Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция по безопасност на труда при работа с мачтови подемници

1. Устройството, монтажът, прегледите, указанията, поддържането и обслужването на повдигателни уредби трябва да се извършва съгласно изискванията на действия Правилник за контрол на повдигателни уредби, като се спазват и правилата и на настоящата инструкция.
2. Правилата в настоящата инструкция се отнасят за повдигателни уредби, предназначени за подемно-транспортни операции с товари. Те не се отнасят за уредбите, предназначени за транспорт на хора.
3. Траверсите и другите такелажни приспособления за издигане на товари /контейнери, кофи, сандъци, отделни материали и конструкции/ трябва да изключват възможността за самопроизволно отцепване и да осигуряват устойчивостта на товари при неговото издигане или преместване.
4. Товарният полиспаст на крана при работа трябва да бъде във вертикално положение. Не се допускат отклонения на полиспаста /за тласкане или изтегляне на товара/ от и извън плоскостта на стрелата.
5. Забранява се извършването на операции, при които на крановата кука може да се поставя натоварване с неопределена величина /изтегляне на затрупан или замръзнал товар/.
6. По време на работа на крана, крановикът не трябва да извършва никакви операции с него, без да е подаден сигнал от специалния сигналист, назначен за тази цел. Забранява се изпълнението на сигнали, дадени от други лица, а така също и сигнали, дадени едновременно от бригадира и сигналиста.
7. Не се допуска до експлоатация нерегистрирана повдигателна уредба, подлежаща на регистрация съгласно ПКПУ /Правилник за контрол на повдигателни уредби/.
8. Без регистрация и освидетелстване от органите на котлонадзора се допускат до експлоатация:
а/ крановете с ръчно задвижване на механизмите;
б/ въртящите се кранове с товароподемност до 1 т. включително, без подвижна товарна тележка, в това число еднопосочните бандери с винкел /носещ триъгълник с макара/, крановете с малка товароподемност тип “пионер” и др.;
в/ телферите, придвижващи се по окачен неподвижен коловоз /еднорелсов/ и управлявани по пода, земята или от постоянно командно табло;
г/ подвижните монтажни стрели;
в/ лебедките, в това число и тези за издигане на люлки;
е/ електрическите и ръчните скрипци, макарите, полиспастите и крановете;
ж/ мачтовите, подвижните и двупосочните подемници;
з/ телескопичната кула, самотоварачите и фигуроредачката;
и/ елеваторите.
Посочените в тази точка подемни уредби трябва задължително да бъдат подложени на освидетелстване и изпитване от отговорни технически лица преди пускането им в експлоатация, като се състави изпитателен протокол.
9. Когато се закачват ролки и полиспасти към триноги, козли, кранове и т.н., въжетата се закрепват с незатягащи и неразвързващи се възли или с притегателни скоби. Сигурността на закрепването трябва да се проверява ежедневно. Опорите /триногите/ трябва да бъдат изчислени съобразно повдиганите товари.
10. Подвижните кранове с механично задвижване трябва да бъдат снабдени с механическа или електрическа звукова сигнализация.
11. Работещите на открито и придвижващи се по релси кранове трябва да имат противоветрови хващачи, предотвратяващи придвижването на крана от вятъра.
12. Забранява се издигането на товари във вид на връзки /пакети/ без специални приспособления, изключващи изпадането на отделни елементи от връзките.
13. Клетките /платформите/ на подемниците трябва да имат уловители /скоби/ за окачването им в местата на етажните товаро-разтоварни площадки. Клетките без такива уловители трябва да имат устройства, които позволяват да се товари и разтоварва товарът, без работникът да влиза в клетката /платформата/.
14. Забранява се изтегляне и влачене на товари при наклонено положение на въжето на повдигателната уредба и завързване на стрелата при неповдигнат товар.
15. Забранява се оставянето на товари или платформи в повдигнато положение през почивката, а също така влизането в шахтата на асансьора и стоенето под товара или платформата.
16. Товароподемните лебедки за повдигателните уредби вътре в зданието трябва да имат двойна електромагнитна спирачка.
17. Издигащите лебедки за асансьорни и неподвижни кранове се поставят в закрити помещения /будки/, с плътен дъсчен под. Въжетата на лебедките, положени по земята, се покриват или ограждат.
18. За всеки подемен механизъм на строителството трябва да бъде заведена прономерована и прошнурована книга /дневник/ по форма, установена от органите на котлонадзора.
19. На всеки подемник /кран/ трябва да бъдат обозначени неговият инвентарен номер, регистрационен номер и пределната му товароподемност. Освен това трябва да бъдат окачени надписи, предупреждаващи да не се използват подемниците и крановете за издигане на хора, да не се влиза в шахтата и платформата, да не се застава под товара или в опасната зона при издигането му.
20. За строителни асансьори важат основните изисквания на Правилника за механически контрол на асансьорни уредби.
21. Товарните и разтоварните отвори на асансьорните шахти трябва да имат врати, които да се отварят само при натоварване или разтоварване на платформата /клетката/. През останалото време вратите трябва да бъдат затворени и заключени.
22. Пред вратите на асансьорните шахти, а така също и на горните разтоварни площадки на мачтовите и двустоечните подемници, където се натоварват или разтоварват материалите, трябва да се поставят дежурни. те са длъжни да отварят и затварят вратите, в случай че това не става автоматично, да дават сигнали за пускането на подемника и да следят клетката или платформата да не се претоварват свръх максималната им товароподемност. В извънработно време вратите на асансьорните шахти трябва да бъдат заключени.
23. Асансьорните шахти трябва да бъдат плътно обковани с дискъ или оградени с металическа мрежа с отверстия до 20 мм за да не паднат товарите, когато се товарят, издигат и разтоварват, допуска се частично да се обковат асансьорните шахти на височина най-малко 2 м от пода.
24. Забранено е да се закрепват шахтните подемници за скелета.
25. За повдигане на товарите с шахтни подемници трябва да се използват клетки с плътни стени откъм страната на направляващите релси и с таван, издържащ съсредоточено статистическо натоварване, не по-малко от 100 кг. Дървените клетки трябва да имат стоманена обвивка.
26. Клетките за издигане на вагонетки трябва да имат опори или приспособления, които да не позволяват да се свличат вагонетките през време на издигането.
27. Всички шахтови, мачтови и двустоечни подемници трябва да имат устройство за автоматично изключване на механичното задвижване на крайните по височина работни положения на клетката или платформата.
28. Когато клетките /платформите/ на подемниците са в издигнато положение, при натоварване и разтоварване те трябва да бъдат снабдени с уловители /скоби/. В противен случай влизането на работниците в клетките или платформата е забранено.
29. Всички строителни подемници трябва да имат хващачи /парашути/ за задържане на клетката /платформата/ при скъсване на носещото въже.
30. Платформата на мачтовите и двустоечните подемници трябва да са оградени от всички страни на височина, която да изключва изпадането на товари при издигане. Откъм страната на приемната площадка се прави подвижно ограждение.
31. Движението на клетките или платформите трябва да се управлява от едно място, свързано с електросветлинна или електрозвукова сигнализация с всички площадки, на които се издигат товарите.
Придвижването на платформите трябва да бъде изключено, когато се намират на разтоварни площадки и се товари или разтоварва от тях. В това положение те трябва да бъдат заключени механически и електрически.
32. Когато се почиства дъното на шахтата или се ремонтира подемникът, работата трябва да се преустанови, за което машинистът на лебедката трябва да бъде своевременно предупреден.
През време на почистването или ремонта лостовият прекъсвач за пускане на мотора на лебедката трябва да бъде в положение “изключено”, а неговото табло – “заключено”. Поставя се и табела, че подемникът е в ремонт, при това платформата трябва да се намира на греди, положени върху хоризонталните греди на шахтата или на подпори, поставени на нейното дъно, с височина, не по-малко от 1.80 м.
33. На горните разтоварни площадки на шахтовите и двуотсечни подемници трябва да бъдат направени подвижни или повдигащи се врати снабдени с ключалки.
34. След всяко увеличаване височината на мачтовия подемник посредством наставяне на мачтата той трябва да бъде подложен на повторно изпитване.
35. Закрепването на стойките към стените на зданието трябва да става, като се осигури вертикалност на стойките. Разстоянието между изпъкналите части на сградата и движещите се елементи /платформата/ не трябва да бъде по-малко от 10 см.
36. При монтаж на подемниците, разположени в скелето или между неговите отделни секции, страната на подемната шахта към скелето, както и всички отвори към стените на зданието покрай които минава подемникът, се обшиват на височина 2 м.
37. Задвижващият механизъм на подемниците трябва да е снабден с автоматично действаща двучелюстна спирачка затворен тип. Свързването на вала на електродвигателя с вала на барабана трябва да се осъществява с помощта на зъбно или червячно предаване. Използването за тази цел на ремъчни и фрикционни предавки не се разрешава. Задвижващият механизъм на подемниците трябва да има устройство за безопасно ръчно спускане на кабината /платформата/.
38. Откритите въртящи части на задвижващия механизъм на подемниците, както и въжето в областта на барабана и ролката трябва да бъдат обезопасени със защитни предпазители и ограждения.
39. На подемниците, чийто задвижващ механизъм е на открито, електрическият двигател и спирачката трябва да се закрият с капак, който да предпазва от атмосферни влияния /дъжд, сняг/.
40. За мачтови и двустоечни подемници работното място на машиниста трябва да се огражда със защитни кабини с достатъчна здравина и обзорност, когато работното място е непосредствено до подемника, или задвижващия механизъм да се изнася на безопасно разстояние в кабина, осигуряваща предпазване на машиниста от атмосферни влияния и създаваща условия за добра обзорност.
41. При изнесен задвижващ механизъм в кабина /машинно помещение/ работното място на машиниста трябва да има размери, не по-малки от 100 х 100 мм, като задвижващият механизъм трябва да бъде ограден. Височината на кабината трябва да бъде не по-малка от 2000 мм.
42. Въжетата от изнесена кабина до подемник, разположени по терена, трябва да бъдат закрити или оградени.
43. Забранява се да се оставя клетката /платформата/ в издигнато състояние при прекъсване на работа, а така също да се влиза в шахтата и да се стои под платформата.
44. На всеки подемник да има надпис с номиналната товароподемност.
45. За обслужване и поддържане на ролкови блокове, а така също и на лебедки, разположени над шахти, трябва да се осигури безопасен достъп /ограждения, обезопасени стълби и други средства, отговарящи на изискванията на техническата безопасност/.
46. При вятър със сила над 12 м/сек., при гръмотевици и силен дъжд работата с подемниците се прекратява. При мъгла, дъжд и снеговалеж, затрудняващи наблюдението на машиниста върху работните площадки по етажите, работата с подемника също се прекратява.
47. Строителните подемници /мачтови, двустоечни, бандерни/ се зарегистрират за отчет в специална книга на предприятието. Техническият надзор над строителните подемници се осъществява от специално назначени лица.
48. Строителните подемници трябва да се поддържат и се монтират от правоспособни техници или монтьори по асансьорни уредби, придобили правоспособност съгласно реда, указан в Правилник за технически контрол на асансьорни уредби.
49. До управление на строителни подемници се допускат работници притежаващи съответна правоспособност и квалификация. Възрастта на лицата, управляващи строителни подемници, не трябва да бъде под 18 г.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар