СМР с прилагане на алпийски способ *

Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа при строително-ремонтни работи с прилагане на алпийски способ

Тази инструкция е споделена от инж. Гогов.

1. ЦЕЛ: Работната инструкция регламентира реда и изискванията, които се прилагат за безопасна работа при строително-ремонтни дейности с прилагане на алпийски способ.

2. ОБХВАТ: Работната инструкция обхваща всички процеси, осъществявани от дружеството и свързаните с тях опасности/ рискове на работните места при строително-ремонтни дейности с прилагане на алпийски способ.

3. ПОЗОВАВАНЕ: Работната инструкция се позовава на :
3.1. БДС ISO 45001:2018 – „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане“.
3.2. „Наредба №7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване“ (Обн. ДВ. бр. №88/08.11.1999 г.).
3.3. „Ръководство за безопасна работа на височина, по алпийски способ“, Асоциация на работещите по алпийски способ
3.4. Процедури:

4. ТЕРМИНИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ:

За целите на настоящата работна инструкция сa използвани термините, определенията и съкращенията, дадени в:
4.1. БДС ISO 45001:2018 – „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане“.
4.2. Процедура ….
4.3. Както и тези дадени по долу :
4.3.1. Строително-ремонтни дейности с прилагане на алпийски способ – строително-ремонтни дейности изпълнявани на трудно достъпни места, посредством система от въжета и специална екипировка.
4.3.2. АС – Алпийски способ.
4.3.3. АРАС – Асоциация на работещите по алпийски способ.

5. ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ:
5.1. Отговорност за спазване на настоящата работна инструкция носят Отговорник по АС и Техник по АС.
5.2. Отговорник БЗР извършва периодичен контрол за спазване на изискванията на работната инструкция и спазването на законовите изисквания.

6. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

6.1. Права и задължения на Отговорник по АС /III-то ниво/:
1) Преди започване на работа:
– проверява наличието на разрешително за работа (ако се изисква такова);
– проверява внимателно алпийската екипировка;
– проверява въжетата и правилното изграждане на системата на закрепване, така че в случай на падане ударното натоварване да бъде издържано от нея;
– проверява радиовръзката между членовете на работният екип;
– проверява използваните инструменти и материали.
2) Следи за спазването на съответните процедури по АС от страна на Техника при изкачване и спускане.
3) Има право да спре работата по АС при неспазване изискванията на настоящата работна инструкция.

6.2. Правоспособност:
1) Квалификацията на работещите по стандартите на АРАС е разделена на три нива:
– I-во ниво /Техник / – може да се придвижва по изградена система от въжета, за да свърши определена работа
– II-ро ниво /Старши техник/ – изгражда системите и закрепва въжета. Работи и същевременно наблюдава и контролира техниците от I-во ниво.
– III-то ниво /Отговорник/ – съставя цялостната стратегия за работа. Отговаря за абсолютно всички аспекти от работния процес. Най-вече следи за спазване правилата за безопасност.
2) Техникът извършващ строително-ремонтни дейности с прилагане на алпийски способ трябва да притежава „Сертификат за квалификация І-во ниво на АРАС“ издаден от акредитирана организация.
Сертификатът важи за срок от 3 години. След изтичане на този срок техникът трябва да се яви отново на изпит за доказване на знанията и уменията си.
3) Отговорникът трябва да притежава „Сертификат за квалификация ІII-то ниво на АРАС“ издаден от акредитирана организация.
Сертификатът важи за срок от 3 години. След изтичане на този срок отговорникът трябва да се яви отново на изпит за доказване на знанията и уменията си.

6.3. Работни екипи:
1) Работният екип за АС трябва да бъде съставен поне от двама души поради спецификата и мястото на работа. Единият член на екипа задължително трябва да притежава квалификация ІII-во ниво на АРАС.
2) Когато работата се извършва в опасна или ограничена зона, която може да доведе до отравяне или задушаване, то работният екип трябва да има съответстващо на работата ниво на обучение, опит и компетентност, за да може да се справи с евентуално възникналите ситуации.
3) При определени обстоятелства към работния екип може да се включат допълнителни членове за да се предотврати влизането на външни лица в зоната, в която има опасност от падащи предмети или да се предотврати увреждане или кражба на екипировка. Този допълнителен охранителен персонал не трябва да бъде от специалисти по АС.

6.4. Изисквания за здраве и безопасност при работа:
6.4.1. Отговорник по АС определя опасната зона на нивото на закрепване, която да бъде достатъчно голяма, за да гарантира безопасността на техника извън нея. Точките на закрепване трябва да бъдат извън тази зона, за да може техника да си сложи предпазен колан и да се закачи към работната линия, преди да попадне в тази зона.

Техника не трябва да бъде допускан в тази зона, без да има предпазен колан и да бъде закачен към осигурителната линия!!!
6.4.2. Работата трябва да започва от защитени безопасни места или такива, обезопасени чрез допълнителни предпазни съоръжения или скеле. Тези зони трябва да имат и безопасен начин за достъп.
6.4.3. Преди започване на работа техника задължително проверява внимателно състоянието на алпийската екипировка.
6.4.4. Преди всяко ново изкачване техника е длъжен да извърши:
– визуална проверка на опорните точки и на въжетата за протрити участъци.
– проверка на използваните ЛПС за евентуална повреда , за да предотврати падането им от височина по време на употреба.
6.4.5. Въжетата трябва да бъдат поставени така, че да се избегне контактът им с остри ръбове. Когато това не може да се избегне, въжето трябва да бъде защитено, като радиусът на ръба трябва да бъде поне два пъти по-голям от диаметъра на въжето.
6.4.6. С изключение на случаите, при които има хоризонтално траверсиране, техника се спуска вертикално с минимално отклонение, за да се избегне протриването на въжето или претоварване на установката.
6.4.7. При дълги спускания на въжето, могат да бъдат поставени междинни опорни точки, които да гарантират постоянна позиция на техника и да ограничават ефекта на вятъра. Тези приспособления ще предотвратят оплитане на въжетата, както и възможност за поставяне на излишното въже (при спускане) в торба и спускането му под техника
6.4.8. Работният екип ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СПАЗВА следните изисквания при работа:
– въжената система съдържа две отделно закрепени въжета, като едното служи за средство за достъп, за слизане и за опора (работно въже), а другото служи за резервно средство (обезопасяващо въже);
– Техника е снабден с предпазен колан, закрепен към обезопасяващото въже;
– работното въже е снабдено с предпазни средства за изкачване и слизане и има самоблокираща система, която предотвратява падането на техника в случай, че той изгуби контрол над движенията си;
– обезопасяващото въже е снабдено с подвижна система, предпазваща от падане, която следва движенията на техника.
6.4.9. Принципът на двойната защита се прилага още и при закачване на техника към работната и осигурителната линия. Десандьорите и осигурителните устройства трябва да бъдат поотделно закачени към предпазния колан на техника. Обикновено техникът се спуска с десандьора по работната линия, а осигурителното устройство се движи по осигурителната линия.
6.4.10. Трябва да се елиминира възможността за спускане по невнимание през края на работната или осигурителната линия. Достатъчен е подходящ възел на съответно място от въжето.
6.4.11. Опорните точки на въжетата трябва да бъдат абсолютно сигурни.
6.4.12. Eлементите, които се окачват към опорната точка трябва да имат издръжливост най-малко равна на тази на въжетата, закачени към нея.
6.4.13. Отклонението на въжето от точката на закрепване не трябва да надвишава 20°, освен ако се отчетат и страничните натоварвания, които възникват в точката на отклонение.
6.4.14. Необходимите за работа инструменти и приспособления са прикачени към колана или към седалката на техника, или към друго подходящо средство:
– инструменти тежащи до 8 кг – закрепват се към седалката на техника с въженце или кош, безопасно закачен към седалката;
– инструменти тежащи повече от 8 кг – трябва да бъдат закачени с отделна окачваща система към независима опорна точка. Опорните точки и въжетата, използвани за окачване на инструментите, трябва да бъдат разграничени от тези за техника, за да се избегне объркването им.
6.4.15. При необходимост от използване на ръчни електрически инструменти задължително да се използват безжични инструменти (акумулаторни).
6.4.16. Екипировката трябва да бъде окачена и балансирана правилно, за да може лесно да бъде движена и позиционирана в различните й работни положения:
– Трябва да бъде правилно осигурена и да бъде стабилна по време на работа.
– Може да бъдат необходими няколко линии за окачване на инструментите, които да позволяват лесното движение по работната повърхност.
– Техника трябва да може да позиционира себе си и окачващата си екипировка на разстояние от движещите се елементи на използваните инструменти.
6.4.17. Когато се използва екипировка, работеща с вода или въздух, трябва да се вземат мерки за захранване и предпазване на маркучите, за да се гарантира, че те няма да бъдат повредени или да се разкачат под действието на собствената си тежест.
6.4.18. За предотвратяване падане на екипировка и материали по начин, по който могат да бъдат опасност за хората на земята се предприемат следните мерки:
– отцепване на опасната зона – при нормални обстоятелства широчината на зоната трябва да бъде равна на височината на работната позиция, трябва да се отчита и възможното отклонение на падащите материали под въздействие на вятъра или след удар в конструкцията и земята;.
– Забранява се влизането на хора в опасната зона – чрез поставяне на предупредителни знаци, бариери или наблюдатели.
– Поставя се предпазна мрежа – достатъчно здрава, за да издържи всички падащи елементи от екипировката или отломки.
6.4.19. В процеса на работа работният екип използва радиовръзка или подходяща алтернатива с изключение на случаите, в които техника и Отговорника се виждат и чуват постоянно един друг.
6.4.20. Техника трябва да носи специално работно облекло – връхната дреха не трябва да има стърчащи елементи, които биха могли да попаднат в някои от движещите се елементи на оборудването, джобовете им трябва да бъдат с цип или велкро.
6.4.21. Работата на високо и открито излага техника на опасност от измръзване под действието на вятъра или други фактори, които оказват влияние на работата му дори и при съвсем умерена скорост на вятъра. При определяне на периодите на почивка трябва да се отчитат лошите климатични условия или трудността и прекалената откритост на работната площадка, защото те оказват влияние на нивото на ефективност и умора. За техника трябва да има съответни условия за почивка на сухо и защитено от студа място.

6.4.22. След приключване на работа, екипировката като въжета, инструменти и т.н. трябва да бъде обезопасена и прибрана.

6.5. Алпийска екипировка.
6.5.1. Алпийската екипировка (въжета, макари и скрипци, десандьори, карабинери, седалки и предпазна каска) използвана в „ДЖАМБО 33“ ООД е описана в „Списък на алпийската екипировка“ (приложение 8.5.0 ОД-3/15/1) изработен от Отговорник БЗР и утвърден от Управителя.
6.5.2. Алпийската екипировка се зачислява персонално и всеки ползвател носи отговорност да следи за нейната изправност по външни белези и експлоатационни характеристики.
6.5.3. Всички елементи от алпийската екипировка трябва да бъдат внимателно проверявани преди всяка употреба, за да се гарантира тяхната надеждност при работа. Производителят на екипировката предоставя информация за начина, по който това трябва да става.
Забележка: Всеки елемент от екипировката който покаже някакъв дефект при проверката, трябва да бъде незабавно изваден от употреба.
6.5.4. Носещата екипировка трябва да бъде основно проверявана от компетентно лице от АРАС преди първата й употреба и на интервали, не по-продължителни от 12 месеца, или съобразно инспекционната схема предписана от производителя. За резултатите от проверката се издава протокол.
В случаи, в които са правени поправки или при възникнали обстоятелства, свързани с риск за безопасността, носещата екипировка трябва да бъде внимателно проверена. Алпийската екипировка не трябва да се подлага на натоварващо тестване в реални условия.
6.5.5. Протоколите от извършваните проверки на всеки елемент на екипировката, трябва да се съхраняват. Те съдържат информация за безопасното работно натоварване, граничното работно натоварване, Декларация за съответствие и други, потвърждаващи годността на екипировката.

6.6. Действия при настъпване на инциденти:
6.6.1. Въпреки предприетите мерки за осигуряване на здраве и безопасност при строително-ремонтни дейности с прилагане на алпийски способ, инцидентите все пак са възможни. Оцеляването на пострадалия често зависи от скоростта на спасителната операция и от грижите, положени по време на и след спасяването.
6.6.2. За провеждане на спасителни действия при възникване на инциденти се спазват следните изисквания:
– Отговорник по АС притежава познания и умения за извършване на спасителните способи (част от неговото обучение по правилата на АРАС);
– Отговорник по АС притежава валиден сертификат за оказване на първа /долекарска помощ.
– Спасителната екипировка на работният екип трябва да позволява извършване на всички възможни спасителни операции.
– Работният екип е оборудван със средства за оказване на първа медицинска помощ.

6.7. Лични предпазни средства и специално работно облекло:
– За защита от студ или в случаи, в които екипировката или използваните материали могат да наранят кожата Техника по АС използва ръкавици.
– За случаите, при които има почистване с падащи отломки, материалите се разрязват или пробиват, извършват се ударни операции Техника по АС използва защитни очила.
– При боядисване Техника по АС използва защитни очила.
– За предпазване на дихателните пътища в случаи, в които е възможно вдишването на химикали или прах Техника по АС използва респиратор.

7. ЗАПИСИ:
Получените и съставени по изискванията на настоящата рабoтна инструкция документи се съхраняват в срок до края на календарната година от Отговорник БЗР, в която документът е актуален, след което записите се архивират и управляват съгласно изискванията на процедура …

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар