Инструкция за безопасна работа при пренасяне на стъкла и манипулиране със стъкла

Настоящата инструкция е изготвена на основание чл. 16 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и с т. 3.5. на Приложение № 5 към чл. 2, ал. 2 на същата наредба.

1. Права, задължения и отговорности на лицата, които ръководят или управляват съответните трудови процеси.

• Техническият ръководител или други определено със заповед лице провежда ежедневен инструктаж.
• Техническият ръководител има право да поиска отстраняване от строителната площадка на работещи и други намиращи се на нея лица, които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

2. Изискваната правоспособност или квалификация на работещите.

Пренасяне и манипулиране със стъкла се извършва само от обучени и инструктирани лица.

3. Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд:

а) преди започване, по време и при прекъсване, преустановяване и завършване на работата.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар