Инструкция за безопасна работа с шлифовъчно-резачен уред

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

 1. Не се разрешава на непълнолетни да работят с шлифовъчно-резачния уред. Дръжте надалеч деца, животни и наблюдатели! Никога не оставяйте шлифовъчно-резачния уред да работи без надзор.
 2. Преди и след монтажа да се проверява изправността за работа на шлифовъчно-резачния уред. Проверявайте функционирането на елементите за управление (като например задействане на газта, регулиране на дълбочината на рязане).
 3. Само за хора, носещи пейсмейкъри за сърцето: Запалителната система на този апарат създава съвсем слабо електромагнитно поле. Не може да бъде напълно изключено евентуално повлияване на отделни типове пейсмейкъри за сърце от това електромагнитно поле. За избягване на рискове по отношение на здравето, се препоръчва да се направи консултация с лекуващия лекар и с производителя на пейсмейкъра.
 4. Забранена е работата с моторния апарат след употребата на алкохол, на медикаменти, намаляващи способността на реагиране или на наркотици.
 5. При лоши атмосферни условия (сняг, поледица, буря) работата трябва да се отложи – повишена опасност от злополуки!
 6.  Не работете с дефектен звукозаглушител или без звукозаглушител – опасност от увреждане на слуха!
 7.  Не докосвайте горещия шумозаглушител – опасност от изгаряне!
 8.  Проверявайте редовно гумения буфер на долната част на машината – кожухът не бива да се трие в земята – опасност от повреждане!
 9. Този моторен апарат е предназначен само за рязане и шлифоване (шлайфане). Той не е подходящ за рязане на дърво (дървесина), нито на дървени предмети.
 10. Азбестовият прах е изключително вреден за здравето – никога не режете азбест!
 11. Използването на моторния апарат за други цели не е позволено и може да доведе до злополуки или повреди на моторния уред.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар