Инструкция за безопасна работа със съдомиялна машина

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

1. Условия за използване на работното оборудване.

Уредът е предназначен за следната цел: миене и сушене на съдове. Употреба със всякаква друга цел е неподходяща. Спазвайте внимателно инструкциите за инсталация.
С уреда могат да работят само лица, преминали начален инструктаж и с валиден периодичен инструктаж.
Включвайте уреда само в източник на променлив ток (~), след като сте се убедили, че напрежението на ел.мрежа съответства на указаното на дъното.
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно указанията за експлоатация.
Уредът може да се включва само към електрическа инсталация със същото напрежение, посочено на етикета с технически данни.
Уредът трябва да бъде свързан към водопроводната мрежа посредством нови маркучи, а старите такива не трябва да се използват отново.

2. Предвидими ненормални ситуации.

Не използвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден или ако се съмнявате, че уредът е повреден.
Кабелът на този уред може да бъде подменен само в оторизиран сервизен център, тъй като е необходимо специално оборудване.
Неправилна, неквалифицирана поправка може да доведе до злополука или ощетяване на потребителя.

3. Изисквания за безопасност и здраве при работа.

Не се облягайте или сядайте върху вратата на уреда или кошниците.
Не докосвайте нагревателните елементи по време на работа на уреда или непосредствено след края на програмата. (Тази инструкция се отнася само за машини с видими нагревателни елементи).
Не включвайте съдомиялната докато не са поставени всички необходими панели. Отваряйте вратата изключително внимателно ако съдомиялната е в процес на работа. Опасност от изплискване на вода!
Не поставяйте тежки предмети и не се облягайте на вратата, когато е отворена. Уредът може да се наклони напред.
Когато зареждате съдомиялната машина поставете правилно острите предмети, за да не повредят уплътнението на вратата.
Когато използвате съдомиялната, трябва да внимавате пластмасови обекти да не влизат в контакт с нагревателните елементи. (Тази инструкция се отнася само за машини с видими нагревателни елементи).
Проверете дали отделението за почистващ препарат е празно след края на програмата.
Не поставяйте пластмасови съдове в уреда освен ако не са маркирани със знак, че са подходящи за употреба в съдомиялна машина. За съдове, които не са маркирани с такъв знак се консултирайте с изискванията на производителя.
Уредът не е подходящ за използване от лица (включително деца) с психически и умствени отклонения. Също така не е препоръчително използването от хора без опит или незапознати с инструкциите за употреба, тъй като това може да застраши тяхната безопаност.
Ножове и други предмети с остри краища трябва да бъдат поставени в кошницата с остриетата надолу или хоризонтално.
Препаратите за почистване са силно алкални и могат да бъдат изключително опасни особено при поглъщане.
Никога не оставяйте вратата на уреда отворена, тъй като това може да причини евентуално спъване и нараняване.

4. Извлечени от опит заключения при използването на работното оборудване.

Използвайте полиращи и почистващи препарати предназначени специално за съдомиялна машини.
Никога не използвайте сапун, перилен препарат или прах за ръчно пране.
Преди почистване винаги изключвайте уреда от ел.мрежа.
Пазете децата далече от уреда.
Когато извеждате от експлоатация Вашия стар уред, отстранете вратата.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар