Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от г-жа Елена Людова и се публикува във вида, в който е предоставена.

Инструкция за безопасна работа на пробивна машина за механично обработване на дървесина

I.ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. До работа на пробивна машина за механично обработване на дървесина, се допускат само квалифицирани лица, преминали обучение и инструктаж за правилата за безопасна работа.
2. Всички детайли и материали трябва да са подредени устойчиво, така че да не пречат на работата и да не се срутят.
3. Затягащите приспособления на режещия инструмент и детайлите се поддържат стабилни и в изправност.
4. Използват се патронници без части и детайли, които излизат извън цилиндричната повърхност.
5. За технологичните операции се използват само предназначените за тях режещи инструменти.
6. При работа, извършвана на пробивни или дълбачни машини, не се допуска обработваният детайл да се държи с ръка.
7. Режещата верига при верижните пробивни или дълбачни машини се закрепва сигурно към зъбното колело и направляващата шина.
8. Използване на верижен режещ инструмент с параметри, несъответстващи на параметрите на зъбното колело и направляващата шина, не се допуска.
9. Не се пускат в действие машини, когато на подвижните им части и приспособления, режещи инструменти, ограждения и други места се намират детайли, монтажни или измервателни инструменти.
10. Преди пускане в действие на машината се проверява:
10.1. нейната изправност;
10.2. режещите инструменти да нямат пукнатини и др.;
10.3. стабилното закрепване на пробивнит инструменти;
10.4. правилната посока на въртене на режещия инструмент, като кратковременно се включва електродвигателя.
11. Не се допуска по време на работа:
11.1. наличие на, около и в машината и приспособленията на натрупани отпадъци от извършваната работа и на обработени детайли;
11.2. отварянето на капаците на електрическите табла, извършването на монтажно-демонтажни или настроечни работи при включени към електрическата мрежа машини;
11.3. директен или посредством други средства допир до въртящи се части;
11.4. наличие около машината на разлети течности;
11.5. почистване със сгъстен въздух на работните места, работното оборудване и личните предпазни средства, включително работно облекло;
11.6. почистване на инструментите и на машините и извършване на настройки или ремонти;
11.7. почистване на режещите инструменти с ръце;
11.8. скоростта на подаване да се намалява с пукнатини, чепове и гнилоти;
11.9. извършване на ремонти и преустройства на вентили, тръбопроводи и съединения по тях и на други възли, когато се намират под налягане;
11.10. обработване на детайли, напречно на направлението на дървесните влакна, без притискащи приспособления;
11.11. използване на неизправни, неподходящи, износени или затъпени инструменти;
11.12. да се работи със свален метален предпазен кожух;
11.13. обработването на криволинейни детайли без специално изработени шаблони, които да са снабдени с притискащи приспособления;
11.14. да се подпират по стените дъски, греди и други материали;
11.15. сядането на дървообработващите машини и съоръжения или допирането до въртящи се части, независимо от това дали са в покой или работа.

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
12. Работниците са длъжни да:
12.1. спазват трудовата дисциплина, вътрешните правила и изисквания на инструкциите по безопасността на труда;
12.2. работят с изправни машини и инструменти и изпълняват само работата, която им е възложена;
12.3. използват по предназначение предоставените им лични предпазни средства и предпазни приспособления;
12.4. поддържат чисто и да не затрупват работното си място и проходите с материали и отпадъци;
12.5. се грижат за собствената си безопасност и безопасността на лицата, които могат да пострадат от техните действия или бездействия;
12.6. не пушат на работното място, а само на определените за целта места.
13. Работното място да е достъпно и без опасност за работещите, а при аварийни ситуации да позволява бързо и безопасно напускане.
14. При машини с въртящи се обработвани детайли или инструменти се работи с прибрано към тялото работно облекло, без предпазни ръкавици и с прибрана с подходящи лични предпазни средства коса.
15. При обработването на дървесината се осигурява спазването на изискванията в експлоатационните документи на съответната машина и в технологичните инструкции, в т. ч. за допустимите размери, маса, обем, избор на обработващия инструмент, режими на обработване.
16. Винтовите съединения и приспособленията, за които това е необходимо, се осигуряват срещу самоотвиване и периодично се следи за сигурното им затягане.
17. Когато е необходимо за осигуряване на безопасността и здравето при работа, обработваните детайли се закрепват устойчиво.
18. Приспособленията за закрепване на детайли или на инструменти, които се установяват върху машината, се затягат в посока, обратна на въртенето.
19. Приспособленията, детайлите и режещите инструменти се освобождават с подходящи инструменти, след пълно спиране на движещите се възли и детайли на машината.
20. Почистване, мазане, смяна и ремонт на режещи инструменти се извършват само след пълно спиране на движещите се възли и детайли на машината.
21. Аспирационната инсталация се включва заедно с работното оборудване и блокира включването му при неизправност на вентилацията.
22. Когато приспособлението, детайлът или обработващият инструмент не са закрепени безопасно, машината не се пуска в действие.
23. При спиране на електрическия ток или при напускане на работното място, машината се спира, като двигателят й се изключва.
24. При ремонт на дървообработващи машини на лостовете им за включване се поставя табелка с надпис: „Ремонт! Не включвай!“.

Настоящата инструкция е разработена на основание изискванията на Наредба №6 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина. Тя е задължителна за всички, които работят на пробивни машини за механично обработване на дървесина. Неспазващите изискванията на тази инструкция, следствие на което се допускат повреди, аварии и злополуки, носят имуществена, административна и друга отговорност, предвидена в законодателството на РБългария.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар