Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от инж. Иван Станчев

Правила за осигуряване на здравословни и безoпасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи

Общи изисквания

1. Товарни единици да се формират и разформират само на специално определени места.
“ Товарна единица “ – товар, който се състои от единични товари или опаковки, събрани заедно по един или много начини и оформени или пригодени за обработка, транспорт, стифиране или съхраняване във форма на единица.
2. Неизправни палети и производствени опаковки да не се използват.
“ Палетна единица “ – товарна единица, образувана на базата на палета.
3. Товарни единици, палети и производсвени опаковки да се преместват само с изправно работно оборудване, предназначено за тази цел, по начин, съобразен с вида на товарната единица, палетата и производствената опаковка.
4. Използваните товарозахващащи устройства на повдигателните съоръжения да осигуряват сигурно захващане на товарната единица, без да причиняват деформации и повреди на палетата, товара и транспортните средства.
5. За превоз на товарни единици да се използват технически изправни транспортни средства, осигуряващи:
5.1. възможност за механизирано манипулиране на товарните единици при товарене и разтоварване;
5.2. безопасност при товарене, разтоварване и транспорт.
6. На фигури / стифтове / да се складират само палети, товарни единици или производствени опаковки с еднаква сонструкция и размери.
7. Забранява се производствените опаковки, палетизирани и пакетирани товари да се:
7.1. бутат и блъскат;
7.2. влачат по подовете на складове, товарно – разтоварни площадки и транспортните средства.
8. Товарни единици не се:
8.1. подреждат, поправят, обвързват и разформироват, когато са повдигнати;
8.2. обработват, когато в мястото на обработване няма необходимата видимост и осветеност;
9. Забранява се качването на хора по складирани товарни единици
10. Необходимо е методите и средствата за украпване на товарните единици да:
10.1.съответстват на възникващите натоварвания;
10.2.не увреждат товара или опаковката, палетата и другите средства, формиращи товарната единица или транспортните средства;
10.3.осигуряват безопасно превозване
11. Товарните единици да се закачват и повдигат чрез обвързващите и укрепващите ги средства само когато са пригодени за целта и това е посочено от товародателя.
12. С работното оборудване да се повдига и поставя/ сваля само една товарна единица, с изключение на случаите, когато това е предвидено вконструкцията на товарната единица и работното оборудване.
13. При подреждане на товарите да се предприемат мерки, предотвратяващи заклинването или замръзването им към площадката.

Палетни единици

14. Да не се повдига и пренася палетна единица, когато теглото на товара върху нея не е известно и не може да се определи
15. Да не се повдига палетна единица, която е замръзнала към работната площадка, завързана или притисната от други товари
16. Да не се повдига и пренася палетна единица с повече от едно работно оборудване
17. Не се допуска присъствието на хора:
17.1. на местата, където се оставят или вземат палетни единици;
17.2. в опасна близост до стелаж/ стиф при поемане/поставяне на товар
18. Да се използват сапани за повдигане на палетната единица само когато това е предвидено в конструкцията на палетата и оформянето на палетната единица.
19. Операторът на работното оборудване, пренасящо палетната единица, преди поставянето й е длъжен да се убеди, че на мястото на поставяне няма хора, предмети и други товари.
20. Палетни единици не се обработват на:
20.1. хлъзгав, неравен, наклонен и друг неподходящ терен;
20.2. на открито при тежки природни условия, които могат да повлияят на безопасното обработване на товара
21. Палетни единици не се поставят/ свалят от транспортно средство, когато то:
21.1. е установено под наклон, затрудняващ поставянето/свалянето;
21.2. не е установено на на определеното място за товарене/ разтоварване
22. При складиране на палетни единици на хигури/стифове/ операторът на работното оборудване:
22.1. е длъжен да се убеди в стабилността на по-долните редове палети/ палетни единици и възможността им да понесат натоварването от предвидения за поставяне товар;
22.2. не складира палетни единици с неправилна форма.
23. Не се извършва подреждане на палетни единици на повече от един ред по височина
23.1. когато има маркировка, забраняваща такова подреждане;
23.2. при повредена палета и/или разместен товар върху нея;
23.3. при наклонени или неравни площадки;
23.4. когато палетната единица не е формирана по начин, позволяващ подреждане по височина;
23.5. когато видът, формата и съдържанието на палетната единица няма да осигурят устойчиво подреждане
24.Товарене и разтоварване на тежки товари се извършва под ръководството на компетентно лице, определено от ръководителя
25.Тежки товари се вдигат посредством подходящи товарозахващащи приспособления, съобразени с вида, формата и теглото на товара, като:
25.1. товарите се захващат сигурно на определените за целта места и се осигуряват срещу завъртане и преобръщане при вдигане;
25.2. дъргоразмерни материали се захващат симетрично най-малко на две места
26. Когато не може да се осъществи автоматично закачване/ откачване на товарозахващащи приспособления за високо разположени места за захващане на товари, се използват подходящи стълби или други устройства за безопасен достъп на височина
27. Не се повдигат товари с неизвестно тегло.
28. Не се придържат и направляват с ръце повдигнати товари.
29. Не се стои под вдигнат товар или в опасна близост до него.

Ръчно обработване на товари

30. При ръчно извършване на товарно-разтоварни работи:
30.1. се осигурява организация на трудовия процес, позволяваща смяна и редуване на тежка с по-лека физическа работа с цел намаляване на неблагоприятния ефект от тежкия физически труд;
30.2. се прилагат пасивни почивки, които се прекарват при подходящи условия извън работното място
31. Товарно-разтоварните работи с товари с тегло над 50 kg се извършват механизирано, като:
31.1. в изолирани случаи се допуска да се използват помощни приспособления и устройства с ръчно задвижване/задействане
31.2. по изключение товар с тегло до 300 kg може да се пренася ръчно от група работници/мъже/ под наблюдението на опитен ръководител и взети всички предпазни мерки за безопасно извършване на пренасянето; броят и разположението на пренасящите товара лица се определят така, че теглото, падащо се на всяко лице, да не превишава допустимото
32. Когато товарът се повдига ръчно на по-голяма височина от допустимата за вдигане от едно лице се използват няколко лица, осигуряващи:
32.1. безопасно и удобно поемане на товара;
32.2. защита срещу падане.
33. Преди повдигане на товара, той се оглежда за наличие на опасности, които могат да причинят нараняване при хващането и вдигането му.
34. При пренасяне на товар от група работници, той се повдига или сваля едновременно от всички по команда на отговорното лице
35. При оставяне на товара се взимат мерки срещу:
35.1. притискането на ръцете и краката
35.2. самоволното преместване на товара

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ