Инструкция за безопасна работа с преса за междинно гладене на лакътния шев - подгъва на ръкава

presa-lakat
Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Пресата за междинно гладене на лакътния шев-подгъв при оъкавите. служи за отваряне на лакътния шев и за междинно гладене на отворени ръкави при пооизводството на сака (включително с подгъва и хастара чрез въздействието на пара и натиск.

Персоналът, обслужващ машината и отговарящ за нейната поддръжка трябва да е преминал обучение и инструктаж.
Не се допускат външни/необучени лица до машината.

II. Предвидими ненормални ситуации.

Машината разполага с авариен стоп, който се намира при пулта за управление. При натискането на аварийния стоп се задейства следната процедура:
- горната форма се измества нагоре;
- изключва се изпускането на пара.
Чрез изтегляне на аварийния стоп, бутонът може да бъде отблокиран.
При проблем с функцииите на машината, същата се изключва веднага и се обезопасява. Прекият ръководител незабавно се информира.
При авария задействайте аварийния стоп, задействайте предпазната рамка при горната форма и изключете главния шалтер при захранващата кутия. изключете щепсела от контакта.

При възникване на пожар изключете машината и изключете щепсела от контакта. Изключете енергийното захраване с пара и сгъстен въздух.

III. Изисквания за безопасност и здраве при работа.

Машината се обслужва фронтално. Работната област и достъпа до нея трябва да се поддържат свободни от инструменти, помощни средства и предмети.
Никога не оставяйте инструменти или други предмети върху машината. Вследствие на вибрациите, същите могат да паднат в машината.

Вследствие на движението на горната форма съществува повишане опасност от нараняване и изгаряне.

Внимавайте за опасност от изгаряне при ютията.
При всички детайли, които се намират в контакт с пара или концензат (например форми, маркучи, вентили за пара и др.) съществува повишена опасност от изгаряне.

Не оставяйте машината без наблюдение. В случай, че горната форма остане продължително време затворена по време на работа, съществува опасност от пожар.

При пусната коса или накити съществува опасност от нараняване.

При ползване на позициониращи светлиеи, не бива да гледате в светлинния лъч, тъй като съществува опасност за очите.

Не се разрешава стъпване върху машината.

Опасната зона по време на пускане в експлоатация, поддръжка или ремонт е в обсег от 1 метър около машината.

При дейности, свързани с настройка и поддръжка съществува повишена опасност от нараняване и изгаряне. Да се използват предпазни ръкавици и обувки.
Главният шалтер трябва да бъде изключен и осигурен срещу повторно включване по време на дейности, свързани с ремонт и поддръжка.

IV. Извлечени от опит заключения при използването на работното оборудване.

Преди да започнете работа вижте къде се намира пожарогасителя и си припомнете наична за работа с него. При пожар е подходящо да се използва прахов пожарогасител ABC или пожарогасител с въглероден диоксид.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар