показания в Дневник за проверка на параметрите на окръжаващата среда.
2.6.Хранилищата за взривни материали се заключват и запечатват, като ключовете и печатът се съхраняват от Управителят на склада.
2.7.Не се допуска предаването и съхраняването на ключовете и печата на друго лице освен, ако това не е определено със заповед на Изпълнителния Директор. В този случай, Управителят на склада и определеното лице съставят Приемо-предавателен протокол за складовите наличности и това се документира и лицата се подписват в Книга образец №9 в графа „Забележки”.
2.8.Не се допуска съхраняването в хранилищата на други вещества, суровини, материали или оборудване.

3.ПРИЕМАНЕ НА ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ

3.1.Произведените взривни материали се приемат и идентифицират съгласно управление на производството взривни вещества.
3.2.Взривните материали, с външен произход се приемат за съхранение само когато са придружени със съответното разрешение за пренасяне от РУ на МВР, инструкция за употреба, транспорт, съхранение и унищожаване, декларация за съответствие и информационен лист за безопасност.
3.3.Управителят на склада приема ВМ от отговорното по разрешението за пренасяне лице.
3.4.При приемането се извършва входящ контрол . Организация и управление на закупуването, проверка за съответствие с придружаващата документация и се извършва външен оглед за опаковка и маркировка.
3.5.Приетите ВМ се съхраняват в склада за ВМ и се заприходяват в Книга за движение на взривните материали.
3.6.При пренасяне на взривни материали от един склад до друг склад на Дружеството Управителите на складовете попълва Приемо предавателен протокол.

4.РАЗДАВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ

4.1.Раздаването на взривни материали се извършва съгласно съответната Заявка и при наличие на необходимото разрешение на РУ за транспортиране. Когато не е представено и разрешение за търговия, за получаване на взривни материали от склада е необходимо да бъде представено и разрешение за придобиване на ВМ
4.2.Управителят на склада нанася действителния разход на ВМ.Разрешението за транспортиране и в Книга за движение на взривните материали.
4.3.В случай на връщане на част от предадените вече ВМ, управителят на склада нанася тези остатъчни количества.
4.4.Управителят на склада е длъжен да контролира съответствието на подписите на лицата, които получават ВМ, с тези в Списъците на лицата, които имат право да разрешават получаването и на лицата, които имат право да получават взривни материали.
4.5.Забранено е предаването на взривни материали на лица, които не фигурират в списъците и по т.4.
4.6.След изтичане на срока на валидност на Разрешението за транспортиране или при изчерпване на количествата, разрешени в него, Управителят на склада приключва Контролния талон на Разрешението за транспортиране, като нанася действителните количества ВМ транспортирани по него.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ