Работа на височина със скеле *

Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Забележка! Тази процедура е споделена от колега.

Процедура по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа на височина със скеле на територията на предприятието

1.1. Предмет:
1.1.1 Необходимите действия по осигуряване на здраве и безопасност при работа (ЗБР), регламентират реда, координацията, изискванията и отговорностите при работа на височина със скеле на територията на „...................”  и негови обекти.

1.2. Цели:
1.2.1 Осигуряване на здраве и безопасност при работа (ЗБР), при работа на височина със скеле на територията на „...................” и негови обекти, взаимно информиране за рисковете, координация и контрол на дейностите по предпазване на работещите от тези рискове.

2. ОБХВАТ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

2.1 Необходимите действия обхващат работи на височина, които се извършват при осигурена безопасност от падане на хора или предмети, чрез подходящо оборудване, колективни и/или лични предпазни средства (ограждения, скелета, платформи и/или предпазни (защитни) мрежи). Предотвратяване на падания от височина, чрез приспособления (съоръжения, ограждения), които са достатъчно високи и са изградени най-малко от защитна бордова лента за крака, главно перило за ръцете и средно перило за ръцете или чрез еквивалентно алтернативно решение.

2.2. Необходимите действия по осигуряване на здраве и безопасност при работа (ЗБР), при работа на височина със скеле се прилага от:
• Представители на ръководството на предприятието (ПР);
• Ръководител управление на определен процес/дейност (РУ);
• Ръководители структурни звена (РСЗ);
• Отговорно длъжностно лице за процеса (ОДЛ);
• Инвеститор;
• Инспектор „ЗБР”.

3. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Здраве и безопасност при работа – условия и фактори, които влияят или могат да повлияят върху здравето и безопасността на персонала (включително временно наетия персонал и персонала на контрагентите), посетителите и всички други хора на работно място.

Работа на височина – „на височина” и „от височина” е височина, по-голяма от 1,5 м, мерено от пода или терена.

Риск – комбинация от вероятността за възникване на опасно събитие или за излагане на опасност/и и сериозността на нараняването или заболяването, които могат да бъдат
причинени от това опасно събитие или от излагането на опасност/и.

Опасност – източник, ситуация или действие, които може да доведат до нараняване на хора или до заболяване или комбинация от тях.

Идентифициране на опасност – процес за определяне на съществуването на опасност и за определяне на нейните характеристики.

Оценяване на риска – процес на оценяване на риска/овете, произтичащ от опасност/и, съобразявайки се с адекватността на съществуващите предпазни мерки, и вземане на
решение дали рискът/овете е приемлив или не.

Лично предпазно средство (ЛПС) – всяко приспособление (екипировка), проектирано да се носи или използва от работещия, за да го предпазва от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност при работа.

Работно място – всяко физическо местоположение, където се извършват дейности, свързани с работата, управлявани от организацията /предприятието.

Правоспособност – признато, документирано притежаване на задължителен обем от професионални компетенции, което дава право за упражняване на конкретни трудови дейности.

4. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА – подготовка за работа:

4.1 За извършване на СМР на височина при използването на скеле е необходимо да има инструкция от производителя за монтаж, експлоатация, допустимите натоварвания, демонтаж и изисквания за безопасна работа;
4.2 Скелета, които не отговарят на изискванията на точка 4.1, както и тяхната комбинация от различен тип и вид може да се използват само след изчисляване и оразмеряване по индивидуален проект в съответствие с предназначението им;
4.3 Състоянието на скелетата се проверява от ОДЛ непосредствено преди тяхната експлоатация и редовно през определени интервали от време;
4.4 При констатиране на неизправности, не се започва работа. Когато неизправността се установи по време на работа, тя се преустановява;
4.5 Не се допуска използване на скелета, когато не отговарят на изискванията на съпроводителната документация на производителя или на индивидуалния проект.

5. ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ:

5.1 Отговорника по изпълнението и изграждането на скелето съблюдава за изпълнението на изискванията заложени в картата по Приложение 1;
5.2 Отговорника по експлоатацията на скелето (изпълнител), получава „Акт-разрешително за използване на скеле” по Приложение 3;
5.3 „Акт-разрешително за използване на скеле” по Приложение 3, се издава от ОДЛ в три еднообразни екземпляра за всяка от страните упоменати в Акта:
• Отговорник – изграждане скеле;
• Притежател на разрешително – изпълнител;
• Отговорно длъжностно лице (ОДЛ) по безопасност;
• Други лица/страни.
5.4 Отговорника по експлоатацията на скелето (изпълнител), след получаване на „Акт-разрешително за използване на скеле” по Приложение 3, поставя на видно място на скелето, Карта с текст със Зелен цвят „БЕЗОПАСНО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ” на бял фон;
5.5 Отговорника по експлоатацията на скелето (изпълнител), поставя на видно място на скелето „Акт-разрешително за използване на скеле” по Приложение 3 и Карта „Разрешителна карта за безопасна експлоатация на скеле” по Приложение 2.
5.6 При констатирани неизправности и/или небезопасна работа на скелето, контролиращия - Отговорните длъжностни лица по т. 6.1, СПИРА използването на скелето, като премахва „Акт-разрешително за използване на скеле” по Приложение 3 и Карта с текст със Зелен цвят „БЕЗОПАСНО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ” на бял фон и поставя на видно място на скелето, Карта с текст с Червен цвят „ЗАБРАНЕНО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ” на бял фон;
5.7 Отговорника по експлоатацията на скелето (изпълнител), ежедневно преди започване използването на скелето извършва проверка по изправността му и документира направените констатации в „Разрешителна карта за безопасна експлоатация на скеле” по Приложение 2.

6. КОНТРОЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СКЕЛЕТА:

6.1 Контрол по спазване на ангажиментите по ЗБР, при работа на височина със скеле на територията на „...........................”  и негови обекти, съобразно своята компетентност, се осъществява от:
• Ръководител структурно звено (РСЗ);
- Инспектор „ЗБР”;
- Отговорно длъжностно лице за процеса (ОДЛ);
- Инвеститор.
6.2 Отговорните длъжностни лица по т. 6.1, имат право да забраняват експлоатацията, на скелета, при нарушаване на нормативните изисквания по ЗБР.
6.3 Дейността се възстановява с писмено разпореждане на Отговорните длъжностни лица по т. 6.1, след като се отстрани причината довела до спирането.

7. СПИСЪК НА ПРИЛОЖИМИТЕ ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСИ:

• Кодекс на труда – обн. ДВ, бр. 26 от 1 Април 1986 год.;
• Закон за здравословни и безопасни условия на труд, обн. ДВ бр.124 /97 г.;
• Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, обн. ДВ бр.88/99г.;
• Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, обн. ДВ бр.98/2004г.;
• Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. (обн. ДВ бр. 102/2009 г.);
• Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенцията на тези рискове - обн. ДВ бр. 91 от 1998 год.;
• Наредба № 5 от 11 Май 1999 г. за реда, начина и периодичността за извършване на оценка на риска – обн. ДВ бр. 47 от 1999 год.;
• Наредба № 3 от 19 Април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване лични предпазни средства на работното място – обн. ДВ бр. 46 от 2001 год.;
• Издадени и утвърдени вътрешнофирмени нормативни актове – заповеди, инструкции и други.

Приложение 1 „Карта с изисквания за изпълнение при изграждането на скеле”;
Приложение 2 „Разрешителна карта за безопасна експлоатация на скеле”;
Приложение 3 „Акт-разрешително за използване на скеле” - виж Инструкция за безопасна работа със строителни скелета


Приложение 1 „Карта с изисквания за изпълнение при изграждането на скеле”

Карта за монтаж на скеле

Изтегли картата

Разрешителна карта за скеле

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ