Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от колега и се публикува във вида, в който е предоставена.

Инструкция за безопасна работа с кулокран

1.За управление на крана се допускат жени и мъже, не по-млади от 18 години, имащи добър слух и зрение, преминали специална подготовка за управление на кран и електрооборудване, не страдащи от болести, които възпрепятстват безопасното изпълнение на задълженията им.

2.Кранистът трябва да притежава квалификационен документ за управление на крана.

3. Кранистът да е запознат с основните изисквания за работа с ел. ток и електрически съоръжения.

4. да знае основните технически данни и товарните характеристики на крана.

5. Проверки, които трябва да извършва краниста:
5.1. Да познава релефа на терена;
5.2.Да проверява вертикалността на крана;
5.3. Да проверява вертикалността на противотежестите;
5.4. Да знае точките на смазване и гресиране и да проверява необходимостта от извършването му;
5.5. Да проверява състоянието на опасната и безопасната зони;
5.6. Да проверява състоянието на товарното въже и товарните аксесоари;
5.7. Да информира ръководния и обслужващ персонал за забелязани неизправности, повреди и аномалии в работата на крана.

6. От двете страни на крана трябва да има табелки, на които четливо е отбелязана максималната товароподемност.

7. Да има списък с най-често преместваните товари, като се посочва теглото им.

8. Качването на крана да става само по специално предназначени за това стълби. При това и двете ръце на работника да са свободни, като необходимите инструменти се носят в специални чанти.

9. Движението на крана и колоичката, когато на крана има обслужващи го лица е забранено категорично! При това положение кранистът има право да задвижва механизмите на крана само по сигнал на намиращите се на крана лица.

10. Забранено е допускането на странични лица, незаети с обслужването и ремонта на крана.

11. По време на работа кранистът няма право да се отвлича от преките си задължения със странични работи: да чете, да се храни и т.н.

12. При неизправност на крана на него се окачва табела: „КРАНЪТ Е НЕИЗПРАВЕН”

13. По време на работа и когато токоносещите части са под напрежение на краниста се забранява:

13.1. Да извършва каквито и да е работи по ел. оборудването на крана, да сваля огражденията и корпусите на ел. апаратурата и токоносещите части;
13.2. Да извършва каквото и да е обслужване и смазване на възлите и механизмите на крана.

14. Ако е необходимо кранистът да излезе на площадката, трябва да се изключи от напрежение целия кран, като се постави табела с надпис „НЕ ВКЛЮЧВАЙ”.

15. При движение на крана без товар куката трябва да се издига над височината на човешки ръст.

16. При движение на крана с товар, товарът трябва да бъде издигнат най-малко на 0,5 м по-високо от най-високото препятствие на пътя на крана. За предпочитане е високите препятствия да се обхождат от страни, като се маневрира с количката.

17. Абсолютно се забранява да се придвижва товара над хора!

18. Всяка смяна задължително извършва преглед и изпробване на спирачките, а също така на въжетата и закрепването им.

19. необходимо е да се следи внимателно при най-ниското положение на куката на барабана да остават не по-малко от две навивки без да се броят навивките под закрепващите планки.

20. При нормална работа на крана се забранява да се използват крайните изключватели за спиране на различните механизми. Забранява се работата на крана с липсващи или неизправни крайни изключватели на подемния механизъм.

21. Периодичните технически освидетелствания трябва да стават в съответствие с нормативните изисквания.

22. Кранистът трябва да е обучен по правилата на оказване на първа медицинска помощ при поражение от ел. ток.

23. Кранистът трябва да дава винаги звуков сигнал със сирената при тръгване от място, при приближаване към друг кран, при спускане на товара, при приближаване на крана с товар към хора, при оставяне на товара и при движение на товара на малки височини.

24. Ако на пътя се намират хора се дава продължителен сигнал и ако те не се отместват настрана – кранът се спира.

25. Куката трябва да се спуска точно над товара подлежащ на повдигане.

26. Кранистът няма право да ползва едновременно повече от два бутона.

27. Повдигането, преместването и спускането на товари едновременно с два крана се допуска само в изключителни случаи под непосредственото ръководство на съответния технически ръководител в съответствие със специална инструкция за съвместна работа на крановете и употреба на кобилица.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар