Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
 Тази инструкция ни бе любезно предоставена от г-жа Мария Блакянова

Инструкция за начален инструктаж на учениците

1. Да изслушват внимателно инструктажа.
2. Да се разпишат в книгата за инструктаж, с което удостоверяват, че са им известни правилата и изискванията за безопасност на труда и че се задължават най-стриктно да ги спазват.
3. Всички ученици са задължени да спазват Правилника за дейността на училището
4. Учениците са длъжни да се движат по определените за преминаване места – входна врата, алеи, училищен двор.
5. Забранява се прескачането на оградата на училищния двор или умишлено отваряне на отвори по нея.
6. Придвижването по коридорите и стълбите да се извършва спокойно и бавно, без бягане и блъскане, за да се избегнат падания и наранявания.
7. В класните стаи да се съблюдава ред и спокойствие по време на междучасие. Да не се допуска физическо и вербално насилие
8. Забранява се тичането и пързалянето в класните стаи и коридора, поради опасност от падане и нараняване
9. Забранява се рязкото отваряне на вратите на класните стаи и близкото движение до тях
10. Забранява се учениците да отварят прозорци в класните стаи без разрешение на учителя и да се надвесват от прозорците и да се качват върху тях, и да изхвърлят предмети и течности през прозорците
11. Забранява се катеренето по дърветата, качването по покривите на сградите и отваряне влизане в шахтите с различно предназначение.
12. Всички електрически табла са под напрежение. Учениците нямат право да ги отварят.
13. Забранява се учениците да пипат контактите в класните стаи и да включват електрически уреди в тях.
14. Забранява се карането на велосипеди и мотопеди и др. на територията на училището
15. Забранява се внасянето на пиротехнически материали или каквито и да е взривни и запалителни такива с цел да се избегнат злополуки.
16. Абсолютно се забранява качването върху баскетболните табла, използването на хандбалните врати, като висилка и катеренето по стълбовете на волейболното игрище и по електрическите стълбове .
17. Забранява се качването и пързалянето по парапетите на училищната сграда, физкултурния салон.
18. След завършване на учебните часове, учениците напускат сградата на училището, след разрешение на учителя. В сградата остават ученици само в присъствието на учител.
19. Не се разрешава оставане на ученици от пътуващите без писмено искане на родителя до класния ръководител.
20. Забранява се внасянето в сградата на училището на алкохол, наркотични вещества, запалителни и взривни материали, оръжие, опасни средства и химикали /кибрит, запалки, бомбички, патрони, пиратки, киселини, основи, живак, фосфор/.Забранява се на учениците да участват в цепенето на дървата.
21. Забранява се паленето на огън от учениците и отварянето на печките в класните стаи.
22. Ако възникне нараняване или нещастен случай учениците са длъжни да сигнализират веднага дежурния учител, класния ръководител и директора.
23. Забранява се внасянето на хладно оръжие и остри метални предмети.
24. Забранява се използването на мобилни телефони по време на учебни занятия без разрешението на учителя.
25. Забранява се тютюнопушенето .
26. Забранява се внасянето в училище на семки, енергийни напитки, както и храни, незащитени от РЗИ, с неясен произход и качество, продавани от случайни търговци.
27. Всички ученици да спазват строго правилата за улично движение при пресичането на оживените кръстовища около училището.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ