Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
 Тази инструкция ни бе любезно предоставена от г-жа Мария Блакянова

Инструкция за начален инструктаж на учениците

1. Да изслушват внимателно инструктажа.
2. Да се разпишат в книгата за инструктаж, с което удостоверяват, че са им известни правилата и изискванията за безопасност на труда и че се задължават най-стриктно да ги спазват.
3. Всички ученици са задължени да спазват Правилника за дейността на училището
4. Учениците са длъжни да се движат по определените за преминаване места – входна врата, алеи, училищен двор.
5. Забранява се прескачането на оградата на училищния двор или умишлено отваряне на отвори по нея.
6. Придвижването по коридорите и стълбите да се извършва спокойно и бавно, без бягане и блъскане, за да се избегнат падания и наранявания.
7. В класните стаи да се съблюдава ред и спокойствие по време на междучасие. Да не се допуска физическо и вербално насилие
8. Забранява се тичането и пързалянето в класните стаи и коридора, поради опасност от падане и нараняване
9. Забранява се рязкото отваряне на вратите на класните стаи и близкото движение до тях
10. Забранява се учениците да отварят прозорци в класните стаи без разрешение на учителя и да се надвесват от прозорците и да се качват върху тях, и да изхвърлят предмети и течности през прозорците
11. Забранява се катеренето по дърветата, качването по покривите на сградите и отваряне влизане в шахтите с различно предназначение.
12. Всички електрически табла са под напрежение. Учениците нямат право да ги отварят.
13. Забранява се учениците да пипат контактите в класните стаи и да включват електрически уреди в тях.
14. Забранява се карането на велосипеди и мотопеди и др. на територията на училището
15. Забранява се внасянето на пиротехнически материали или каквито и да е взривни и запалителни такива с цел да се избегнат злополуки.
16. Абсолютно се забранява качването върху баскетболните табла, използването на хандбалните врати, като висилка и катеренето по стълбовете на волейболното игрище и по електрическите стълбове .
17. Забранява се качването и пързалянето по парапетите на училищната сграда, физкултурния салон.
18. След завършване на учебните часове, учениците напускат сградата на училището, след разрешение на учителя. В сградата остават ученици само в присъствието на учител.
19. Не се разрешава оставане на ученици от пътуващите без писмено искане на родителя до класния ръководител.
20. Забранява се внасянето в сградата на училището на алкохол, наркотични вещества, запалителни и взривни материали, оръжие, опасни средства и химикали /кибрит, запалки, бомбички, патрони, пиратки, киселини, основи, живак, фосфор/.Забранява се на учениците да участват в цепенето на дървата.
21. Забранява се паленето на огън от учениците и отварянето на печките в класните стаи.
22. Ако възникне нараняване или нещастен случай учениците са длъжни да сигнализират веднага дежурния учител, класния ръководител и директора.
23. Забранява се внасянето на хладно оръжие и остри метални предмети.
24. Забранява се използването на мобилни телефони по време на учебни занятия без разрешението на учителя.
25. Забранява се тютюнопушенето .
26. Забранява се внасянето в училище на семки, енергийни напитки, както и храни, незащитени от РЗИ, с неясен произход и качество, продавани от случайни търговци.
27. Всички ученици да спазват строго правилата за улично движение при пресичането на оживените кръстовища около училището.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай