Инструкция за безопасна работа с гръбна моторна пръскачка

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Тази серия моторни пръскачки е предназначена за селскостопански нужди. Продуктите, които се очаква да бъдат разпръсквани с помощта на тази машина, са обикновени химически продукти, използвани в селското стопанство. Не се допуска използването на машината с други цели.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Следните лица не могат да работят с машината:
- Лица, които не са в добро психическо и физическо състояние
- Лица, които са под въздействие на алкохол
- Непълнолетни лица.
- Лица, които не са запознати с устройството на машината и не са преминали инструктаж.
- Бременни жени или кърмачки

Двигателят работи с гори в на смес. Съотношението на бензина и маслото се определя от инструкцията на маслото, бензинът е с октаново число 70 или 90, а маслото трябва да бъде двутактово масло за бензинови двигатели.

Винаги преди да започнете работа правете външен оглед на отделните части, проверявайте изправността на предпазните и други устройства на моторната пръскачка.

Не работете с повредена, некомпетентно ремонтирана, неправилно монтирана или самоделно изменена моторна пръскачка. Никога не елиминирайте и не променяйте защитните устройства.

Преди да започнете работа проверявайте всички болтове, скоби или др. крепежни елементи. Нищо не трябва да е хлабаво.

Преди да започнете работа, настройте правилния дебит и форма на разпръскване за спецификата на зоната, където ще работите.

ЗАБРАНЕНИ ВИДОВЕ УПОТРЕБА

Изрично се забранява използването на моторната пръскачка за при работа със следните продукти:

 • Всякакъв вид бои
 • Разтворители и разредители за бои.
 • Горива или смазващи вещества
 • Газьол или газови продукти;
 • Всякакви възпламеними вещества;
 • Течности със съдържание на твърди частици или зрънца;
 • Смеси от несъвместими химически продукти;
 • Течности с твърди частици тор или разтвори с частици и/или много гъсти;
 • Течности с температура над 40ºС
 • Продукти, които са несъвместими с приложенията на тази моторна пръскачка;
 • Не използвайте моторната пръскачка за потушаване на пожари.

II. Предвидими ненормални ситуации.

За да не възникне пожар, докато наливате гориво, двигателят трябва е спрян и да бъде далеч от огън, искри и т.н. Пушенето е забранено!

Прашенето и пръскането с гранулирани химически препарати може предизвика електростатичност, свързана с различни фактори, като вида на химическите препарати, температурата и влажността на въздуха и т.н. За да предотвратите появата на електростатичност. използвайте приставката предпазна верига. Когато въздухът стане по-сух, електростатичността се увеличава, особено когато използвате дългата мембранна тръба за прашене и пръскане на гранулиран препарат. Трябва да бъдете внимателни.

Смесването на горивото с прах или вода е една от основните причини за проблеми с двигателя. Поради това трябва горивната система трябва да се почиства редовно.

Когато машината не работи продължително време, горивото трябва да се източва за да не се повредят гумените уплътнения.

Никога не започвайте сами ремонтни операции, които излизат от рамките на техническото обслужване. Обръщайте се към специализираните и упълномощени ремонтни сервизи.

Не използвайте машината ако сте уморени, под влиянието на алкохол или други упойващи или лекарствени препарати.

III. Изисквания за безопасност и здраве при работа.

ВНИМАНИЕ! Когато работите с моторна пръскачка, а и винаги при работа с разпръскване на препарати за растения (транспортиране, съхранение, смесване, поддържане на оборудването и др) винаги носете подходящите лични предпазни средства (ЛПС). Изпорзването на личните предпазни средства е важно, иначе работника се подлага на риск от излагане на опасни химикали.

Облеклото трябва да бъде подходящо и да не представлява препятствие за работа. Носете подходящи защитни дрехи.

При работа с пръскачката да се използват следните лични предпани и специално работно облекло:
- предпазна шапка
- предпазни очила
- респираторна маска
- дълги ръкавици
- дрехи с дълъг ръкав, които да предпазват от отрови
- ботуши

По време на работа да не се носят шалове, гривни и други висящи украшения и дрехи, които може да бъдат захванати от колелото на турбината. Завържете или повдигнете дългата коса (например с кърпа, шапка или каска).

Когато носите защитни антифони или тапи за уши бъдете особено предпазливи, т.к. тези средства затрудняват способността ви да чуете звучи за опасност (викове, сигнали, предупреждения и др).

ВНИМАНИЕ: Системата за запалване на вашата машина създава електромагнитно поле с много ниска интензивност. Това поле може да влияе на някои пейсмейкъри (вградени устройство при сърдечни проблеми). За да бъдат избегнати рискове от сериозни, дори фатални увреждания, ако имате такова устройство преди да работите с машината се консултирайте в Вашият лекар или производителя на пейсмейкъра.

Зареждане на резервоара с горивна смес
За приготвяне на двутактова горивна смес използвайте само специално двутактово масло.
Добре разбъркайте горивната смес преди зареждане на двигателя.
Винаги презареждайте, когато машината е изключена и сте далеч от открит огън.

ВНИМАНИЕ! Следвайте инструкцията за безопасност при зареждане на машината с горивна смес. Винаги спирайте двигателя преди да презареждате с гориво. Никога не доливайте горивна смес при работещ двигател. Преместете се поне на 3 метра от мястото, където сте зареждали с горивна смес преди да стартирате двигателя. НЕ ПУШЕТЕ!
Почистете зоната около капачката на резервоара за да избегнете замърсяване.

Внимателно отвинтете капачката. Внимателно изсипете сместа в резервоара като се стараете да не разливате. Преди да завиете отново капачката почистете и проверете гарнитурата на капачката. Затегнете капачката. Почистете, ако има разлято гориво.

Затегнете капачката добре след като заредите резервоара с горивна смес. Вибрациите на машината могат да разхлабят капачката и сместа да се разсипе застрашавайки здравето и живота на оператора.

Ако сте разсипали горивна смес, почистете с парцал. Отдалечете се на 3 метра от мястото, където сте сипвали гориво преди да стартирате двигателя.

При стартиране на двигателя преместете ръкохватката на регулатора за прашене в най-долна позиция, в противен случай химическите препарати ще бъдат изхвърлени на струя. Забранено е да се стои пред дюзата. Даже когато регулаторът за прашене е затворен, остатъчните количества прах в тръбата ще бъдат издухани.

ВНИМАНИЕ! Постоянно наблюдавайте обстановката в зоната, където пръскате: не насочвайте струята срещу хора или животни. Ако някой ни приближава, веднага спрете машината.

Работете само когато сте заели стабилна и безопасна поза.

Когато двигателят работи, никога не доближавайте ръцете си към турбинното колело и не предприемайте никакви обслужващи или ремонтни дейности.

Ползвайте пръскачката само в добре проветрявани места. Не пускайте двигателя и не работете в близост до взривоопасни или леснозапалими вещества, както и в затворени помещения.

Не работете в близост до електрически кабели или сгради.

Отворът за засмукване на въздух към турбината никога да не се затваря или запушва.

Когато пръскате с прекъсвания, винаги възобновявайте работата с междинно повишаване на оборотите.

Работете само ако видимостта и осветлението са достатъчни за ясно наблюдение на зоната на работа. По време на работа с пръскачката не се движете назад. Особено трябва да внимавате по време на рабата на неравни повърхности: скатове или възвишения.

Доливането но гориво трябва да се прави при спрян двигател.

Когато добавяте химически препарати по време на пръскане, кранът трябва да е затворен.

Докато пръскате, капака на резервоара с химическия препарат трябва да бъде здраво затегнат. След като добавите прахообразен препарат, почистете винта на отвора на резервоара, след това затегнете здраво капака.

ВНИМАНИЕ! Бензинът е изключително лесно възпламенимо вещество. Трябва да бъдете много внимателни, когато зареждате машината си с бензин или горивна смес. Не пушете и не допускайте никакъв пламък в близост до горивото или самата машина.

За да предотвратите възникването на пожар:
- Не палете огън и не пушете в близост до машината.
- Никога не презареждайте машината по време на работа или докато е още гореща.
- Ако разлеете гориво върху машината, незабавно го забършете.
- Винаги затягайте капачката на горивния резервоар.
- Винаги ое отдалечавайте на поне з м от контейнера с гориво преди да пуснете машината в действие.

МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ
Препоръчваме пръскането да се извършва в ранните сутришни часове или по-късния следобед за да се избягват горещите часове на деня.Това намалява изпаряването и отвяването на химическите препарати и подобрява предпазния им ефект.
Никога не пръскайте преди дъжд.
Операторът трябва да се движи по посока на вятъра. Никога не пръскайте при силен вятър или при ветрове със скорост по-висока от 3/5 метра в секунда.

Спрете двигателя, преди да свалите машината от гърба.

Не почиствайте машината с гориво (двутактова смес).

Съхранявайте моторната пръскачка в сухо помещение, на известна височина над земята, без гориво.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ НОРМИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ

Внимателно съхранение в места с ограничен достъп на случайни хора и деца.

Работа с химическите продукти при използване на защитни (срещу киселини) гумени ръкавици, защитни очила, маски или предпазни каски, защитни гащеризони TIVEK или подобни, гумени ботуши.

В случаи на попадане в очите или случайно поглъщане на химическите вещества, веднага се консултирайте с лекар като вземете етикета и/или информационния лист за безопасност с наименованието на веществото или веществата със себе си.

Защитното облекло, което е използвано по време на пръскането, зацапано или ни, трябва да бъде изпрано преди повторна употреба.

Не пушете, не пийте и не се хранете по време на приготвяне или разпръскване на химикали, а също така около или в третираните зони.

Ако операторът почувства главоболие или замаяност, трябва незабавно да спре работа и да отиде на преглед при медицинско лице.

IV. Извлечени от опит заключения при използването на работното оборудване.

Двигателят трява да поработи на празен ход в продължение на 3-5 минути след стартиране и преди спиране. Абсолютно забранено е двигателят да работи на празен ход на високи обороти, тъй като това може да доведе до повреждане на частите на двигателя или наранявания. Също така е абсолютно забранено е внезапно да спирате двигателя когато работи на високи обороти.

Когато пръскате, първо затворете крана на резервоара с химическия препарат, след това спрете машината.


Забележка: За изготвяне на инструкцията за безопасна работа са използвани текстове от тази инструкция за експлоатация.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.