Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от инж. Иван Станчев и се публикува във вида, в който е предоставена. 

Общи правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

1. На работа се постъпва след извършен първичен медицински преглед и без установени медицински противопоказания за дадената работа.

2. Работещите подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи , съгласно Наредба № 3 (ДВ., бр. 16 /1987 г., изм. бр. 65/1991, бр.102/1994г. И бр.78/2005г.) и Наредба № 7/2015 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ., бр. 70/2005 г.).

3. Работещите да са инструктирани, съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2/2009г. (ДВ., бр.102/2009г.). Данните за проведените инструктажи да се отразяват в книгите за инструктажи.

4. С оглед предотвратяване на трудови злополуки по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място стриктно да се спазва Закона за движение по пътищата. Пресичането на улиците и булевардите да се извършва с повишено внимание и само на определените за целта места – маркирани пешеходни пътеки и светофарни уредби.

5. За предотвратяване на опасността от подхлъзване и падане да се спазва стриктно режима за мокро почистване на работните помещения.

6. Забранява се поставянето и складирането на инвентар и други материали по коридорите, стълбищата, аварийните изходи, входовете и изходите на сградата. Същите да бъдат винаги свободни за преминаване.

7. Не включвайте и не работете с апарати, съоръжения и инсталации, чието действие ви е непознато и не сте инструктирани за безопасна работа с тях.

8. Забранява се ремонт и други действия по електрическата, водопроводната, климатичната и други инсталации и системи освен от съответните оторизирани специалисти.

9. За избягване на аварии и злополуки с електрически ток да се спазват стриктно следните указания по електробезопасност:
- всички щепсели и контакти трябва да бъдат тип “шуко” и да са надеждно занулени;
- преди започване на работа с електроуреди проверете изправността на захранващият кабел и щепсела;
- работа с наранен или оголен захранващ кабел и нагорял или със счупен корпус щепсел е абсолютно забранена;
- работете само с напълно проверени и изправни електроуреди, като стриктно спазвате указанията на производителя за експлоатация, поддържане и безопасна работа. При неизправност или при съмнение за такава, незабавно изключете електроуреда и уведомете прекия си ръководител;
- забраняват се всякакъв вид опити за отваряне, настройка и ремонт на електроуреди, апарати, устройства и поправки на захранващите ги кабели освен от оторизираните технически лица;
- забранява се изключването на щепселите чрез издърпване на кабела. Това трябва да става чрез издърпване на щепсела, като същевременно се придържа капачката на контакта;
- забранява се стъпването върху захранващите кабели или застъпването им с бюра или други тежки предмети;
- забранено е усукването, връзването и пречупването на захранващите кабели;
- всички ремонтни работи и контролни проверки по ел. инсталациите, ел. таблата и ел. съоръженията да се извършват от електротехници с необходимата квалификация;
- работа с нови електроуреди да се започва само след обстойно проведен инструктаж за правилните и безопасни начини на експлоатация.

10. Всеки работник в края на работното време е длъжен да провери и остави в пожаробезопасно състояние работното си място, компютрите и съоръженията, с които работи.

11. След завършване на работа:
- приведете работното си място в пълен порядък;
- проверете дали всички електрически уреди са изключени;
- всички отпадъци изхвърлете на определените за целта места; внимавайте да няма тлеещи отпадъци.

12. Забранява се ползването на противопожарните уреди за други цели освен по предназначение, преместването от постоянните им места и препречването на достъпа до тях с материали.

13. Всеки работник забелязал запалване или пожар незабавно да съобщи на тел. 160 (ако се е уверил, че друг не е направил това), след което да задейства пожарната аларма на етажа и да започне пожарогасене с наличните противопожарни уреди.

14. Забранява се тютюнопушенето в обекта, освен на определените и сигнализирани със съответните знаци места, на които са поставени метални пепелници.

15. Забранено е идването на работа в нетрезво състояние.

16. Не извършвайте действия и постъпки, чрез които може да увредите здравето си и да застрашите собствения си живот и живота на околните.

17. По време на работа не отвличайте вниманието си с други неща и лица. Не допускайте недружелюбни отношения и конфликти с колегите и ръководителите си, водещи до отвличане на вниманието от пряката ви дейност и до последващи аварии и злополуки. Вниманието е най – сигурното средство за предотвратяване на злополука
18. Всички работещи са длъжни да оказват долекарска помощ (самопомощ, взаимопомощ, първа помощ), за която са обучени.

19. Работещите да прилагат начините на действие и поведение при аварийни ситуации, пожар или природни бедствия, за които са обучени.

20. Работниците да са запознати и да спазват правилата и инструкциите при работа.

21. Всеки работник да поддържа и повишава професионалната си квалификация.

22. За създаване на оптимален психоклимат и отсъствие на стрес при работа, работниците носят отговорност за действия и бездействия водещи до уронване престижа и доброто име на фирмата, отговорност за неразпространяване на поверителни сведения, за нарушаване на фирмената тайна и правилата на етиката.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ