Работа на височина със скеле *

Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Забележка! Тази процедура е споделена от колега.

Процедура по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа на височина със скеле на територията на предприятието

1.1. Предмет:
1.1.1 Необходимите действия по осигуряване на здраве и безопасност при работа (ЗБР), регламентират реда, координацията, изискванията и отговорностите при работа на височина със скеле на територията на „...................”  и негови обекти.

1.2. Цели:
1.2.1 Осигуряване на здраве и безопасност при работа (ЗБР), при работа на височина със скеле на територията на „...................” и негови обекти, взаимно информиране за рисковете, координация и контрол на дейностите по предпазване на работещите от тези рискове.

2. ОБХВАТ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

2.1 Необходимите действия обхващат работи на височина, които се извършват при осигурена безопасност от падане на хора или предмети, чрез подходящо оборудване, колективни и/или лични предпазни средства (ограждения, скелета, платформи и/или предпазни (защитни) мрежи). Предотвратяване на падания от височина, чрез приспособления (съоръжения, ограждения), които са достатъчно високи и са изградени най-малко от защитна бордова лента за крака, главно перило за ръцете и средно перило за ръцете или чрез еквивалентно алтернативно решение.

2.2. Необходимите действия по осигуряване на здраве и безопасност при работа (ЗБР), при работа на височина със скеле се прилага от:
• Представители на ръководството на предприятието (ПР);
• Ръководител управление на определен процес/дейност (РУ);
• Ръководители структурни звена (РСЗ);
• Отговорно длъжностно лице за процеса (ОДЛ);
• Инвеститор;
• Инспектор „ЗБР”.

3. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Здраве и безопасност при работа – условия и фактори, които влияят или могат да повлияят върху здравето и безопасността на персонала (включително временно наетия персонал и персонала на контрагентите), посетителите и всички други хора на работно място.

Работа на височина – „на височина” и „от височина” е височина, по-голяма от 1,5 м, мерено от пода или терена.

Риск – комбинация от вероятността за възникване на опасно събитие или за излагане на опасност/и и сериозността на нараняването или заболяването, които могат да бъдат
причинени от това опасно събитие или от излагането на опасност/и.

Опасност – източник, ситуация или действие, които може да доведат до нараняване на хора или до заболяване или комбинация от тях.

Идентифициране на опасност – процес за определяне на съществуването на опасност и за определяне на нейните характеристики.

Оценяване на риска – процес на оценяване на риска/овете, произтичащ от опасност/и, съобразявайки се с адекватността на съществуващите предпазни мерки, и вземане на
решение дали рискът/овете е приемлив или не.

Лично предпазно средство (ЛПС) – всяко приспособление (екипировка), проектирано да се носи или използва от работещия, за да го предпазва от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност при работа.

Работно място – всяко физическо местоположение, където се извършват дейности, свързани с работата, управлявани от организацията /предприятието.

Правоспособност – признато, документирано притежаване на задължителен обем от професионални компетенции, което дава право за упражняване на конкретни трудови дейности.

4. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА – подготовка за работа:

4.1 За извършване на СМР на височина при използването на скеле е необходимо да има инструкция от производителя за монтаж, експлоатация, допустимите натоварвания, демонтаж и изисквания за безопасна работа;
4.2 Скелета, които не отговарят на изискванията на точка 4.1, както и тяхната комбинация от различен тип и вид може да се използват само след изчисляване и оразмеряване по индивидуален проект в съответствие с предназначението им;
4.3 Състоянието на скелетата се проверява от ОДЛ непосредствено преди тяхната експлоатация и редовно през определени интервали от време;
4.4 При констатиране на неизправности, не се започва работа. Когато неизправността се установи по време на работа, тя се преустановява;
4.5 Не се допуска използване на скелета, когато не отговарят на изискванията на съпроводителната документация на производителя или на индивидуалния проект.

5. ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ:

5.1 Отговорника по изпълнението и изграждането на скелето съблюдава за изпълнението на изискванията заложени в картата по Приложение 1;
5.2 Отговорника по експлоатацията на скелето (изпълнител), получава „Акт-разрешително за използване на скеле” по Приложение 3;
5.3 „Акт-разрешително за използване на скеле” по Приложение 3, се издава от ОДЛ в три еднообразни екземпляра за всяка от страните упоменати в Акта:
• Отговорник – изграждане скеле;
• Притежател на разрешително – изпълнител;
• Отговорно длъжностно лице (ОДЛ) по безопасност;
• Други лица/страни.
5.4 Отговорника по експлоатацията на скелето (изпълнител), след получаване на „Акт-разрешително за използване на скеле” по Приложение 3, поставя на видно място на скелето, Карта с текст със Зелен цвят „БЕЗОПАСНО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ” на бял фон;
5.5 Отговорника по експлоатацията на скелето (изпълнител), поставя на видно място на скелето „Акт-разрешително за използване на скеле” по Приложение 3 и Карта „Разрешителна карта за безопасна експлоатация на скеле” по Приложение 2.
5.6 При констатирани неизправности и/или небезопасна работа на скелето, контролиращия - Отговорните длъжностни лица по т. 6.1, СПИРА използването на скелето, като премахва „Акт-разрешително за използване на скеле” по Приложение 3 и Карта с текст със Зелен цвят „БЕЗОПАСНО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ” на бял фон и поставя на видно място на скелето, Карта с текст с Червен цвят „ЗАБРАНЕНО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ” на бял фон;
5.7 Отговорника по експлоатацията на скелето (изпълнител), ежедневно преди започване използването на скелето извършва проверка по изправността му и документира направените констатации в „Разрешителна карта за безопасна експлоатация на скеле” по Приложение 2.

6. КОНТРОЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СКЕЛЕТА:

6.1 Контрол по спазване на ангажиментите по ЗБР, при работа на височина със скеле на територията на „...........................”  и негови обекти, съобразно своята компетентност, се осъществява от:
• Ръководител структурно звено (РСЗ);
- Инспектор „ЗБР”;
- Отговорно длъжностно лице за процеса (ОДЛ);
- Инвеститор.
6.2 Отговорните длъжностни лица по т. 6.1, имат право да забраняват експлоатацията, на скелета, при нарушаване на нормативните изисквания по ЗБР.
6.3 Дейността се възстановява с писмено разпореждане на Отговорните длъжностни лица по т. 6.1, след като се отстрани причината довела до спирането.

7. СПИСЪК НА ПРИЛОЖИМИТЕ ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСИ:

• Кодекс на труда – обн. ДВ, бр. 26 от 1 Април 1986 год.;
• Закон за здравословни и безопасни условия на труд, обн. ДВ бр.124 /97 г.;
• Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, обн. ДВ бр.88/99г.;
• Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, обн. ДВ бр.98/2004г.;
• Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. (обн. ДВ бр. 102/2009 г.);
• Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенцията на тези рискове - обн. ДВ бр. 91 от 1998 год.;
• Наредба № 5 от 11 Май 1999 г. за реда, начина и периодичността за извършване на оценка на риска – обн. ДВ бр. 47 от 1999 год.;
• Наредба № 3 от 19 Април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване лични предпазни средства на работното място – обн. ДВ бр. 46 от 2001 год.;
• Издадени и утвърдени вътрешнофирмени нормативни актове – заповеди, инструкции и други.

Приложение 1 „Карта с изисквания за изпълнение при изграждането на скеле”;
Приложение 2 „Разрешителна карта за безопасна експлоатация на скеле”;
Приложение 3 „Акт-разрешително за използване на скеле” - виж Инструкция за безопасна работа със строителни скелета


Приложение 1 „Карта с изисквания за изпълнение при изграждането на скеле”

Карта за монтаж на скеле

Изтегли картата

Разрешителна карта за скеле

 

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар