Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструктаж на педагогическите специалисти относно задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент в образователната институция

I. В началото на всяка учебна година медицинското лице провежда периодичен / встъпителен инструктаж на педагогическите специалисти относно задължителното консултиране и начин на взаимодействие с медицинското лице в случай на инцидент в образователната институция. Проведеният инструктаж се регистрира с подписите на инструктираните. Същият се изготвя от медицинския специалист съгласно изискванията, като се запознава училищното ръководство.

1. Медицинското лице, обслужващо училището, изпълнява задълженията си съобразно Наредба 3 от 27.04.2000 год. За дейността на здравните кабинети в детските заведения и училища / обнародвана В ДВ, бр. 38 от 2000 год. /, длъжностната си характеристика, нормативните актове, регламентиращи дейността на медицинските специалисти в здравния кабинет – Чл. 120 и Чл. 190 от Закона за здравето, КТ и други.

2. Медицинското лице, което обслужва здравния кабинет, може да участва в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас в съответствие с чл.262, ал.4 от ЗПУО, съгл. чл. 13 от Наредба 3 / 27.04.2000 год. за дейността на здравните кабинети в детски заведения и училища и поддържа постоянна връзка с училищното ръководство, като здравното обслужване на детските градини, училищата, децата и учениците се осигурява от общините.

3. В случай, че медицинското лице отсъства, педагогическият специалист, който носи отговорност за ученика по време на инцидента, подава сигнал до ръководството на училището и до Спешна помощ.

II. В случай на инцидент с дете или ученик в училище педагогическите специалисти са длъжни да предприемат следните мерки по отношение на начина на взаимодействие с медицинското лице:

2.1 В случай на тежък инцидент с дете в училище, който крие сериозна заплаха за живота на пострадалото дете, учителят незабавно се свързва с телефон 112;

2.2 Незабавно уведомява медицинското лице в училището лично или остава при детето и изпраща друго лице да го извика.

2.3 Незабавно информира класният ръководител, който да осъществи контакт с личния лекар на детето или сам осъществява контакт с личния лекар на пострадалото дете и го информира за инцидента.При необходимост дава и допълнителна информация.

2.4 Незабавно информира класния ръководител, който първо се свързва с родителите и ги уведомява за инцидента с детето им, а после информира директора на училището.

2.5 В случай на по-лек инцидент с дете в училище, който към момента на установяването му от учителя, видимо не застрашава живата на детето, учителят незабавно информира медицинското лице в училището.

2.6 В случай на по-лек инцидент с дете в училище, при който медицинското лице в училището е оказало помощ, то същото лице е длъжно да информира личния лекар на детето/ученика като го запознае с инцидента и оказаната от него лекарска помощ и приложени медикаменти, ако такива са дадени на детето.

2.7 В случай на по-лек инцидент с дете в училище, при който медицинското лице в училището е оказало помощ, то същото се задължава да насочи детето и родителите за консултиране с личния лекар, който да извърши профилактичен преглед на детето, с цел проследяване на състоянието му и предотвратяване на следващи усложнения.

2.8 В случай на по-лек инцидент с дете в училище, при който медицинското лице в училището е оказало помощ , то класният ръководител също да информира незабавно личния лекар и родителите за инцидента и оказаната помощ от медицинското лице в училището;да насочи родителите към профилактичен преглед при личния лекар.

2.9 В случай на постъпило оплакване от ученик към учител за временно неразположение по време на час или по време на почивка учителят приел оплакването незабавно насочва ученика към медицинското лице в училището, а при необходимост го придружава лично до кабинета му. В случай, че не може да го придружи лично, поради изпълнение на служебните си задължения, то учителят да потърси съдействие от помощния персонал в коридора или друг дежурен или свободен учител.

2.10 Учителят незабавно да информира класния ръководител на ученика за неразположението на детето, независимо от естеството му, а класният ръководител от своя страна незабавно да се свърже с личния лекар на детето и родителя/настойника/лицето полагащо грижи за детето.

2.11 По преценка класният ръководител информира директора на училището след изпълнение на действията описани в точка 2.9.

2.12 В случай, че ученик съобщи за дете или друг ученик, който не се чувства добре на учител или друг служител в училището, то учителят или служителят следва да информират незабавно класния ръководител и медицинското лице в училището, а същите да предприемат стъпките описани от точка 2.8 до 2.11 от настоящия инструктаж.

2.13 След изпълнение на действията от т.3.1 учителите/класните ръководители или другите педагогически специалисти осъществяват контакт с личния лекар на ученика и го информират за състоянието му.

2.14 Учителите не допускат ученик , който е съобщил, че не се чувства добре да бъде оставен сам и без наблюдение, до идването на медицинското лице в училището, личния лекар или родителя/ настойника/лицето упражняващо грижи за детето.

2.15 Ако не е възможно да се свърже с родителя/настойника/лицето полагащо грижи за детето, личния лекар или медицинското лице в училището, а състоянието на детето се влоши, то учителят звъни на телефон 112.

2.16 Ако не е възможно да се установи контакт с родителя, то класният ръководител информира по-големи братя или сестри на детето, в случай че в училището учат такива.

2.17 Ако дете се е оплакало в училище на учител за временно неразположение предизвикано от главоболие, болка в корема, зъбобол или друго и след потърсено съдействие от медицинското лице в училище същото е дало някакви медикаменти/лекарства, незабавно информира класният ръководител на детето.Класният ръководител информира родителя/настойника/лицето полагащо грижи за детето и личния лекар за състоянието на детето и поетите лекарства.

2.18 Медицинското лице в училище от своя страна при възникване на ситуация в т.2.17 незабавно информира личния лекар на детето и насочва родителя/настойника/лицето полагащо грижи за детето към профилактичен преглед, с цел проследяване на състоянието му.

2.19 В случай, че учител или служител забележи, че дете или ученик видимо не изглежда в добро здравословно състояние, без да е постъпила оплакване от детето, то незабавно да се информира класният ръководител и медицинското лице в училище, а те от своя страна да информират родителя/настойника/лицето полагащо грижи за детето и личния лекар.

2.20 В случай на инцидент с дете в училище или постъпило оплакване от ученик за временно неразположение, то учителите/класните ръководители/други педагогически специалисти задължително се консултират с медицинското лице в училище или личния лекар на детето преди да пристъпят към оказване на долекарска помощ или даване на лекарства/медикаменти от какъвто и да е вид или други действия, за които не са преминали обучение и нямат съответните умения и компетентности.

III. Забранява се: на учителите или служителите да дават лекарства на учениците, независимо от оплакванията или инцидента, на който децата са станали жертва, преди да са се консултирали с медицинското лице в училището, личния лекар или родителя/настойника/лицето упражняващо грижи за детето, с цел да се избегнат нежелани странични реакции и усложнение.

3.1 Забранява се на учителите/класните ръководители или другите педагогически специалисти да освобождават ученик, който е помолил за това, поради временно неразположение, независимо от външния вид на детето в момента на оплакването и състоянието му. Ако това се случи учителите/класните ръководители или другите педагогически специалисти насочва детето към консултация с медицинското лице в училището и незабавно осъществяват контакт с родителя и го информира за неразположението на детето му.

IV.След предприетите неотложни мерки, директорът на училището в срок от един час от узнаването подава първоначалната информация на началника на РУО – .......... и в срок до двадесет и четири часа подава писмен доклад, съдържащ информация за състоянието на пострадалите и за предприетите действия за уведомяване на институциите, които имат отношение по случая. В случай на възникнали бедствия, аварии, пожари, терористични действия и др. извънредни обстоятелства и инциденти, при които има пострадали или са нанесени сериозни щети, се подава първоначална информация на тел.112, на кмета на община ............ и на началника на РУО - ............ за съответната ситуация в съответствие със Заповед № РД-09-1722/27.02.2017 г. на МОН.

Настоящият инструктаж е изготвен във връзка с МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ